Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp đánh giá vật liệu

Được đăng lên bởi v1201295
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 316 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VI PHAÂN TÍCH ÑAÀU DOØ ÑIEÄN TÖÛ
THIEÁT BÒ VI PHAÂN TÍCH ÑAÀU DOØ ÑIEÄN TÖÛ
ELECTRON PROBE MICROANALYSER – EPMA
Laø kyõ thuaät ghi nhaän vaø ñònh tính ñònh löôïng tia X phaùt ra töø maãu khi
cho chuøm ñieän töû töông taùc vôùi maãu
Laø kyõ thuaät ñöôïc söû duïng ñeå phaân tích thaønh phaàn hoaù hoïc trong
töøng vuøng nhoû coù kích thöôùc côõ 0,1-1micromet (thaønh phaàn hoaù hoïc
naøy khoâng ñaëc tröng cho toaøn maãu maø chæ ñaëc tröng cho nhöõng vuøng
nhoû)
Thöôøng ñöôïc thieát keá keát hôïp vôùi kính hieån vi ñieän töû queùt SEM chöùa
caùc phoå keá taùn saécï naêng löôïng EDS (Energy Dispersive
Spectrometer) vaø taùn saéc soùng WDS (Wavelength Dispersive
Spectrometer)
Tia X ñaëc tröng cuûa maãu ñöôïc xaùc ñònh böôùc soùng (WDS) hoaëc naêng
löôïng ñaëc tröng (EDS) ñeå ñònh tính, so saùnh cöôøng ñoä cuûa böùc xaï tia X
ñaëc tröng vôùi cöôøng ñoä cuûa maãu chuaån cuûa nguyeân toá caàn ñònh löôïng
ñeå phaân tích ñònh löôïng
hc
CAÁU TAÏO VAØ NGUYEÂN LYÙ HOAÏT ÑOÄNG CUÛA EPMA
1
Phương pháp đánh giá vật liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp đánh giá vật liệu - Người đăng: v1201295
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Phương pháp đánh giá vật liệu 9 10 908