Ktl-icon-tai-lieu

PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN TRONG SẢN XUẤT CƠ KHÍ

Được đăng lên bởi tranthevinh91
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 614 lần   |   Lượt tải: 0 lần
General Mechanical Engineering

4.143

§6. Các phương phá
pháp gia công đặc biệ
biệt
Có thể
thể chia ra làm 5 nhó
nhóm chí
chính sau
- Phương phá
pháp gia công bằng phó
phóng điệ
điện ăn mòn:
mòn: tia lửa điệ
điện, xung điệ
điện, …
- Phương phá
pháp gia công bằng chù
chùm tia:
tia: chù
chùm tia điệ
điện tử, tia laser, plasma, ...
- Phương phá
pháp gia công bằng siêu âm
- Phương phá
pháp gia công bằng điệ
điện hoá
hoá học
- Phương phá
pháp gia công bằng cách phố
phối hợp giữ
giữa các phương phá
pháp nói trên
với nhau,
nhau, giữ
giữa các phương phá
pháp nói trên với phương phá
pháp gia công cơ
thuầ
thuần túy (ví dụ: mài điệ
điện hoá
hoá)

HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department

General Mechanical Engineering

Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long

4.144

I. Phương phá
pháp gia công bằng tia lửa điệ
điện (Electricallectrical-Discharge Machining)
Một số sản phẩ
phẩm của phương phá
pháp gia công bằng tia lửa điệ
điện

HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department

Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long

1

General Mechanical Engineering

4.145

- Đặc điể
điểm
+ Gia công kim loạ
loại bằng tia lửa điệ
điện là một dạng gia công bằng phó
phóng tia
lửa điệ
điện để ăn mòn vật liệ
liệu gia công,
công, khi truyề
truyền năng lượ
lượng qua rãnh
dẫn điện
+ Chấ
Chất lượ
lượng gia công không phụ
phụ thuộ
thuộc tính chấ
chất cơ lý của vật liệ
liệu mà chỉ
chỉ
phụ
phụ thuộ
thuộc các thông số về nhiệ
nhiệt
- Nguyên lý gia công

+ Dòng điệ
điện một chiề
chiều từ nguồ
nguồn qua biế
biến trở
trở R nạp vào tụ C
+ Khi khe hở giữ
giữa hai điệ
điện cực đủ bé → xuấ
xuất hiệ
hiện tia lửa điệ
điện, chọ
chọc thủ
thủng
lớp cách điệ
điện giữ
giữa hai điệ
điện cực, tạo nên rãnh dẫn điệ
điện. Nhiệ
Nhiệt độ ở vùng
này lên đến hàng ngà
ngàn độ làm chả
chảy lỏng,
ng, đốt chá
cháy phầ
phần kim loạ
loại trên bề
mặt gia công (cực dương)
dương) và tạo nên hình dạng cần thiế
thiết tùy theo hình
dạng của điệ
điện cực dụng cụ (cực âm)
âm)
HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department

General Mechanical Engineering

Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long

4.146

+ Trong quá
quá trì
trình phó
phóng điệ
điện, xuấ
xuất hiệ
hiện sự ion hoá
hoá cực mạnh ở vùng tác
dụng và tạo nên áp lực va đập rất lớn, hắt kim loạ
loại bị phá
phá hỏng ra khỏ
khỏi
vùng gia công dướ
dưới dạng nhữ
những hạt nhỏ
nhỏ hình cầu
+ Toà
Toàn bộ quá
quá trì
trình trên xảy ra trong thờ
thời gian rất ngắ
ngắn. Sau thờ
thời gian
phó
ó
ng
điệ
ệ
n
,
m
ạ
ch
trở
ở
l
ạ
i
trạ
ạ
ng
thá
á
i
ban
đ
ầ...
1
§
§
6.
6.
C
C
á
á
c
c
phương
phương
ph
ph
á
á
p
p
gia
gia
công
công
đ
đ
c
c
bi
bi
t
t
General Mechanical Engineering
General Mechanical Engineering
4.143
4.143
C
C
ó
ó
th
th
chia
chia
ra
ra
l
l
à
à
m
m
5
5
nh
nh
ó
ó
m
m
ch
ch
í
í
nh
nh
sau
sau
-
-
Phương
Phương
ph
ph
á
á
p
p
gia
gia
công
công
b
b
ng
ng
ph
ph
ó
ó
ng
ng
đi
đi
n
n
ăn
ăn
mòn
mòn
:
:
tia
tia
l
l
a
a
đi
đi
n
n
,
,
xung
xung
đi
đi
n
n
,
,
HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department
HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department
Nguyen Tan
Nguyen Tan
Tien
Tien
-
-
Phan
Phan
Hoang Long
Hoang Long
-
-
Phương
Phương
ph
ph
á
á
p
p
gia
gia
công
công
b
b
ng
ng
siêu
siêu
âm
âm
-
-
Phương
Phương
ph
ph
á
á
p
p
gia
gia
công
công
b
b
ng
ng
ch
ch
ù
ù
m
m
tia
tia
:
:
ch
ch
ù
ù
m
m
tia
tia
đi
đi
n
n
t
t
,
,
tia
tia
laser, plasma, ...
laser, plasma, ...
-
-
Phương
Phương
ph
ph
á
á
p
p
gia
gia
công
công
b
b
ng
ng
đi
đi
n
n
ho
ho
á
á
h
h
c
c
-
-
Phương
Phương
ph
ph
á
á
p
p
gia
gia
công
công
b
b
ng
ng
c
c
á
á
ch
ch
ph
ph
i
i
h
h
p
p
gi
gi
a
a
c
c
á
á
c
c
phương
phương
ph
ph
á
á
p
p
n
n
ó
ó
i
i
trên
trên
v
v
i
i
nhau
nhau
,
,
gi
gi
a
a
c
c
á
á
c
c
phương
phương
ph
ph
á
á
p
p
n
n
ó
ó
i
i
trên
trên
v
v
i
i
phương
phương
ph
ph
á
á
p
p
gia
gia
công
công
thu
thu
n
n
t
t
ú
ú
y
y
(
(
v
v
í
í
d
d
:
:
m
m
à
à
i
i
đi
đi
n
n
ho
ho
á
á
)
)
I
I
.
.
Phương
Phương
ph
ph
á
á
p
p
gia
gia
công
công
b
b
ng
ng
tia
tia
l
l
a
a
đi
đi
n
n
(
(
E
E
lectrical
lectrical
-
-
D
D
ischarge
ischarge
M
M
achining)
achining)
General Mechanical Engineering
General Mechanical Engineering
4.144
4.144
HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department
HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department
Nguyen Tan
Nguyen Tan
Tien
Tien
-
-
Phan
Phan
Hoang Long
Hoang Long
M
M
t
t
s
s
s
s
n
n
ph
ph
m
m
c
c
a
a
phương
phương
ph
ph
á
á
p
p
gia
gia
công
công
b
b
ng
ng
tia
tia
l
l
a
a
đi
đi
n
n
PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN TRONG SẢN XUẤT CƠ KHÍ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN TRONG SẢN XUẤT CƠ KHÍ - Người đăng: tranthevinh91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN TRONG SẢN XUẤT CƠ KHÍ 9 10 577