Ktl-icon-tai-lieu

Phụ gia dùng trong nước chấm

Được đăng lên bởi Thanh Lê
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 1701 lần   |   Lượt tải: 10 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ HOÁ HỌC &THỰC PHẨM
MÔN PHỤ GIA THỰC PHẨM

Nhóm 15
LÊ GIANG HUẾ THANH

11116058

LÊ THỊ HỒNG LỤA

11116035

DƢƠNG HẢI DƢỜNG

11116018

PHẠM THỊ TỐ TRÂM

11116074

NGUYỄN PHƢỚC MINH TRANG 11116094
Tp. Hồ Chí Minh 12/2013

PHỤ GIA THỰC PHẨM

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
I.

II.

III.

3

Nƣớc chấm

5

1. Phân loại

5

2. Một số sản phẩm nƣớc chấm trên thị trƣờng

8

3. Một số quy trình sản xuất nƣớc chấm hiện nay trên thị trƣờng

8

PHỤ GIA TRONG THỰC PHẨM

13

1. Lý do sử dụng phụ gia trong thực phẩm

14

2. Một số nhóm phụ gia thực phẩm

14

PHỤ GIA CÓ TRONG CÁC SẢN PHẨM NƢỚC CHẤM

18

1. Chất điều vị

20

2. Chất ổn định, chất nhũ hóa

35

3. Các chất tạo màu

46

4 Chất bảo quản

65

5 Acid thực phẩm

84

IV. THỰC TRẠNG NƢỚC CHẤM HIỆN NAY

93

TÀI LIỆU THAM KHẢO

99

2

PHỤ GIA THỰC PHẨM

LỜI MỞ ĐẦU
Việt Nam là nƣớc nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa. Lãnh thổ Việt Nam đƣợc trải dài
trên nhiều vĩ độ chia ra ba miền rõ rệt là Bắc, Trung, Nam. Chính các đặc điểm về địa lý,
văn hóa, dân tộc, khí hậu đã quy định những đặc điểm riêng của ẩm thực từng vùng miền. Mỗi miền có một nét, khẩu vị đặc trƣng. Điều đó góp phần làm cho ẩm thực nƣớc
ta phong phú, đa dạng.
Các gia vị đặc trƣng của các dân tộc Đông Nam Á trong vùng nhiệt đới, trong đó có Việt
Nam đƣợc sử dụng một cách tƣơng sinh hài hòa với nhau và thƣờng thuận theo nguyên lý
"âm dƣơng phối triển", nhƣ món ăn dễ gây lạnh bụng buộc phải có gia vị cay nóng đi
kèm. Các món ăn kỵ nhau không thể kết hợp trong một món hay không đƣợc ăn cùng lúc
vì không ngon, hoặc có khả năng gây hại cho sức khỏe cũng đƣợc dân gian đúc kết thành
nhiều kinh nghiệm lƣu truyền qua nhiều thế hệ. Khi thƣởng thức các món ăn, tính chất
phối trộn nguyên liệu một cách tổng hợp nói trên càng trở nên rõ nét hơn: ngƣời Việt ít
khi ăn món nào riêng biệt, thƣởng thức từng món, mà một bữa ăn thƣờng là sự tổng hòa
các món ăn từ đầu đến cuối bữa. Đối với ngƣời Việt Nam thì gia vị không thể thiếu đƣợc
trong các bữa ăn gia đình, vì nó không những mang đậm bản sắc dân tộc mà còn có giá trị
về mặt dinh dƣỡng. Một nét đặc biệt khác của ẩm thực Việt Nam mà các nƣớc khác, nhất
là nƣớc phƣơng Tây không có, chính là gia vị "nƣớc mắm". Nƣớc mắm đƣợc sử dụng
thƣờng xuyên trong hầu hết các món ăn của ngƣời Việt. Ngoài ra còn có các loại nƣớc
tƣơng, tƣơng đen (làm từ đậu nành). Trong mâm cơm của ngƣời Việt bao giờ cũng phải
có một bát nƣớc chấm , dù là nƣớc mắm y (nƣớc mắm nguyên chất) để làm cho món ăn
thêm đậm, ha...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM K THUT TP.HCM
KHOA CÔNG NGH HOÁ HC &THC PHM
MÔN PH GIA THC PHM
Nhóm 15
LÊ GIANG HU THANH 11116058
LÊ TH HNG LA 11116035
DƢƠNG HẢI DƢỜNG 11116018
PHM TH T TRÂM 11116074
NGUYỄN PHƢỚC MINH TRANG 11116094
Tp. H Chí Minh 12/2013
Phụ gia dùng trong nước chấm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phụ gia dùng trong nước chấm - Người đăng: Thanh Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Phụ gia dùng trong nước chấm 9 10 906