Ktl-icon-tai-lieu

phương pháp chuẩn để kiểm tra và xử lý nước

Được đăng lên bởi kimtijwon
Số trang: 163 trang   |   Lượt xem: 1933 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

ALGAE COLOR PLATES
Plate 28. Taste and odor algae.
Asterionella

Anabaena

© Copyright 1999 by American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Anacystis

© Copyright 1999 by American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Uroglenopsis

© Copyright 1999 by American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Hydrodictyon

© Copyright 1999 by American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Synedra

© Copyright 1999 by American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Mallomonas

© Copyright 1999 by American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Peridinium

© Copyright 1999 by American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Staurastrium

© Copyright 1999 by American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Ceratium

© Copyright 1999 by American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Aphanizomenon

© Copyright 1999 by American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Nitella

© Copyright 1999 by American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Gomphosphaeria

© Copyright 1999 by American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Dinobryon

© Copyright 1999 by ...
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater
© Copyright 1999 by American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation
ALGAE COLOR PLATES
Plate 28. Taste and odor algae.
Asterionella
Anabaena
phương pháp chuẩn để kiểm tra và xử lý nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phương pháp chuẩn để kiểm tra và xử lý nước - Người đăng: kimtijwon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
163 Vietnamese
phương pháp chuẩn để kiểm tra và xử lý nước 9 10 870