Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp điều khiển trực tiếp momen

Được đăng lên bởi khatvongcuocdoi92
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1741 lần   |   Lượt tải: 6 lần
CHƯƠNG 1.
CÁC VẤN ĐỀ VỀ LÝ THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN PHƯƠNG
PHÁP ĐIỀU KHIỂN TRỰC TIẾP MOMEN
1.1

Phương pháp điều khiển trực tiếp momen.
Điều khiển trực tiếp momen cho động cơ không đồng ba pha là phương
pháp điều khiển trực tiếp lên momen điện từ, tốc độ là đại lượng điều khiển
gián tiếp. Nội dung phương pháp dựa trên tác động trực tiếp của các vectơ điện
áp lên vectơ từ thông móc vòng stator. Thay đổi trạng thái của vectơ từ thông
stator dẫn đến thay đổi trực tiếp tới momen điện từ của động cơ. Các vectơ
điện áp được chọn lựa dựa trên sai lệch của từ thông stator và momen điện từ
với các giá trị đặt. Tuỳ thuộc vào trạng thái sai lệch của từ thông và momen
điện từ, một vectơ điện áp tối ưu đã định trước được chọn để điều chỉnh đại
lượng về đúng với lượng đặt. Đây là phương pháp điều khiển đơn giản, ít phụ
thuộc vào các thông số động cơ, đáp ứng momen nhanh, linh hoạt.

1.2 Điều khiển trực tiếp momen (DTC) cho động cơ không đồng bộ ba pha
roto lồng sóc (IM) bằng bộ biến tần nguồn áp:
Giả thiết động cơ IM đối xứng ba pha. Momen điện từ do các cuộn dây
stator sinh ra được xác định theo công thức:
3
Te  p s is
2

(1.1)

Trong đó:
p : số đôi cực.
 : vectơ từ thông stator
i
: vectơ dòng điện stator
Te : Momen điện từ do cuộn dây stator sinh ra
Trong hệ toạ độ cố định DQ, các vectơ  và i là các vectơ quay. Biểu
diễn trong trường phức:
  exp( j )
(1.2)
i  i exp( j )
(1.3)
 s ,  s : góc lệch của vectơ từ thông stator và vectơ dòng điện
stator so với trục thực D
s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

1

Thay (1.2) và (1.3) vào (1.1):
Te 

Đặt   s 

3
p  s i s sin( s   s )
2

(1.4)

s
Te 

3
p  s i s sin 
2

(1.5)

Quan sát biểu thức (1.5) rút ra nhận xét: bằng cách giữ nguyên giá trị vectơ
từ thông móc vòng stator s , thay đổi thật nhanh góc lệch s ta có thể điều
khiển được giá trị momen điện từ. Bằng cách biểu diễn khác:
L
3
Te  p m '  r'  s
2 Lr Ls

(1.6)

với
L's  Ls (1 

 r' 

Lm
) Ls
Lr L s

Lr
( s  L's i s )
Lm

(điện cảm tản stator)

(Từ thông qui đổi roto về stator)

(1.7)
(1.8)

hay
Te 

L
3
p m '  r' . s sin(  s   r )
2 Lr L s

Te 

L
3
p m '  r' . s sin 
2 Lr L s

(1.9)
(1.10)

(  s  r )
Thông thường, hằng số thời gian cơ (T cơ > 0.1 s) của động cơ lớn hơn rất
nhiều so với hằng số thời gian điện từ. Nói cách khác, sự thay đổi của từ thông
roto chậm hơn rất nhiều so với từ thông móc vòng stator, có thể coi là hằng số.
Theo công thức tính momen (1.10) khi giá trị từ thông stator và từ thông roto
là hằng số, momen đ...
CHƯƠNG 1.
CÁC VẤN ĐỀ VỀ LÝ THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN PHƯƠNG
PHÁP ĐIỀU KHIỂN TRỰC TIẾP MOMEN
1.1 Phương pháp điều khiển trực tiếp momen.
Điều khiển trực tiếp momen cho động không đồng ba pha phương
pháp điều khiển trực tiếp lên momen điện từ, tốc độ đại lượng điều khiển
gián tiếp. Nội dung phương pháp dựa trên tác động trực tiếp của các vectơ điện
áp n vectơ từ thông móc vòng stator. Thay đổi trạng thái của vectơ từ thông
stator dn đến thay đổi trực tiếp ti momen điện từ của động cơ. Các vectơ
điện áp được chọn lựa dựa trên sai lệch của từ thông stator momen điện từ
với các giá trị đặt. Tuỳ thuộc vào trạng thái sai lệch của từ thông momen
điện từ, một vectơ điện áp tối ưu đã định trước được chọn để điều chỉnh đại
lượng về đúng với lượng đặt. Đây phương pháp điều khiển đơn giản, ít phụ
thuộc vào các thông số động cơ, đáp ứng momen nhanh, linh hoạt.
1.2 Điều khiển trực tiếp momen (DTC) cho động không đồng bộ ba pha
roto lồng sóc (IM) bằng bộ biến tần nguồn áp:
Giả thiết động IM đối xứng ba pha. Momen điện từ do các cuộn dây
stator sinh ra được xác định theo công thức:
sse
ipT
2
3
(1.1)
Trong đó:
p : số đôi cực.
s
: vectơ từ thông stator
s
i
: vectơ dòng điện stator
e
T
: Momen điện từ do cuộn dây stator sinh ra
Trong hệ toạ độ cố định DQ, các vectơ
s
và
s
i
là các vectơ quay. Biểu
diễn trong trường phức:
)exp(
sss
j
(1.2)
)exp(
sss
jii
(1.3)
ss
,
: góc lệch của vectơ từ thông stator vectơ dòng điện
stator so với trục thực D
1
Phương pháp điều khiển trực tiếp momen - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp điều khiển trực tiếp momen - Người đăng: khatvongcuocdoi92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Phương pháp điều khiển trực tiếp momen 9 10 585