Ktl-icon-tai-lieu

phép chiếu

Được đăng lên bởi bui-huy-khang
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1383 lần   |   Lượt tải: 0 lần
phép chiếu xuyên tâm
S

b
c
A

F

Mô tả:
S – tâm chiếu
SA,SB,SC – tia chiếu
A’,B’,C’ – hình chiếu
của A,B,C
Tính chất: bảo toàn đường
thẳng và đường conic,
không bảo toàn tỉ số
đơn:
AB : AC ≠ A’B’ : A’C’

B’
A’

C’

P

phép chiếu song song
S – tâm chiếu xa vô tận
các tia chiếu song song
A’,B’,C’ – hình chiếu của
a,b,c
bảo toàn đường thẳng
và đường conic,
bảo toàn tỉ số đơn:
AB : AC = A’B’ : A’C’

S

b
c

F

A

A’

C’

B’

P

phép chiếu vuông góc

S

O

A

F

B

O’

A’

P

C

B’

C’

các tia chiếu vuông góc
với mặt phẳng hình chiếu,
khi mặt phẳng F song song
với mặt phẳng P :
Δ A’B’C’ = Δ ABC

...
P
S
F
A
b
c
A’
B’
C’
phÐp chiÕu xuyªn t©m
M« t: S t©m chiÕu
SA,SB,SC tia chiÕu
A’,B’,C h×nh chiÕu
cña A,B,C
TÝnh chÊt: b¶o toµn ®êng
th¼ng vµ ®êng conic,
kh«ng b¶o toµn tØ sè
®¬n:
AB : AC A’B’ : A’C’
phép chiếu - Trang 2
phép chiếu - Người đăng: bui-huy-khang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
phép chiếu 9 10 584