Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp gia công bằng chùm tia điện tử

Được đăng lên bởi Anhtuan69
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1057 lần   |   Lượt tải: 18 lần
PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG ÑAËC BIEÄT

C - PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG
CHUØM ÑIEÄN TÖÛ
(Electron Beam Machining - EBM)
Muïc tieâu : Sau khi hoïc nghieân cöùu xong chöông naøy, ngöôøi
nghieân cöùu coù khaû naêng sau :
- Hieåu khaùi nieäm gia coâng baèng chuøm ñieän töû.
- Hieåu, bieát nguyeân lyù gia coâng baèng chuøm ñieän töû.
- Töôøng minh veà cô sôû lyù thuyeát gia coâng baèng chuøm ñieän
töû.
- Bieát töôøng taän caùc thoâng soá coâng ngheä.
- Töôøng minh veà duïng cuï vaø thieát bò
- Hieåu phaïm vi öùng duïng vaø höôùng phaùt trieån
- Hieåu, bieát öu vaø nhöôïc ñieåm gia coâng chuøm ñieän töû.

I. Khaùi nieäm :
Töø laâu ngöôøi ta söû duïng naêng löôïng cuûa ñieän töû chuyeån
ñoäng vôùi toác ñoä cao vaøo ñeøn Rôngen, ñeøn ñieän töû vaø kính hieån
vi ñieän töû .v.v. Trong caùc thieát bò treân phaàn lôùn naêng löôïng cuûa
ñieän töû bò toån thaát döôùi daïng nhieät naêng. Muïc ñích cuûa coâng
ngheä gia coâng baèng tia ñieän töû chính laø bieán ñoåi ñieän naêng cuûa
ñieän töû thaønh nhieät naêng vôùi tyû leä cao hôn vaø nhôø vaäy baèng
caùch laøm noùng cuïc boä maø ta coù theå tieán haønh nhieàu phöông
phaùp gia coâng baèng nhieät khaùc nhau. Noùi chung gia coâng baèng
chuøm tia ñieän töû (EBM) laø phöông phaùp gia coâng duøng naêng
löôïng chuøm tia ñieän töûø hoäi tuï taïi beà maët gia coâng laøm noùng
chaûy vaø boác hôi vaät lieäu.

Trang

- 208 -

PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG ÑAËC BIEÄT

II. Nguyeân lyù gia coâng :
- Nguyeân lyù hoaït ñoäng chung cuûa chuøm tia ñieän töû ñöôïc
trình baøy treân hình 5.60. Chuøm tia ñieän töû ñöôïc phaùt ra töø
Cathod 1 cuûa ñaàu phaùt tia. Caùc ñieän töû chuyeån ñoäng vôùi toác ñoä
raát cao vaø hoäi tuï laïi nhôø thaáu kính ñieän töû 4 thaønh veät raát nhoû
leân beà maët gia coâng 5. Caùc ñieän töû va ñaäp vaøo beà maët gia coâng
vaø chuyeån ñoäng naêng thaønh nhieät naêng nung noùng, laøm chaûy
hoaëc boác hôi baát kyø vaät lieäu naøo.

Hình 5.60 :
Nguyeân lyù taïo chuøm tia ñieän töû.
1. Catod bò noùng
2. Muõi hoäi tuï
3. Anod
4. thaáu kính ñieän töû ñeå hoäi tuï
- Trong hình 5.61, noùi raát roõ veà sô ñoà gia coâng chuøm tia ñieän
töû. Baûn chaát cuûa phöông phaùp gia coâng baèng chuøm tia ñieän töû
nhö sau: chi tieát gia coâng 4 ñöôïc ñaët trong moät buoàng chaân
khoâng 3, moät chuøm tia ñieän töû coù toác ñoä vaø ñoäng lôùn ñöôïc taäp
trung höôùng vaøo beà maët cuûa chi tieát gia coâng, nung noùng noù vaø
Trang

- 209 -

PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG ÑAËC BIEÄT

laøm boác hôi vaät lieäu gia coâng. Nguoàn sinh ra ñieän töû töï do
thoâng t...
PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG ÑAËC BIEÄT
Trang - 208 -
C - PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG
CHUØM ÑIEÄN TÖÛ
(Electron Beam Machining - EBM)
Muïc tieâu : Sau khi hoïc nghieân cöùu xong chöông naøy, ngöôøi
nghieân cöùu coù khaû naêng sau :
- Hieåu khaùi nieäm gia coâng baèng chuøm ñieän töû.
- Hieåu, bieát nguyeân lyù gia coâng baèng chuøm ñieän töû.
- Töôøng minh veà cô sôû lyù thuyeát gia coâng baèng chuøm ñieän
töû.
- Bieát töôøng taän caùc thoâng soá coâng ngheä.
- Töôøng minh veà duïng cuï vaø thieát bò
- Hieåu phaïm vi öùng duïng vaø höôùng phaùt trieån
- Hieåu, bieát öu vaø nhöôïc ñieåm gia coâng chuøm ñieän töû.
I. Khaùi nieäm :
Töø laâu ngöôøi ta söû duïng naêng löôïng cuûa ñieän töû chuyeån
ñoäng vôùi toác ñoä cao vaøo ñeøn Rôngen, ñeøn ñieän töû vaø kính hieån
vi ñieän töû .v.v. Trong caùc thieát bò treân phaàn lôùn naêng löôïng cuûa
ñieän töû bò toån thaát döôùi daïng nhieät naêng. Muïc ñích cuûa coâng
ngheä gia coâng baèng tia ñieän töû chính laø bieán ñoåi ñieän naêng cuûa
ñieän töû thaønh nhieät naêng vôùi tyû leä cao hôn vaø nhôø vaäy baèng
caùch laøm noùng cuïc boä maø ta coù theå tieán haønh nhieàu phöông
phaùp gia coâng baèng nhieät khaùc nhau. Noùi chung gia coâng baèng
chuøm tia ñieän töû (EBM) laø phöông phaùp gia coâng duøng naêng
löôïng chuøm tia ñieän töûø hoäi tuï taïi beà maët gia coâng laøm noùng
chaûy vaø boác hôi vaät lieäu.
Phương pháp gia công bằng chùm tia điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp gia công bằng chùm tia điện tử - Người đăng: Anhtuan69
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Phương pháp gia công bằng chùm tia điện tử 9 10 923