Ktl-icon-tai-lieu

Photoshop CS Chương 7 – Chấm sửa ảnh

Được đăng lên bởi bathieng_udon
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 2946 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Chương 7 – Chấm sửa ảnh

Photoshop CS

Nội dung của trang này thuộc bản quyền của © Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và  Những bài viết
trong này có thể được in ra để dùng với mục đích cá nhân và phi thương mại. Nếu bạn muốn phát hành lại trong trang web của bạn làm
ơn liên lạc với tôi hoặc ít nhất phải trích dẫn lại nguồn là: Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và 

Photoshop bao gồm một bộ công cụ Clone mạnh mẽ giúp cho việc chấm sửa ảnh trở nên thật dễ dàng
và trực quan. Nhờ vào những đặc trưng trợ giúp kỹ thuật cơ bản này mà ngay cả những đường nét
của gương mặt người cũng được tô sửa trông thật và tự nhiên đến nỗi khó mà phát hiện ra rằng bức
ảnh đã được chỉnh sửa.

Trong bài này, bạn sẽ được học các kỹ thuật sau

•

Dùng công cụ Clone Stamp để loại trừ những phần chưa vừa ý của 1 tấm ảnh.

•

Dùng công cụ Pattern Stamp và mẫu tô thu được để thay thế phần nào đó của 1 tấm ảnh.

•

Dùng Healing Brush và Patch tool để hiệu chỉnh sự hòa trộn.

•

Thực hiện những chỉnh sửa trên 1 lớp nhân bản và hiệu chỉnh nó sao cho trông thật tự nhiên.

•

Quay trở lại những giai đoạn trước đó trong phiên làm việc của bạn bằng History palette.

•

Dùng history brush để trả lại từng phần 1 bức ảnh về trạng thái trước đó.

•

Dùng snapshots để bảo quản những giai đọan trước trong phiên làm việc của bạn hầu so sánh
những trình tự xử lý ảnh.

 - Lê Thuận

1

Chương 7 – Chấm sửa ảnh

Photoshop CS

Bài học này sẽ mất 45 phút để hoàn thành và phải được thực hành trong Adobe Photoshop. Phần lớn
những đặc điểm chỉnh sửa ảnh được dùng trong bài học này không khả thi trong ImageReady.

Nếu cần, hãy gỡ bỏ tệp bài học trước khỏi đĩa cứng của bạn và copy tệp bài 7 vào đó. Khi thực hành
bài học này, bạn sẽ ghi đè lên những file khởi đầu. Nếu muốn khôi phục lại những file khởi đầu, hãy
copy chúng từ Adobe Photoshop CS Classroom in a Book CD. Lưu ý rằng, những người dùng
Windows 2000 cần phải unlock những tập tin bài học trước khi dùng chúng. Để có thêm thông tin, xin
tham khảo trang 3 “Copying the Classroom in a Book files”.

Khởi đầu
Trong bài học này, bạn sẽ thực hành qua 3 phương án riêng biệt, chỉnh sửa 3 bức ảnh khác nhau. Ở
mỗi công đoạn bạn sẽ dùng một công cụ chỉnh sửa riêng và theo những cách thức khác nhau, nhờ
vậy, bạn sẽ đối chứng được những khả năng và công dụng đặc biệt của từng loại công cụ.
Bạn sẽ bắt đầu bằng việc dùng File Browser để xem trước 3 bức ảnh hoàn chỉnh mà bạn sẽ thực hành
chỉnh sửa trong...
Chương 7 – Chm sa nh Photoshop CS
Ni dung ca trang này thuc bn quyn ca © Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và www.vietphotoshop.com. Nhng bài viết
trong này có th được in ra đểng vi mc đích cá nhân và phi thương mi. Nếu bn mun phát hành li trong trang web ca bn làm
ơn liên lc vi tôi hoc ít nht phi trích dn li ngun là: Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và www.vietphotoshop.com
Photoshop bao gm mt b công c Clone mnh m giúp cho vic chm sa nh tr nên tht d dàng
và trc quan. Nh vào nhng đặc trưng tr giúp k thut cơ bn này mà ngay c nhng đường nét
ca gương mt người cũng được tô sa trông tht và t nhiên đến ni khó mà phát hin ra rng bc
nh đã được chnh sa.
Trong bài này, bn s được hc các k thut sau
Dùng công c Clone Stamp để loi tr nhng phn chưa va ý ca 1 tm nh.
Dùng công c Pattern Stamp và mu tô thu được để thay thế phn nào đó ca 1 tm nh.
Dùng Healing Brush và Patch tool để hiu chnh s hòa trn.
Thc hin nhng chnh sa trên 1 lp nhân bn và hiu chnh nó sao cho trông tht t nhiên.
Quay tr li nhng giai đon trước đó trong phiên làm vic ca bn bng History palette.
Dùng history brush để tr li tng phn 1 bc nh v trng thái trước đó.
Dùng snapshots để bo qun nhng giai đọan trước trong phiên làm vic ca bn hu so sánh
nhng trình t xnh.
www.vietphotoshop.com - Lê Thun
1
Photoshop CS Chương 7 – Chấm sửa ảnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Photoshop CS Chương 7 – Chấm sửa ảnh - Người đăng: bathieng_udon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Photoshop CS Chương 7 – Chấm sửa ảnh 9 10 527