Ktl-icon-tai-lieu

Phím tắt speedcad

Được đăng lên bởi hongnhung108t
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 799 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TæNG HîP C¸c lÖnh TRONG LISP
PHÝM T¾T Gi¶i thÝch PHÝM T¾T Gi¶i thÝch
TU KH
DNT VC
VÏ kÝ hiÖu trôc
BkL
VÏ LINE thµnh 2 ®o¹n b»ng nhau
CTS
CH
§æi chiÒu cao nhiÒu Text cïng lóc
ctm
VÏ cèt thÐp mò
CTR
Xoay Text chän chØ cÇn pick 2®iÓm
gcd
Ghi chó thÐp dÇm
CLD
VÏ Pline cong
gcs
Ghi chó thÐp sµn
rv
VÏ Pline cong kh«ng cÇn pick chuét
rcd
R¶i cèt thÐp ®ai
T¹oL
T¹o nhanh Layer míi
ft
VÏ chÊm thÐp
T¹oC
T¹o nhanh Text míi
btk
ChÌn b¶ng thèng kª thÐp
HM
Di chuyÓn nhanh Hatch
tkt
Thèng kª thÐp
HC
Copy nhanh Hatch
sgt
Söa gi¸ trÞ b¶ng thèng kª
HA
ChØnh gãc cña mÉu Hatch
btt
BËt/T¾t c¸c gi¸ trÞ 0 cña b¶ng thèng kª
Hs
ChØnh ®é Scale cñau Hatch
bm
BÎ mãc thÐp
CTE
ViÕt Text cong rêi
THT
Tæng hîp cèt thÐp
DTM-DTH
TÝnh diÖn tÝch miÒn kÝn
CVv
Copy Text hoÆc Num t¨ng dÇn
DCT cl-cg
ChuyÓn nhanh Layer hiÖn hµnh
TG-TCD
TÝnh tæng chiÒu dµi c¸c Line-Arc-Pline
lm
CoT00
§Þnh vÞ cost + - 0.000 (dïng cho lÖnh DC)
vct
VÏ kÝ hiÖu cost cao tr×nh
DC
§¸nh cost mÆt ®øng tù ®éng
thL
Bf thh
nn
Nèi Line thµnh Pline
thc
H1-H2-H3-H4 tho
hj calt
Thùc hiÖn phÐp tÝnh cho d¹ng Text
HCT
T5
HNM t6
han
t7
`
BËt l¹i c¸c chÕ ®é truy b¾t ®iÓm
dMB
§æi mµu Block
Sm
ChuyÓn toµn bé Mtext vÒ cïng 1 Layer
CT
VÏ mÆt ®øng cÇu thang
sa
ChuyÓn toµn bé Hatch vÒ cïng 1 Layer
SLB
T¹o hµng lo¹t file SLB
sd
ChuyÓn toµn bé Dim vÒ cïng 1 Layer
TTH
Giãng Text th¼ng hµng
sx
ChuyÓn toµn bé Dtext vÒ cïng 1 Layer
ht
Xd
CR
vd
A0
VÏ khung giÊy A0 chuÈn
ddx
VÏ kÝ hiÖu dÊu ®èi xøng
A1
VÏ khung giÊy A1 chuÈn
teh
§æi chiÒu cao Text = Text cã s½n
A2
VÏ khung giÊy A2 chuÈn
TET
§æi Text = Text cã s½n
A3
VÏ khung giÊy A3 chuÈn
NC-CA
VÏ dÊu c¾t löng
A4
VÏ khung giÊy A4 chuÈn
OO
Offset sang 2bªn
C1-1D
VÏ cöa ®I 1 c¸nh
QE
QuÐt r¸c b¶n
C2-2D
VÏ cöa ®I 2 c¸nh
XSC
WD
AN
HBH
VÏ nhanh h×nh b×nh hµnh
HIEN
WQ
Thay ®æi ®é réng Polyline
MT
Mòi tªn ghi chó 1
