Ktl-icon-tai-lieu

PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG ĐẶC BIỆT

Được đăng lên bởi Linh Hà
Số trang: 243 trang   |   Lượt xem: 8288 lần   |   Lượt tải: 48 lần
PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG ĐẶC BIỆT

LỜI NÓI ĐẦU
PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG ĐẶC BIỆT là môn khoa
học chuyên ngành cơ khí chế tạo máy.
Phương pháp này ra đời nhằm thay thế giải quyết cho các
phương pháp gia công cổ điển như : Tiện, Phay, Bào, Khoan,
Khoét, Doa, Mài, Xọc, Chuốt, . . . Vì gia công cổ điển gia công
không được hoặc gia công không đạt hiệu quả kinh tế – kỹ
thuật đối với vật liệu mới, do vật liệu mới có đặc điểm : Độ
cứng và độ bền cao, Khả năng chịu và chống mài mòn cao,
chịu đựng tốt trong môi trường hoá chất, . . .
PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG ĐẶC BIỆT có khả năng
gia công tất cả vật liệu mới với bất kỳ cơ tính nào, gia công
hầu hầu hết các chi tiết phức tạp, tiết kiệm được nguyên vật
liệu, đạt độ chính xác cao và hoàn toàn cơ khí hoá, tự động
hoá.
PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG ĐẶC BIỆT được xây
dựng tường minh về cơ sở lý thuyết, nguyên lý làm việc, khả
năng công nghệ, đặc điểm kỹ thuật, khả năng ứng dụng, . . .
của các phương pháp gia công mới, tạo điều kiện thuận lợi cho
đọc giả quy hoạch ở thực tiễn sản xuất.
Quyển sách PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG ĐẶC BIỆT
được hoàn thành sau nhiều năm tham khảo, nghiên cứu và
giảng dạy ở Đại học Công Nghiệp TP.HCM. Ngoài chức
năng giáo khoa cho các hệ Đại học, quyển sách còn là tài liệu
nghiên cứu cho các Kỹ sư, học viên Cao học và cán bộ kỹ
thuật trong ngành chế tạo máy.

Trang

-1-

PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG ĐẶC BIỆT

Tác giả xin chân thành cảm ơn :
Ban Giám Hiệu trường Đại học Công Nghiệp
TP.HCM
Ban chủ nhiệm Khoa Cơ Khí cùng đồng nghiệp luôn
động viên, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Tác giả
hoàn thành nhiệm vụ.
Đặc biệt xin cảm ơn KS.Đoàn Bùi Minh Thế đã tham
gia soạn bản thảo.
Dù rất cố gắng và cẩn thận nhưng do điều kiện khách
quan và chủ quan nên khó tránh khỏi sai sót. Tác giả mong
nhận được ý kiến đóng góp xây dựng của đồng nghiệp và bạn
đọc.
Mọi ý kiến xin gởi về :
Bộ môn Chế tạo máy – Khoa Cơ Khí – Trường Đại
học Công Nghiệp TP.HCM. 12 – Nguyễn Văn Bảo – Phường
4 – Quận Gò Vấp –TP.HCM. Số điện thoại : (08).9850875
Tác giả
ĐINH VĂN ĐỆ

Trang

-2-

PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG ĐẶC BIỆT

MỤ C LỤ C
Chương 1 :
TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP
GIA CÔNG ĐẶC BIỆT
I. Nhu cầu về các phương pháp gia cô...
PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG ÑAËC BIEÄT
Trang - 1 -
LÔØI NOÙI ÑAÀU
PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG ÑAËC BIEÄT laø moân khoa
hoïc chuyeân ngaønh cô khí cheá taïo maùy.
Phöông phaùp naøy ra ñôøi nhaèm thay theá giaûi quyeát cho caùc
phöông phaùp gia coâng coå ñieån nhö : Tieän, Phay, Baøo, Khoan,
Khoeùt, Doa, Maøi, Xoïc, Chuoát, . . . Vì gia coâng coå ñieån gia coâng
khoâng ñöôïc hoaëc gia coâng khoâng ñaït hieäu quaû kinh teá – kyõ
thuaät ñoái vôùi vaät lieäu môùi, do vaät lieäu môùi coù ñaëc ñieåm : Ñoä
cöùng vaø ñoä beàn cao, Khaû naêng chòu vaø choáng maøi moøn cao,
chòu ñöïng toát trong moâi tröôøng hoaù chaát, . . .
PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG ÑAËC BIEÄT coù khaû naêng
gia coâng taát caû vaät lieäu môùi vôùi baát kyø cô tính naøo, gia coâng
haàu haàu heát caùc chi tieát phöùc taïp, tieát kieäm ñöôïc nguyeân vaät
lieäu, ñaït ñoä chính xaùc cao vaø hoaøn toaøn cô khí hoaù, töï ñoäng
hoaù.
PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG ÑAËC BIEÄT ñöôïc xaây
döïng töôøng minh veà cô sôû lyù thuyeát, nguyeân lyù laøm vieäc, khaû
naêng coâng ngheä, ñaëc ñieåm kyõ thuaät, khaû naêng öùng duïng, . . .
cuûa caùc phöông phaùp gia coâng môùi, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho
ñoïc giaû quy hoaïch ôû thöïc tieãn saûn xuaát.
Quyeån saùch PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG ÑAËC BIEÄT
ñöôïc hoaøn thaønh sau nhieàu naêm tham khaûo, nghieân cöùu vaø
giaûng daïy ôû Ñaïi hoïc Coâng Nghieäp TP.HCM. Ngoaøi chöùc
naêng giaùo khoa cho caùc heä Ñaïi hoïc, quyeån saùch coøn laø taøi lieäu
nghieân cöùu cho caùc Kyõ sö, hoïc vieân Cao hoïc vaø caùn boä kyõ
thuaät trong ngaønh cheá taïo maùy.
PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG ĐẶC BIỆT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG ĐẶC BIỆT - Người đăng: Linh Hà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
243 Vietnamese
PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG ĐẶC BIỆT 9 10 46