Ktl-icon-tai-lieu

Phụ gia trong sản xuất thực phẩm

Được đăng lên bởi Demacia Daika
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 964 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PH ăGIAăC IăTHI NăĐ CăTÍNHă
C MăQUAN
T Oă&ăĐI UăCH NHăV

KHÁIăQUÁTăV ăV
CÁCăV ăC ăB N
–
–
–
–
–

V ốg t
V Ố ố
V chua
V đắốg
Umami

M TăS ăV ăKHÁC:
Ị Cay (pungent): ethanol, capsaicin
Ị Mát ỏ ốh (cold): menthol
Ị Béo
ốg Ờ (fat): butter
4/2/2014

GV biên soạn Ngô Thị Hoài Dương

2

V ăNG T
• CÁCăNHÓMăCH Că
T OăV ăNG T

• V ăNG TăC AăĐ M

• V ăNG TăC Aă
Đ NG

PH ăGIAăT OăV ăNG T
• PH ăGIAăT OăV ă
• PH ăGIAăLÀMăTĔNG/ĐI UăCH NHăV

PH ăGIAăT OăV ăNG Tă- Đ

NG

• Phân ỏỒ Ọ
– Theo ốgỘ ố g Ơ: natural/Artificial
– Theo giá tr dinh ơ ốg: Nutritive/Nonnutritive
– Theo Ố Ơ đ ốg t: Intensive

CH TăNG TăT ăNHIÊN
TÍNHăCH T
• GỌ Ọ phóng gluco
• Cung Ơ ồ ốĕốg ỏ ốg
• Có th lên men
• Tham gia các ồh ố
ốg, t Ồ Ố t s tính
Ơh t công ốgh
– T Ồ màu, t Ồ mùi
– T Ồ Ơ Ộ trúc
– GỌ Ố ….
4/2/2014

M t s Ơh t ốg t t nhiên
• Monosaccarit : glucose,
fructose
• Disaccharide: đ ốg
mía (sucrose)
• M t ong
• M Ơh nha (Maltose
syrup)
• Đ ốg ốgh Ơh
đ Ồ/ƠhỘỜ ố

GV biên soạn Ngô Thị Hoài Dương

8

CÁCăTÍNHăCH TăCÔNGăNGH ăC Aă
CH TăNG TăT ăNHIÊN

• Mask certain off-flavours
• Cooling effect
• Mouthfeel

CH TăNG TăTHAYăTH ă
(Alternative sweeteners)
• Nhóm đ ốg – alcol
(Sugar-Alcohols/polyols/Bulk sweeteners)
• Nhóm Ơh t có đ ốg t cao
(High-intensitive/Intense sweeteners)

4/2/2014

GV biên soạn Ngô Thị Hoài Dương

10

Đ CăTÍNHăNHÓMăĐ

NGăALCOL

• Sinh ít ốĕốg ỏ ốg (Low – calorie)
• Không gỌ Ọ phóng gluco (Sugar –
free)
• T Ồ đ ốg t th ồ h ố đ ốg mía
• Có Ơh Ơ ốĕốg:
– GỌ Ố, làm d Ờ, ốhũ hóa, Ơh ốg ố Ố,
Ơh t đ ố, Ơh t ổố đ ốh và ốhũ hóa.
– NhỘ ố tràng, b Ồ ộ rĕốg
4/2/2014

GV biên soạn Ngô Thị Hoài Dương

11

SOăSÁNHăTÍNHăCH TăCÔNGăNGH ă
C AăPOLYOLS

CÁCă UăĐI MăC AăXYLITOL

Polyols

Relative sweetness
(Sucrose = 1,
weight basis)

Energy value
(kJg-1)

Sorbitol (E420)

0,5

10,87

Isomalt (E953)

0,4 – 0,6

8,36

Maltitol (E965)

0,8

12,54

Mannitol (E421)

0,6

6,69

Xylitol (E967)

1,0

10,03

Lactitol (E966)

0,3

8,36

Characteristics of Sugar Alcohols
Sugar Alcohol

Number of Countries
approved

US allowed Caloric
Value (Calories/g)

Sweetness Intensity
(Sucrose=1)

Sorbitol

Numerous, GRAS in
US

2,6

0,5-0,7

Mannitol

Numerous, GRAS in
US

1,6

0,5-0,7

Xylitol

>35

2,4

1

Lactitol

Several
(US,Canada,Japan,
Israel,Switzerland)

2,0

0,3-0,4

Maltitol

>10

2,1

0,9

Isomalt

>40

2,0

0,45-0,65

Hydrogenated Starch
hydrolysates

>10
(Canada,Japan,Austr
alia, US)

3,0

0,25-0,75

Characteristics of Sugar Alcohols
Name

Sweetness
(sucrose = 1.0)

Caloric content
(kcal / g)

Er...
PHăGIAăCIăTHINăĐCăTÍNHă
CMăQUAN
TOă&ăĐIUăCHNHăV
Phụ gia trong sản xuất thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phụ gia trong sản xuất thực phẩm - Người đăng: Demacia Daika
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
Phụ gia trong sản xuất thực phẩm 9 10 761