Ktl-icon-tai-lieu

Phục hồi dữ liệu bằng gosh từ ổ đĩa usb

Được đăng lên bởi tranthihuyen061a-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 622 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cách phục hồi lại Windows bằng Ghost từ ổ dĩa USB
Khi máy vi tính của bạn bị lỗi hệ điều hành Windows và bạn muốn phục hồi lại từ bản sao lưu bằng Ghost đã
được tạo từ trước hoặc khi bạn muốn Ghost nhanh Windows cùng các chường trình từ một bản Ghost nào đó
mà lại không có ổ dĩa quang (CD/DVD-ROM) hoặc ổ dĩa quang bị hỏng. Lúc này bạn có thể sử dụng ổ dĩa
USB để thực hiện việc này.

Tạo USB khởi động và chạy chương trình Ghost
•

Trước tiên phải chuẩn bị một ổ dĩa USB có dung lượng khoảng 1GB hoặc đủ lớn để chứa được tập
tin được tạo từ chương trình Ghost và các tập tin cần thiết khác. Sau đó tạo ổ dĩa USB có thể khởi động
được.
Xem hướng dẫn cách tạo ổ dĩa USB khởi động được.

•

Tải chương trình Ghost dành cho hệ điều hành DOS về máy tính, sau khi giải nén sẽ được tập
tin GHOST.EXE.
Tải tập tin Ghost: ghost.zip

•
•

Sao chép (copy) tập tin GHOST.EXE vào ổ dĩa USB được tạo ở bước 1.
Sao chép tập tin đã được sao lưu từ chương trình Ghost vào ổ dĩa USB.
Xem hướng dẫn Cách sao lưu bằng chương trình Ghost.

•

Tập tin này có thể do chính bạn tạo trước từ máy của mình hoặc có thể lấy các tập tin tải từ Internet
hoặc dĩa CD-ROM có bán tại các cửa hàng Vi tính.

•

Tập tin này có phần mở rộng là .GHO, có thể trên máy của bạn không hiển thị phần mở rộng này
nhưng có thể nhận biết vì chúng có dung lượng khá lớn từ vài trăm MB trở lên.

Phục hồi lại Windows bằng Ghost từ ổ dĩa USB
Khởi động lại máy vi tính và thiết lập trong CMOS (BIOS) Setup để khởi động từ ổ dĩa USB trước. Sau khi
khởi động xong, màn hình sẽ hiển thị ký tự của ổ dĩa C:\> và dấu nhắc _ (nhấp nháy) của Hệ điều hành
DOS.

Dùng bàn phím nhập dòng chữ ghost và nhấn phím Enter để chạy chương trình Ghost. Nếu nhập sai bạn có
thể dùng phím xóa lui (Backspace) để xóa đi và nhập lại.

Chương trình Ghost sẽ chạy và xuất hiện màn hình giới thiệu, nhấn Ok để tiếp tục.

Do lúc này bạn không thể sử dụng chuột được nên hãy dùng các phím mũi tên trên bàn phím di chuyển để
chọn các nút lệnh, dùng phím Tab để chuyển giữa các hộp thoại với nhau. Bạn cũng có thể sử dụng các
phím tương ứng với các ký tự được gạch dưới trong cửa sổ chương trình để chọn.
Chọn Local -> Partition -> From Image

Chọn tập tin sao lưu từ Ghost đã được sao chép vào ổ dĩa USB và chọn Open.

Giữ nguyên lựa chọn có sẵn và tiếp tục chọn Ok.

Chọn ổ dĩa thứ 2 và chọn tiếp Ok.

Do ổ dĩa USB đã được nhận diện là ổ thứ 1, có thể kiểm tra trong phần Size(MB) để nhận biết được điều
này qua dung lượng của chúng.
Chọn ổ dĩa phân vùng (Partition) muốn G...
Cách ph c h i l i Windows b ng Ghost t d a USB ĩ
Khi máy vi tính c a b n b l i h i u hành Windows và b n mu n ph c h i l i t b n sao l u b ng Ghost ã đ ư đ
c t o t tr c ho c khi b n mu n Ghost nhanh Windows cùng các ch ng trình t m t b n Ghost nào óđư ướ ườ đ
mà l i không có d a quang (CD/DVD-ROM) ho c d a quang b h ng. Lúc này b n có th s d ng d a ĩ ĩ ĩ
USB th c hi n vi c này.để
T o USB kh i ng và ch y ch ng trình Ghost độ ươ
Tr c tiên ph i chu n b m t d a USB có dung l ng kho ng 1GB ho c l n ch a c t p ướ ĩ ượ đ để đượ
tin c t o t ch ng trình Ghost và các t p tin c n thi t khác. Sau ó t o d a USB có th kh i ng đượ ươ ế đ ĩ độ
c.đư
Xem h ng d nướ cách t o d a USB kh i ng c ĩ độ đượ .
T i ch ng trình Ghost dành cho h i u hành DOS v máy tính, sau khi gi i nén s c t p ươ đ đượ
tin GHOST.EXE.
T i t p tin Ghost: ghost.zip
Sao chép (copy) t p tin GHOST.EXE vào d a USB c t o b c 1. ĩ đượ ướ
Sao chép t p tin ã c sao l u t ch ng trình Ghost vào d a USB. đ đượ ư ươ ĩ
Xem h ng d nướ Cách sao l u b ng ch ng trình Ghost.ư ươ
T p tin này có th do chính b n t o tr c t máy c a mình ho c có th l y các t p tin t i t Internet ướ
ho c d a CD-ROM có bán t i các c a hàng Vi tính. ĩ
T p tin này có ph n m r ng là ở ộ .GHO, có th trên máy c a b n không hi n th ph n m r ng này ở ộ
nh ng có th nh n bi t vì chúng có dung l ng khá l n t vài tr m MB tr lên.ư ế ượ ă
Ph c h i l i Windows b ng Ghost t d a USB ĩ
Kh i ng l i máy vi tính và thi t l p trong độ ế CMOS (BIOS) Setup kh i ng t d a USB tr c. Sau khi để độ ĩ ướ
kh i ng xong, màn hình s hi n th ký t c a d a độ ĩ C:\> và d u nh c _ (nh p nháy) c a H i u hành đ
DOS.
Dùng bàn phím nh p dòng ch ghost và nh n phím Enter ch y ch ng trình Ghost. N u nh p sai b n cóđể ươ ế
th dùng phím xóa lui ( Backspace) xóa i và nh p l i.để đ
Ch ng trình Ghost s ch y và xu t hi n màn hình gi i thi u, nh nươ Ok ti p t c.để ế
Phục hồi dữ liệu bằng gosh từ ổ đĩa usb - Trang 2
Phục hồi dữ liệu bằng gosh từ ổ đĩa usb - Người đăng: tranthihuyen061a-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Phục hồi dữ liệu bằng gosh từ ổ đĩa usb 9 10 870