Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp "bàn tay nặn bột"

Được đăng lên bởi Linh Chi
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 1851 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU........................................................................................................4
CHƯƠNG 1............................................................................................................4
GIỚI THIỆU VỀ LỊCH SỬ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHƯƠNG
PHÁP "BÀN TAY NẶN BỘT"............................................................................4
1.1. Khái quát về phương pháp “Bàn tay nặn bột”............................................4
1.2. Sự ra đời và phát triển của phương pháp BTNB ở Pháp............................4
1.3. Giáo sư Georger Charpak - Người khai sinh phương pháp BTNB...........6
1.4. Phương pháp BTNB trên thế giới..................................................................8
1.5. Phương pháp BTNB tại Việt Nam.................................................................8
CHƯƠNG 2..........................................................................................................11
LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHƯƠNG PHÁP "BÀN TAY NẶN BỘT"...............11
2.1. Cơ sở khoa học của phương pháp BTNB...................................................11
2.2. Các nguyên tắc cơ bản của phương pháp BTNB.......................................24
2.3. Tiến trình dạy học theo phương pháp BTNB.............................................26
2.4. Mối quan hệ giữa phương pháp BTNB với các phương pháp dạy học
khác.......................................................................................................................28
CHƯƠNG 3..........................................................................................................31
CÁC KỸ THUẬT DẠY HỌC VÀ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG CHO HỌC
SINH TRONG PHƯƠNG PHÁP "BÀN TAY NẶN BỘT".............................31
3.1. Tổ chức lớp học.............................................................................................31
3.2. Giúp học sinh bộc lộ quan niệm ban đầu....................................................33
3.3. Kỹ thuật tổ chức hoạt động thảo luận cho học sinh...................................35
3.4. Kỹ thuật tổ chức hoạt động nhóm trong phương pháp BTNB.................37
3.5. Kỹ thuật đặt câu hỏi của giáo viên..............................................................39
3.6. Rèn luyện ngôn ngữ cho học sinh thông qua dạy học theo phương pháp
BTNB.....................................................................................................................40
3.7. Kĩ thuật chọn ý tưởng, nhóm ý tưởng của học sinh...................
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU........................................................................................................4
CHƯƠNG 1............................................................................................................4
GIỚI THIỆU VỀ LỊCH SỬ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHƯƠNG
PHÁP "BÀN TAY NẶN BỘT"............................................................................4
1.1. Khái quát về phương pháp “Bàn tay nặn bột”............................................4
1.2. Sự ra đời và phát triển của phương pháp BTNB ở Pháp............................4
1.3. Giáo sư Georger Charpak - Người khai sinh phương pháp BTNB...........6
1.4. Phương pháp BTNB trên thế giới..................................................................8
1.5. Phương pháp BTNB tại Việt Nam.................................................................8
CHƯƠNG 2..........................................................................................................11
LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHƯƠNG PHÁP "BÀN TAY NẶN BỘT"...............11
2.1. Cơ sở khoa học của phương pháp BTNB...................................................11
2.2. Các nguyên tắc cơ bản của phương pháp BTNB.......................................24
2.3. Tiến trình dạy học theo phương pháp BTNB.............................................26
2.4. Mối quan hệ giữa phương pháp BTNB với các phương pháp dạy học
khác.......................................................................................................................28
CHƯƠNG 3..........................................................................................................31
CÁC KỸ THUẬT DẠY HỌC VÀ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG CHO HỌC
SINH TRONG PHƯƠNG PHÁP "BÀN TAY NẶN BỘT".............................31
3.1. Tổ chức lớp học.............................................................................................31
3.2. Giúp học sinh bộc lộ quan niệm ban đầu....................................................33
3.3. Kỹ thuật tổ chức hoạt động thảo luận cho học sinh...................................35
3.4. Kỹ thuật tổ chức hoạt động nhóm trong phương pháp BTNB.................37
3.5. Kỹ thuật đặt câu hỏi của giáo viên..............................................................39
3.6. Rèn luyện ngôn ngữ cho học sinh thông qua dạy học theo phương pháp
BTNB.....................................................................................................................40
3.7. Kĩ thuật chọn ý tưởng, nhóm ý tưởng của học sinh...................................43
3.8. Hướng dẫn học sinh đề xuất thí nghiệm tìm tòi - nghiên cứu hay phương
án tìm câu trả lời..................................................................................................44
3.9. Hướng dẫn học sinh sử dụng vở thực hành................................................46
3.10. Hướng dẫn học sinh phân tích thông tin, hiện tượng quan sát được khi
nghiên cứu để đưa ra kết luận............................................................................51
3.11. So sánh, đối chiếu kết quả thu nhận được với kiến thức khoa học........51
3.12. Đánh giá học sinh trong dạy học theo phương pháp BTNB...................52
CHƯƠNG 4..........................................................................................................53
VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP "BÀN TAY NẶN BỘT" TRONG DẠY HỌC
CÁC MÔN KHOA HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ
SỞ VIỆT NAM.....................................................................................................53
4.1. Những thuận lợi và khó khăn khi sử dụng phương pháp BTNB tại Việt
Nam.......................................................................................................................53
1
Phương pháp "bàn tay nặn bột" - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp "bàn tay nặn bột" - Người đăng: Linh Chi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Phương pháp "bàn tay nặn bột" 9 10 814