Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp mã hoá và nén âm thanh

Được đăng lên bởi thang-nguyen-manh
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 1472 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Muïc luïc......................................................................................................................1
Lôøi noùi ñaàu................................................................................................................3
PHAÀN I . LYÙ THUYEÁT..........................................................................................4
CHÖÔNG 1. CAÙC KIEÁN THÖÙC CÔ BAÛN VEÀ AÂM THANH............................5
I. NHÖÕNG KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN - SOÙNG CÔ...................................................6
1.1. Söï hình thaønh soùng trong moâi tröôøng ñaøn hoài.................................6
1.2. Caùc ñaëc tröng cuûa soùng.......................................................................7
1.3. Phöông trình soùng.................................................................................8
II. SOÙNG AÂM VAØ ÑAËC TÍNH AÂM THANH........................................................8
2.1 Dao ñoäng aâm vaø söï truyeàn dao ñoäng..................................................8
2.2 Ñôn vò vaät lyù cuûa aâm thanh..................................................................9
2.3. Ñaëc tính sinh lyù veà söï caûm thuï aâm.....................................................12
CHÖÔNG 2. WAVE FILE......................................................................................16
I. MULTIMEDIA WINDOWS..............................................................................16
II. CAÁU TRUÙC WAVE FILE.................................................................................17
2.1 RIFF file..................................................................................................17
2.2 Caáu truùc File Wave...............................................................................17
III. ÑOÏC RIFF FILES.............................................................................................21
CHÖÔNG 3. LYÙ THUYEÁT XÖÛ LYÙ TÍN HIEÄU SOÁ.............................................25
I. TÍN HIEÄU VAØ HEÄ THOÁNG RÔØI RAÏC.............................................................25
1. Giôùi thieäu....................................................................................................25
2. Ñaùp öùng xung trong heä TTBB.................................................................25
3. Tính chaát cuûa toång chaäp cuûa heä TTBB...................................................26
4. Heä nhaân quaû..........................................................................................
Muïc luïc......................................................................................................................1
Lôøi noùi ñaàu................................................................................................................3
PHAÀN I . LYÙ THUYEÁT..........................................................................................4
CHÖÔNG 1. CAÙC KIEÁN THÖÙC CÔ BAÛN VEÀ AÂM THANH............................5
I. NHÖÕNG KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN - SOÙNG CÔ...................................................6
1.1. Söï hình thaønh soùng trong moâi tröôøng ñaøn hoài.................................6
1.2. Caùc ñaëc tröng cuûa soùng.......................................................................7
1.3. Phöông trình soùng.................................................................................8
II. SOÙNG AÂM VAØ ÑAËC TÍNH AÂM THANH........................................................8
2.1 Dao ñoäng aâm vaø söï truyeàn dao ñoäng..................................................8
2.2 Ñôn vò vaät lyù cuûa aâm thanh..................................................................9
2.3. Ñaëc tính sinh lyù veà söï caûm thuï aâm.....................................................12
CHÖÔNG 2. WAVE FILE......................................................................................16
I. MULTIMEDIA WINDOWS..............................................................................16
II. CAÁU TRUÙC WAVE FILE.................................................................................17
2.1 RIFF file..................................................................................................17
2.2 Caáu truùc File Wave...............................................................................17
III. ÑOÏC RIFF FILES.............................................................................................21
CHÖÔNG 3. LYÙ THUYEÁT XÖÛ LYÙ TÍN HIEÄU SOÁ.............................................25
I. TÍN HIEÄU VAØ HEÄ THOÁNG RÔØI RAÏC.............................................................25
1. Giôùi thieäu....................................................................................................25
2. Ñaùp öùng xung trong heä TTBB.................................................................25
3. Tính chaát cuûa toång chaäp cuûa heä TTBB...................................................26
4. Heä nhaân quaû...............................................................................................27
5. Tính oån ñònh...............................................................................................27
6. Phöông trình sai phaân tuyeán tính heä soá haèng........................................28
7. Bieåu dieãn caùc heä rôøi raïc trong mieàn taàn soá...........................................28
8. Ñònh lyù laáy maãu Shannon..........................................................................30
II. PHEÙP BIEÁN ÑOÅI FOURIER RