Ktl-icon-tai-lieu

Phương án trắc định

Được đăng lên bởi manhthao84
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 563 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN KLM – NGHỆ TĨNH
Phòng Kỹ Thuât

BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN TRẮC ĐỊNH SUỐI BẮC

Ngêi lËp

Đoàn Mạnh Thao

Quú hîp th¸ng 4 n¨m 2014

PHƯƠNG ÁN TRẮC ĐỊNH CÔNG NGHỆ XƯỞNG
TUYỂN HỆ II XN THIẾC SUỐI BẮC

I.
Môc ®Ých, ý nghÜa vµ yªu cÇu tr¾c ®Þnh.
Xëng tuyÓn Suèi B¾c ®a vµo ho¹t ®éng n¨m 2001, n¨m 2008 C«ng ty
l¾p ®Æt thªm xëng hÖ 2, v× vËy viÖc tr¾c ®Þnh c¸c chØ tiªu c«ng nghÖ lµ cÇn
thiÕt.
§ît tr¾c ®Þnh nµy ph¶i ®¹t ®îc nh÷ng yªu cÇu sau ®©y.
1- N¨ng suÊt nghiÒn ®Ëp, tuyÓn röa cña xëng tuyÓn kho¸ng.
2- SuÊt tiªu hao ®iÖn n¨ng, vËt t vµ phô tïng thay thÕ cña m¸y ®Ëp
hµm, m¸y ®Ëp bóa vµ m¸y nghiÒn bi.
3- Thùc thu cña xëng tuyÓn kho¸ng.
4- Tæ chøc s¶n xuÊt – Bè trÝ lao ®éng theo d©y chuyÒn c«ng nghÖ.
5- Gia thµnh s¶n phÈm.
§Ó ®¹t ®îc môc tiªu nµy, cÇn chuÈn bÞ nguyªn liÖu, nh©n lùc, thiÕt bÞ
vµ c¸c dông cô cÇn thiÕt , tiÕn hµnh tr¾c ®Þnh trong 3 ca lµm viÖc ( 3 ngµy
liªn tôc; 1 ca / ngµy, tr¾c ®Þnh ca 2, ca1 chuÈn bÞ nguyªn liÖu )
II.
Công tác chuẩn bị
1. Kiểm tra thiết bị trước khi tiến hành trắc định.
- Xác định số lượng thiết bị hoạt động trong hệ tuyển, các thông số kỹ
thuật, tình trạng thiết bị được đảm bảo tốt nhất.
- Trước khi trắc định phải kiểm tra và điều chỉnh thông số các thiết bị.
- Các thông số điều chỉnh theo bảng sau:
STT

1

2

3

Tên Thiết
Bị

Yêu cầu

Máy cấp
liệu lắc

KiÓm tra ®é c¨ng d©y ®ai
truyÒn ®éng, c¸c bu l«ng
( xiÕt chÆt nÕu bÞ láng) mì
ë c¸c b¹c chuyÓn ®éng,bé
phËn b¶o vÖ d©y dÉn ®iÖn
vµ tiÕp ®Þa ®éng c¬ ®iÖn,
c¸c chíng ng¹i vËt xung
quanh.

Máy Đập
Hàm PE
250x400

kiÓm tra b¶o hiÓm ®ai, d©y
®ai, c¸c bu l«ng b¾t ch©n
m¸y, ®éng c¬, dÇu mì c¸c
gèi ®ì, bé phËn truyÒn
®éng, tiÕp m¸t ®éng c¬…
®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt.

Máy Đập
Hàm PEX
150x600

kiÓm tra b¶o hiÓm ®ai, d©y
®ai, c¸c bu l«ng b¾t ch©n
m¸y, ®éng c¬, dÇu mì c¸c
gèi ®ì, bé phËn truyÒn
®éng, tiÕp m¸t ®éng c¬…
®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt.

Số
lượng

Thông số

ĐVT

Lượng

kích thước
lớn nhất
quặng đưa
đập

mm

>200

Kích thước
khe tháo

mm

20-60

mm

>120

mm

18-25

1 cái

1 cái

1 cái

kích thước
lớn nhất
quặng đưa
đập
Kích thước
khe tháo

4

5

6

7

- KiÓm tra ®é c¨ng d©y ®ai
truyÒn ®éng, c¸c bu l«ng
( xiÕt chÆt nÕu bÞ láng), mì
ë c¸c gèi ®ì, bé phËn b¶o
Máy
vÖ d©y dÉn ®iÖn, tiÕp ®Þa
nghiền thô ®éng c¬ ®iÖn, lîng bi trong
1200x3000 m¸y nghiÒn c¸c chíng ng¹i
vËt xung quanh Sau khi
kiÓm tra s¬ bé c¸c bíc trªn
®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt.

- KiÓm tra ®é c¨ng d©y ®ai
truyÒn ®éng, c¸c bu l«ng
( xiÕt chÆt nÕu bÞ láng), mì
ë c¸c gèi ®ì, bé phËn b¶o
Máy
vÖ d©y dÉn ®iÖn, tiÕp ®Þa
nghiền...
CÔNG TY CỔ PHẦN KLM – NGHỆ TĨNH
Phòng Kỹ Thuât
BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN TRẮC ĐỊNH SUỐI BẮC
Ngêi lËp
Đoàn Mạnh Thao
Quú hîp th¸ng 4 n¨m 2014
Phương án trắc định - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương án trắc định - Người đăng: manhthao84
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Phương án trắc định 9 10 445