Ktl-icon-tai-lieu

Phụ lục

Được đăng lên bởi minh-tranminhdhhh
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1230 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN PHỤ LỤC
Phụ lục PL-1
Nhiệt độ lớn nhất tmax và nhiệt độ bé nhất tmin tuyệt đối trong năm
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Trạm
Lai Châu
Điện Biên
Lào Cai
Sa Pa
Sơn La
Mộc Châu
Sông Mã
Hà Giang
Tuyên Quang
Cao Bằng
Lạng Sơn
Thái Nguyên
Bắc Cạn
Bắc Giang
Hòn Gai
Móng Cái
Vĩnh Yên
Yên Bái
Việt Trì
Tam Đảo
Hà Nội
Hải Dương
Hưng Yên
Phủ Liễn
Hải Phòng
Thái Bình
Sơn Tây
Hoà Bình
Nam Định
Ninh Bình
Nho Quan
Thanh Hóa

tmax,
o
C
42,5
41,5
42,8
33,0
40,1
35,8
43,6
42,6
41,4
42,4
39,8
41,5
41,9
42,5
40,7
39,1
41,8
41,9
42,3
35,3
41,6
40,4
42,3
41,5
41,8
42,3
42,5
43,6
42,2
41,5
43,2
42,0

tmin,
o
C
4,9
0,8
2,2
2,0
1,1
1,1
0,5
1,6
0,4
1,8
2,1
3,0
0,9
3,3
5,0
1,1
2,2
1,7
3,1
0,7
3,1
3,1
3,6
4,5
5,2
5,3
3,5
1,2
3,8
5,5
1,8
5,4

STT

Trạm

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Yên Định
Hồi Xuân
Vinh
Tương Dương
Hà Tĩnh
đồng Hới
Quảng Trị
Huế
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Quy Nhơn
PlâyCu
Buôn Mê Thuột
Tuy Hoà
Nha Trang
Liên Khương
Bảo Lộc
Phan Thiết
Phước Long
Lộc Ninh
Vũng Tàu
Hiệp Hoà
Mỹ Tho
Vĩnh Long
Sóc Trăng
Cân Thơ
Côn Sơn
Rạch Giá
Phú Quốc
Cà Mau
Hoàng Sa
TP.Hồ Chí Minh

304

tmax,
o
C
41,1
43,3
42,1
44,6
41,1
42,8
40,4
40,0
40,5
41,1
42,1
34,8
39,4
39,7
39,5
34,2
33,5
37,6
38,3
37,9
38,4
39,0
38,9
36,4
37,8
40,0
31,5
37,2
38,1
38,3
35,9
40,0

tmin,
o
C
3,9
3,1
4,0
3,1
7,0
7,7
9,3
8,8
11,9
12,8
15,0
5,6
7,4
15,5
14,6
6,4
4,5
12,4
12,4
10,7
15,0
12,5
14,9
16,4
16,2
13,8
18,4
14,8
16,0
15,3
14,9
13,8

Phụ lục PL-2
Nhiệt độ trung bình lớn nhất các ngày trong tháng ttbmax
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Trạm
Lai Châu
Điện Biên
Lào Cai
Sa Pa
Sơn La
Mộc Châu
Sông Mã
Hà Giang
Tuyên Quang
Cao Bằng
Lạng Sơn
Thái Nguyên
Bắc Cạn
Bắc Giang
Hòn Gai
Móng Cái
Vĩnh Yên
Yên Bái
Việt Trì
Tam Đảo
Hà Nội
Hải Dương
Hưng Yên
Phủ Liễn

1
24,5
24,7
20,7
13,0
21,6
18,0
24,6
20,0
20,4
18,9
18,2
20,6
20,0
20,5
20,0
18,9
20,6
19,8
20,3
14,2
20,4
20,3
20,3
20,4

2
26,3
26,6
21,6
13,8
23,4
19,2
26,4
20,7
20,6
19,7
18,5
20,5
20,2
20,4
19,6
18,7
20,8
20,0
20,5
14,9
20,4
20,0
20,1
20,0

3
29,9
29,8
25,5
18,3
27,3
23,0
30,3
24,5
28,8
23,2
21,7
23,2
23,3
23,0
21,7
21,4
23,6
23,1
23,4
17,9
23,1
22,5
22,6
22,0

4
32,3
31,3
29,0
21,3
29,3
25,6
32,6
28,0
27,9
27,3
26,2
27,1
27,2
26,9
25,7
25,3
27,6
27,0
27,5
21,4
27,3
26,5
26,8
26,0

5
33,3
32,2
32,1
22,6
30,8
27,8
34,4
32,3
32,0
31,1
30,2
31,7
31,4
31,4
30,0
29,5
32,0
31,4
31,9
21,8
31,7
30,8
31,1
30,4

6
...
PHN PH LC
Ph lc PL-1
Nhit độ ln nht t
max
và nhit độ bé nht t
min
tuyt đối trong năm
STT Trm t
max
,
o
C
t
min
,
o
C
STT Trm t
max
,
o
C
t
min
,
o
C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Lai Châu
Đin Biên
Lào Cai
Sa Pa
Sơn La
Mc Châu
Sông Mã
Hà Giang
Tuyên Quang
Cao Bng
Lng Sơn
Thái Nguyên
Bc Cn
Bc Giang
Hòn Gai
Móng Cái
Vĩnh Yên
Yên Bái
Vit Trì
Tam Đảo
Hà Ni
Hi Dương
Hưng Yên
Ph Lin
Hi Phòng
Thái Bình
Sơn Tây
Hoà Bình
Nam Định
Ninh Bình
Nho Quan
Thanh Hóa
42,5
41,5
42,8
33,0
40,1
35,8
43,6
42,6
41,4
42,4
39,8
41,5
41,9
42,5
40,7
39,1
41,8
41,9
42,3
35,3
41,6
40,4
42,3
41,5
41,8
42,3
42,5
43,6
42,2
41,5
43,2
42,0
4,9
0,8
2,2
2,0
1,1
1,1
0,5
1,6
0,4
1,8
2,1
3,0
0,9
3,3
5,0
1,1
2,2
1,7
3,1
0,7
3,1
3,1
3,6
4,5
5,2
5,3
3,5
1,2
3,8
5,5
1,8
5,4
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Yên Định
Hi Xuân
Vinh
Tương Dương
Hà Tĩnh
đồng Hi
Qung Tr
Huế
Đà N
ng
Qung Ngãi
Quy Nhơn
PlâyCu
Buôn Mê Thut
Tuy Hoà
Nha Trang
Liên Khương
Bo Lc
Phan Thiết
Phước Long
Lc Ninh
Vũng Tàu
Hip Hoà
M Tho
Vĩnh Long
Sóc Trăng
Cân Thơ
Côn Sơn
Rch Giá
Phú Quc
Cà Mau
Hoàng Sa
TP.H Chí Minh
41,1
43,3
42,1
44,6
41,1
42,8
40,4
40,0
40,5
41,1
42,1
34,8
39,4
39,7
39,5
34,2
33,5
37,6
38,3
37,9
38,4
39,0
38,9
36,4
37,8
40,0
31,5
37,2
38,1
38,3
35,9
40,0
3,9
3,1
4,0
3,1
7,0
7,7
9,3
8,8
11,9
12,8
15,0
5,6
7,4
15,5
14,6
6,4
4,5
12,4
12,4
10,7
15,0
12,5
14,9
16,4
16,2
13,8
18,4
14,8
16,0
15,3
14,9
13,8
304
Phụ lục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phụ lục - Người đăng: minh-tranminhdhhh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Phụ lục 9 10 623