Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp lập dư toán công trình

Được đăng lên bởi hongquan11121988
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1415 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Biên soạn: Lê Vinh
Tháng 3-2011
1

I – KHÁI NIỆM NỘI DUNG VÀ VAI TRÒ CỦA DỰ TOÁN

1. Khái niệm dự toán
“Dự toán xây dựng công trình là chi phí dự kiến mà Chủ
đầu tƣ phải bỏ ra để có đƣợc một công trình mà mình kỳ
vọng, chi phí dự kiến đó đƣợc xác định trên cơ sở thiết
kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công”

2. Nội dung của dự toán
Dự toán gồm 6 khoản mục chi phí
1.Chi phí xây dựng
2. Chi phí thiết bị
3.Chi phí quản lý dự án
4. Chi phí tƣ vấn
5.Chi phí khác
6. Chi phí dự phòng

GXDCT = GXD + GTB + GQLDA + GTV + GK + GDP
2

3. Vai trò của dự toán
- Là cơ sở xác định tổng mức đầu tƣ
- Là cơ sở để xác định giá xây dựng công trình;

- Là cơ sở để xác định giá gói thầu
- Là căn cứ ký kết hợp đồng, thanh toán với nhà thầu

trong trƣờng hợp chỉ định thầu
Xác định đƣợc dự toán -> Cơ sở để quản lý chi phí đầu
tƣ xây dựng công trình cũng nhƣ kiểm soát chi phí đầu
tƣ xây dựng công trình

3

II – PHƢƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH
1- Xác định chi phí xây dựng
Cách 1: Theo khối lƣợng và Đơn giá xây dựng công trình
 Khối lƣợng: Xác định bằng cách đo bóc từ hồ sơ thiết kế

kỹ thuật hoặc hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công
 Đơn giá xây dựng: Gồm Đơn giá xây dựng không đầy đủ
và Đơn giá xây dựng đầy đủ (Cách xác định các học viên
đã đƣợc học tại chuyên đề 3)
Tham khảo: Phụ lục số 6- Thông tƣ 04/2010/TT-BXD

4

Bảng tổng hợp dự toán theo đơn giá xây dựng không đầy đủ
STT
I

NỘI DUNG CHI PHÍ

CÁCH TÍNH

GIÁ TRỊ KÝ HIỆU

CHI PHÍ TRỰC TIẾP
n

1

2

Chi phí vật liệu

Chi phí nhân công

 Q j x Djvl + CLVL
j=1
m
 Q j x Djnc x (1 + Knc)
j=1
h

 Q j x Djm x (1 + Kmtc)

III

Chi phí máy thi công
j=1
Chi phí trực tiếp khác
(VL+NC+M) x tỷ lệ
Chi phí trực tiếp
VL+NC+M+TT
CHI PHÍ CHUNG
T x tỷ lệ
THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC
(T+C) x tỷ lệ

IV

Chi phí xây dựng trước thuế
THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

3
4
II

NC

M
TT
T
C
TL

(T+C+TL)
G x TGTGT-XD

G
GTGT

G + GTGT

GXD

Chi phí nhà tạm tại hiện trường để
ở và điều hành thi công

G x tỷ lệ x (1+GTGT)

GXDNT

Tổng cộng

GXD + GXDNT

Chi phí xây dựng sau thuế
V

VL

5

Giải thích:
Trong đơn giá tỉnh, TP: có VL, NC, MTC – ĐG chƣa đầy đủ
Điều chỉnh VL bằng cách tính Chênh lệch VL
Điều chỉnh nhân công bằng hệ số hoặc bù trừ trực tiếp
Điều chỉnh MTC bằng hệ số hoặc bù trừ trực tiếp
Tính trực tiếp phí khác theo ĐM tỷ lệ quy định
Tính chi phí chung bằng ĐM tỷ lệ quy định
Tính Thuế VAT theo quy định
Tính Chi phí lán trại theo ĐM tỷ lệ quy định

6

Bảng tổng hợp dự toán theo GXD đầy đủ:
STT

KHOẢN MỤC CHI PHÍ

CÁCH TÍNH

GIÁ TRỊ KÝ HIỆU

n

1

Chi phí xây dựn...
Biên son: Lê Vinh
Tháng 3-2011
1
Phương pháp lập dư toán công trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp lập dư toán công trình - Người đăng: hongquan11121988
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Phương pháp lập dư toán công trình 9 10 808