Ktl-icon-tai-lieu

Phương án móng cọc

Được đăng lên bởi vthanhdl75
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1601 lần   |   Lượt tải: 12 lần
21
3. Ph¬ng ¸n mãng cäc:
3.1.Chän lo¹i cäc, kÝch thíc cäc vµ ph¬ng ph¸p thi c«ng cäc:
ThiÕt kÕ mãng cäc B
4
cña nhµ khung bª t«ng cèt thÐp cã têng chÌn. TiÕt diÖn
cét 0,6×0,4. NÒn nhµ cèt ± 0,00 t«n cao h¬n mÆt ®Êt thiªn nhiªn 0,4m. T¶i träng
thiÕt kÕ ë ®Ønh ®µi lµ ®· cho.
§iÒu kiÖn ®Þa chÊt gåm
- §Êt lÊp sÐt pha lÉn than bïn dµy 3,8 m
- SÐt pha ë tr¹ng th¸i dÎo cøng dµy 5,3 m , cã I
L
= 0,321 , E = 8000 kPa
- C¸t h¹t trung ë tr¹ng th¸i chÆt cha kÕt thóc trong lç khoan cã e = 0,524 , E=
40000 kPa.
Víi t¶i träng vµ cÊu t¹o ®Þa tÇng c¸c líp ®Êt nh trªn, dù ®Þnh dïng cäc bª t«ng cèt
thÐp ®Æt vµo líp c¸t h¹t trung ®Ó tËn dông søc kh¸ng lín ë ®Çu mòi cäc cña líp ®Êt
nµy.
§¸y ®µi ®Æt t¹i cèt -1,4m n»m trong líp ®Êt lÊp sÐt pha lÉn than bïn 1m. Dïng cäc
dµi 9m ; tiÕt diÖn 0,3× 0,3m ; bª t«ng cäc m¸c 200.
Cèt thÐp däc trong cäc ®îc tÝnh to¸n ®Ó chÞu m« men do träng lîng b¶n th©n g©y
ra khi vËn chuyÓn vµ cÈu l¾p.
c cÈu
tc cÈu
q
®å tÝnhc khi vËn chuyÓn
0,0214
q
l
2
0,0215
q
l
2
Phương án móng cọc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương án móng cọc - Người đăng: vthanhdl75
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Phương án móng cọc 9 10 611