Ktl-icon-tai-lieu

Phụ gia thực phẩm

Được đăng lên bởi Pé Chuột
Số trang: 235 trang   |   Lượt xem: 1560 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHӨ GIATHӴC PHҬM
CHEÁ BIEÁN

ÑOÙNG GOÙI
PHUÏ GIA

BAÛO QUAÛN

HÔÏP CHAÁT
HOÃN HÔÏP
NGUYEÂN
LIEÄU

THAØNH
PHAÅM

GIA TAÊNG
GIAÙ TRÒ DINH DÖÔÕNG
vitamin; khoaùng,
amino acid…

GIAÙ TRÒ CAÛM QUAN
chaát thôm, taïo maøu,
taïo vò, taïo caáu truùc

THÔØI GIAN BAÛO QUAÛN
vi sinh, phaûn öùng hoùa
hoïc, caáu truùc.

YÊU CҪU ĈӔI VӞI MӜT SҦN PHҬM THӴC PHҬM

PHӘ BIӂN

TIӊN DӨNG

CHҨT LѬӦNG

ƒ Sӕ lѭӧng ÿӫ
ƒ Sҹn có (cҧ vӅ nѫi chӕn và thӡi gian)
ƒ Giá cҧ hӧp lý
ƒ DӉ bҧo quҧn
ƒ DӇ sӱ dөng
ƒ Chҩt lѭӧng vӋ sinh
ƒ Chҩt lѭӧng cҧm quan
ƒ Chҩt lѭӧng dinh dѭӥng

Các chҩt phө gia ÿóng góp vào viӋc tҥo ra các sҧn phҭm thӵc phҭm

khoâng ñöôïc tieâu duøng nhö
moät thöïc phaåm

khoâng ñöôïc söû duïng nhö
moät thaønh phaàn trong coâng
thöïc cheá bieán
Hôïp chaát
Hoãn hôïp

coù hoaëc khoâng coù giaù trò
dinh döôõng

z food
z ingredient
nutritional

PHUÏ GIA
FOOD
ADDITIVE

coá yù theâm vaøo trong thöïc
phaåm vôùi muïc ñích coâng
ngheä

intentional

Trôû thaønh moät hôïp phaàn
cuûa thöïc phaåm

componential

khoâng ñöôïc söû duïng nhö
moät thaønh phaàn trong coâng
thöïc cheá bieán

coá yù theâm vaøo trong quaù
trình cheá bieán

Hôïp chaát
Hoãn hôïp

nhaèm ñaùp öùnng nhu caàu
coâng ngheä

z ingredient
intentional

technological

dö löôïng khoâng aûnh höôûng
ñeán veä sinh an toaøn thöïc
phaåm

residual

non sanitary
risk

TECHNOLOGICAL
AUXILARY

ñeå laïi dö löôïng trong thöïc
phaåm

HOÃ TRÔÏ
COÂNG NGHEÄ

CAÁP TÍNH

PHUÏ GIA
vaø DAÃN XUAÁT

ÑOÄC

NOÀNG ÑOÄ
SӰ DUÏNG

LUAÄT SÖÛ
DUÏNG

MAÕN TÍNH :
x ung thö
x thai dò daïng
x ñoät bieán

Lieàu dung naïp haøng ngaøy
(Tolerable Daily Intake)

Döïa treân :
x hieåu bieát veà ñoäc tính.
x yeâu caàu coâng ngheä

Caáp tính : - lieàu söû duïng 1 laàn, gaây cheát 50% soá löôïng sinh vaät
- lieàu gaây trieäu chöùng trong thôøi gian ngaén
Maõn tính : khaûo saùt cô quan noäi taïng trong thôøi gian daøi (2 hoaëc 3
theá heä. Khaû naêng gaây ung thö, thai dò daïng…

TDI (Tolerable Daily Intake) : lѭӧng mӝt hӧp chҩt hóa hӑc có trong thӵc phҭm
hoһc nѭӟc uӕng ÿѭӧc tiêu thө hàng ngày trong suӕt cuӝc ÿӡi ngѭӡi tiêu dùng
mà không gây nên nguy cѫ có hҥi ÿӃn sӭc khӓe.
TDI ÿѭӧc dùng cho nhӳng hӧp chҩt bӏ lây nhiӉm vào thӵc phҭm
(mg/Kg thӇ trӑng/ngày)

ADI (Acceptable Daily Intake) : lѭӧng mӝt hӧp chҩt ÿһc biӋt có trong thӵc
phҭm hoһc nѭӟc uӕng ÿѭӧc tiêu thө hàng ngày trong suӕt cuӝc ÿӡi ngѭӡi tiêu
dùng mà không gây nên nguy cѫ có hҥi ÿӃn sӭc khӓe.
ADI ÿѭӧc dùng cho nhӳng hӧp chҩt ÿѭӧc cho vào trong thӵc phҭm
nhѭ chҩt phө gia, dѭ lѭӧng thuӕc bҧo vӋ thӵc vұt, dѭ lѭӧ...
PHӨ GIATHӴC PHҬM
HÔÏP CHAÁT
HOÃN HÔÏP
PHUÏ GIA
THAØNH
PHAÅM
CHEÁ BIEÁN
ÑOÙNG GOÙI
BAÛO QUAÛN
GIA TAÊNG
GIAÙ TRÒ DINH DÖÔÕNG
vitamin; khoaùng,
amino acid…
GIAÙ TRÒ CAÛM QUAN
chaát thôm, taïo maøu,
taïo vò, taïo caáu truùc
THÔØI GIAN BAÛO QUAÛN
vi sinh, phaûn öùng hoùa
hoïc, caáu truùc.
NGUYEÂN
LIEÄU
Phụ gia thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phụ gia thực phẩm - Người đăng: Pé Chuột
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
235 Vietnamese
Phụ gia thực phẩm 9 10 614