Ktl-icon-tai-lieu

Phương Pháp Giải Mạch Điện

Được đăng lên bởi dothanhha123
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 274 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phương Pháp Giải Mạch Điện

1. BIEÅU DIEÃN DOØNG AÙP HÌNH SIN BAÈNG SOÁ PHÖÙC
1.1. Khaùi nieäm soá phöùc.
Cho soá phöùc

•

V

= a + jb goàm coù:

a: phaàn thöïc ; jb: Phaàn aûo
Chuùng ñöôïc bieåu dieãn baèng moät veùctô trong maët phaúng phöùc.
Moâñun cuûa soá phöùc: c=

a2 + b2

b
Arcgument cuûa soá phöùc: ϕ = acrtg a
-j Truïc aûo

b

V
c
a

+j Truïc thöïc

Hình 2.4

• caùc daïng bieåu dieãn cuûa soá phöùc.
+ Daïng ñaïi soá:

V

+ Daïng löôïng giaùc:

V

+ Daïng soá muõ:
jsin ϕ = e jϕï )
+ Daïng cöïc:

•

•

= a + jb
= c(cos ϕ + jsin ϕ )

•

= c e jϕ

•

= c ∠ϕ

V

V

(coâng thöùc ôle: cos ϕ +

Trong kyõ thuaät ñieän soá phöùc bieåu dieãn ho caùc ñaïi löôïng doøng aùp
hình sin, coù moñun ñungd baèng trò hieäu duïng coøn acrgument baèng pha ban
ñaàu cuûa ñaïi löôïng ñieän hình sin ñoù.
Soá phöùc bieåu dieãn caùc ñaïi löôïng sin kyù hieäu baèng caùc chöõ in hoa coù
•
•
•
daáu chaám ôû treân. I , U , E .
Ví duï:

i1 =

2

10I1 sin ( ωt +

* Chu yùù :

1

π
2

)→

•

I

π

= 10 e j 2

Phương Pháp Giải Mạch Điện

- Soá phöùc lieân hieäp.
Cho soá phöùc V = a + jb thì soá phöùc V = a – jb laø soá phöùc lieân hieäp.
Hai soá phöùc ñöôïc goïi laø lieân hieäp vôùi nhau khi chuùng coù cuøng phaàn thöïc vaø
phaàn aûo traùi daáu.
•

∧

- Soá ño j. (j2 = -1)
Töø soá phöùc döôùi daïng löôïng giaùc:
c(cos ϕ + jsin ϕ ) = c e jϕ
π
π
π
π
π
Khi c =1, ϕ = 2 → cos 2 + jsin 2 = e j 2 ⇒ j = e j 2 ; - j =

e

−j

π
2

1.2. Caùc pheùp tính cuûa soá phöùc.
a) Coäng tröø soá phöùc.
•

Cho soá phöùc:

V 1 = a1 + jb1
•

V 2 = a2 + jb2

⇒ V• 1 + V• 2 = (a1 + a2 ) + j(b1 + b2)

Cho soá phöùc:

•
∧
•
= a + jb ⇒ V + V = 2a = 2Re V

•

V

- V = 2jb

•

= 2 Imf

∧

V

b) Pheùp nhaân chia soá phöùc.
•

Cho soá phöùc:

V 1 = c1 e
•

jϕ1

•

; V 2 = c2 e jϕ

•

V 1 . V 2 = c1 c2 e
•

V1
•

V2

c1

2

j (ϕ1 +ϕ2 )

= c e j (ϕ −ϕ
2

2)

1

c) Nhaân soá phöùc vôùi ± j.
cho soá phöùc

•

V

⇒ j.

•

V

= c e jϕ
π

π

= jc e jϕ = e j 2 . c e jϕ = c e j (ϕ+ 2 )
π

π

⇒ -j . V• = -jc e jϕ = e − j 2 . c e jϕ = c e j (ϕ− 2 )
2

•

V

Phương Pháp Giải Mạch Điện
-j Truïc aûo
+JV
b

V
c
a

+j Truïc thöïc

-JV

Hình 2.5
⇒ Nhö vaäy khi nhaân moät soá phöùc vôùi j, ta quay veùctô bieåu dieãn soá

phöùc moät
goùc

π
2

ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà. Khi nhaân vôùi (-j ) ta quay veùctô bieåu dieãn

soá phöùc moät goùc

π
2

cuøng chieàu kim ñoàng hoà ( hình 2.5).

d) Ñaïo haøm cuûa moät haøm hình sin theo thôøi gian bieåu dieãn döôùi
daïng phöùc.
Ñaïo haøm cuûa moät haøm hình sin theo thôøi gian bieåu dieãn döô...
Phương Pháp Giải Mạch Điện
1. BIEÅU DIEÃN DOØNG AÙP HÌNH SIN BAÈNG SOÁ PHÖÙC
1.1. Khaùi nieäm s phöùc.
Cho soá phöùc
V
= a + jb goàm coù:
a: phaàn thöïc ; jb: Phaàn aûo
Chuùng ñöôïc bieåu din baèng moät veùctrong maët phaúng pùc.
Mñun cuûa soá phöùc: c=
22
ba
+
Arcgument cuûa soá phöùc:
ϕ
= acrtg
a
b
V
a
b
+j Truïc thöïc
-j Truïc aûo
c
Hình 2.4
caùc daïng bieåu din cuûa soá phöùc.
+ Dng ñaïi soá:
V
= a + jb
+ Dng ôïng giaùc:
V
= c(cos
ϕ
+ jsin
ϕ
)
+ Dng soá muõ:
V
= c
ϕ
j
e
(coâng thöùc ôle: cos
ϕ
+
jsin
ϕ
=
ïj
e
ϕ
)
+ Dng ïc:
V
= c
ϕ
Trong kyõ thuaät ñieän soá pùc bieåu dieãn ho caùc ñi löôïng dng p
nh sin, coù mun ñungd baèng trò hiu duïng coøn acrgument baèng pha ban
ñaàu cuûa ñaïi löôïng ñieän hình sin ñ.
Soá pùc bieåu dieãn caùc ñaïi löôïng sin kyù hieäu baèng caùc chöõ in hoa coù
daáu chaám ôû trn.
I
,
,
E
.
Ví duï: i
1
=
2
10I
1
sin (
t
ω
+
2
π
)
I
= 10
2
π
j
e
* Chu ù :
1
Phương Pháp Giải Mạch Điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương Pháp Giải Mạch Điện - Người đăng: dothanhha123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Phương Pháp Giải Mạch Điện 9 10 564