Ktl-icon-tai-lieu

Phúc trình hóa học thực phẩm

Được đăng lên bởi thykhuyencong
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 677 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG

PHÚC TRÌNH THỰC TẬP

HÓA HỌC THỰC PHẨM

Tháng 04/ 2013

Phúc trình thực tập Hóa học thực phẩm

Trường Đại học Cần Thơ

MỤC LỤC

Trang 1

Phúc trình thực tập Hóa học thực phẩm

Trường Đại học Cần Thơ

DANH SÁCH HÌNH

Trang 2

Phúc trình thực tập Hóa học thực phẩm

Trường Đại học Cần Thơ

DANH SÁCH BẢNG

BÀI 1 DỰ ĐOÁN AW CỦA THỰC PHẨM THEO GROVER
1.1 MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM
- Biết cách sử dụng dụng cụ đo aw (loại đo RH cân bằng) để đoaw của dung dịch có
thành phần biết trước và các sản phầm thực phẩm như mứt dâu, gạo, khô mực, khô bò.
- Tính giá trị aw của sản phẩm bằng phương trình Grover (1947).
1.2 PHƯƠNG TIỆN THÍ NGHIỆM
1.2.1 Nguyên vật liệu, hóa chất
- NaCl
- KCl
- Succrose
1.2.2 Dụng cụ
- Cân kỹ thuật
- Cân phân tích
- Dụng cụ đo aw
- Becher, ống hút

Trang 3

Phúc trình thực tập Hóa học thực phẩm

Trường Đại học Cần Thơ

1.3 TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM
1.3.1 Chuẩn bị nguyên liệu
- Pha các dung dịch chuẩn: nước cất (a w = 1), NaCl bão hòa (30 g/100 ml) a w = 0,75,
KCl bão hòa (40 g/100 ml) aw = 0,82.
- Thực hành pha chế 50 ml các dung dịch 60% succrose, 15% NaCl. Pha thêm 3 dung
dịch biết trước các thành phần từ 2 dung dịch trên như sau:
+ 5 ml succrose 60% và 5 ml NaCl 15%.
+ 3 ml succrose 60% và 7 ml NaCl 15%.
+ 7 ml succrose 60% và 3 ml NaCl 15%.
1.3.2 Tiến hành thí nghiệm
- Đánh giá dụng cụ đo bằng cách đo aw của các dung dịch chuẩn.
- Ghi nhận thành phần khi pha chế độ đường, độ ẩm. Tính thành phần của dung dịch
mới. Tính toán aw của các dung dịch bằng phương trình Grover và đo trực tiếp bằng
dụng cụ đo độ ẩm tương cân bằng.Dùng hệ số đương lượng của các đường muối theo
bảng 1.1.

Bảng 1.1: Hằng số E của các chất theo Grover

Phương trình Grover để tính độ hoạt động của nước:
aw = 1,04 – 0,1 (E°) + 0,0045 (E°)2

Trang 4

Phúc trình thực tập Hóa học thực phẩm

Trường Đại học Cần Thơ

Tính E° = ∑Ei/∑W ở đó Ei là giá trị đương lượng succrose đối với mỗi loại chất tan và
Wi là thành phần ẩm của chất tan (g/g nước)
1.4 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Hoạt độ nước (ký hiệu là aw) là lượng nước tự do tồn tại trong sản phẩm hoặc vật chất.
Nó được xác định như là tỷ lệ giữa áp suất bay hơi nước trong vật chất chia cho áp
suất bay hơi của nước tinh khiết ở cùng điều kiện nhiệt độ. Nước cất có hoạt độ nước
bằng 1,0.
Các dung dịch sau khi pha được đo Aw và kết quả so sánh với lý thuyết để đánh giá
kết quả của máy đo RH được thể hiện ở bảng 1.2.
Bảng 1.2: So sánh kết quả aw của dung dịch chuẩn được pha so với lý ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ



 !"# $%
Phúc trình hóa học thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phúc trình hóa học thực phẩm - Người đăng: thykhuyencong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Phúc trình hóa học thực phẩm 9 10 674