Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật trong thực phẩm

Được đăng lên bởi Pham Dinh Khoi
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 1916 lần   |   Lượt tải: 28 lần
ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KHOA HOÏC TÖÏ NHIEÂN
---oOo---
Thaïc só NGUYEÃN TIEÁN DUÕNG
Taøi lieäu moân
PHÖÔNG PHAÙP KIEÅM NGHEÄM
VI SINH VAÄT TRONG THÖÏC PHAÅM
(Taøi lieäu söû duïng noäi boä)
Thaønh phoá Hoà Chí Minh - 2007
Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật trong thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật trong thực phẩm - Người đăng: Pham Dinh Khoi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật trong thực phẩm 9 10 999