BK
MTT
Mòi tªn ghi chó 2
cs
VÏ cöa sæ
MT2
Mòi tªn ghi chó 3
vs
VÏ c¬ b¶n mÆt c¾t sµn
MTD
DM
mcm
VÏ mÆt c¾t mãng b¨ng, mãng cét
CHU
Söa chiÒu cao nhiÒu Text cïng lóc
TCO
Ghi Text tiÕp theo Text cã s½n
COT
VÏ mÆt b»ng cét kiÕn tróc
CN
VÏ h×nh ch÷ nhËt nghiªng
GC
T¹o kiÓu ch÷ Dtext
AW
VÏ mòi tªn
TS
VÏ cèt thÐp sµn + mò
HiÖn hép tho¹i phÝm t¾t KiÕn tróc 1, 2 HiÖn hép tho¹i phÝm t¾t KÕt cÊu, Modify
Bæ SUNG 1 Sè LÖNH TRONG AUTOCAD
PHÝM T¾T Gi¶i thÝch PHÝM T¾T Gi¶i thÝch
R
ROTATE
D
DIMLINEAR
LL DE
DIMCONTINUE
LU DD
DIMDIAMETER
LF
§ãng b¨ng layer
DR
DIMRADIUS
1
LINE
DX
DIMALIGNED
2
Layer OFF
DT
DIMSTYLE
3
Layer ON
DA
DIMANGULAR
4
Layer ISO
DT
DIMLFAC
QE
PURGE (QuÐt r¸c b¶n vÏ)
REG
REGEN
ZZ,ZA,ZW,ZE
C¸c chÕ ®é ZOOM
R180,90,60,45,30
C¸c chÕ ®é truy b¾t ®iÓm OSNAP
RE
RECTANG
AD
AUDIT
TE
TEXT
CV
CONVERT
ET
EXTRIM
C
COPY
AS
EXTEND
CC
CIRCLE
AZ
OFFSE
Thªm %%U vµo ®Çu ®èi t îng text VÏ kÝ hiÖuh íng nh×n
§¶o ng îc Text Hoa <----> Th êng
VÏ cèt thÐp d íi sµn
Di chuyÓn ®èi t îng vµo t©m h×nh ch÷ nhËt
CËp nhËp ®èi t îng vµo Layer hiÖn hµnh
TÝnh träng l îng thÐp L
ChÆt ®èi t îng t¹i 1®iÓm bÊt k× TÝnh träng l îng thÐp hép
TÝnh träng l îng thÐp U(C )
VÏ ® êng hµn c¸c lo¹i TÝnh träng l îng thÐp h×nh kiÓu èng
VÏ ® êng hµn
VÏ ® êng hµn c«ng tr×nh VÏ t êng tõ trôc cã 2 líp hoµn thiÖn
VÏ ® êng hµn nhµ m¸y VÏ t êng tõ mÐp t êng cã 2 líp hoµn thiÖn
VÏ ® êng hµn VÏ t êng tõ mÐp t êng cã 1 líp hoµn thiÖn
Hµn c¸c ®èi t îng Text
C¾t ch©n ® êng Dim b»ng nhau Copy vµ xoay ®èi t îng
Giãng ® êng Dim b»ng nhau
Scale 1ph ¬ng VÏ cöa Win- Dor theo t êng
Èn nhanh ®èi t îng
HiÖn toµn bé ®èi t îng ®· dïng lÖnh AN
Thay ®æi b¸n k×nh nhiÒu ® êng trßn
VÏ mòi tªn ® êng T¹o ® êng trßn cã Text bªn trong
LENHKT1,
LENHKT2
LENHKC,
LENHhc
Kho¸ nhanh ®èi t îng
Më kho¸ nhanh ®èi t îng
Xoay ®èi t îng mét gãc t ¬ng øng
OC,OE,OI,OR,
ON, OQ,OM
Phím tắt speedcad - Trang 2
Phím tắt speedcad - Người đăng: hongnhung108t
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Phím tắt speedcad 9 10 777