Ktl-icon-tai-lieu

Phúc trình thực tập kỹ thuật thực phẩm

Được đăng lên bởi Như Trang
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 532 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trường Đại học Cần thơ
Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng
Ngành Công nghệ thực phẩm



Bài phúc trình:

Thực tập
Kỹ thuật Thực phẩm II
(NN204)

Sinh viên thực hiện: Phạm Thị Như Trang
MSSV: 3102699

Phúc trình Thực tập Kỹ thuật Thực phẩm 2

Mục lục
Bài 1: Xác định tốc độ thấm hơi nước qua màng bao bì..................................3
1. Mục đích thí nghiệm..............................................................................................3
2. Cơ sở lý thuyết.......................................................................................................3
3. Phương tiện thí nghiệm..........................................................................................5
4. Tiến hành thí nghiệm............................................................................................5
5. Báo cáo kết quả.....................................................................................................6
Bài 2: Mô hình hóa quá trình sấy thực phẩm...................................................9
1. Mục đích thí nghiệm.............................................................................................9
2. Cơ sở lý thuyết......................................................................................................9
3. Phương tiện thí nghiệm.........................................................................................10
4. Tiến hành thí nghiệm............................................................................................10
5. Báo cáo kết quả.....................................................................................................10
Bài 3: Khảo sát quan hệ giữa độ ẩm và nước hoạt động của thực phẩm........16
1. Mở đầu 16
2. Mục tiêu.................................................................................................................17
3. Thí nghiệm.............................................................................................................17
4. Thu nhận kết quả....................................................................................................17
5. Tính toán tham số và báo cáo kết quả...................................................................21
Bài 4: Trích ly protein đậu nành........................................................................22
1. Mục đích thí nghiệm..............................................................................................22
2. Cơ sở lý thuyết........................................................
Trường Đại học Cần thơ
Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng
Ngành Công nghệ thực phẩm

Bài phúc trình:
Thực tập
Kỹ thuật Thực phẩm II
(NN204)
Sinh viên thực hiện: Phạm Thị Như Trang
MSSV: 3102699
Phúc trình thực tập kỹ thuật thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phúc trình thực tập kỹ thuật thực phẩm - Người đăng: Như Trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Phúc trình thực tập kỹ thuật thực phẩm 9 10 739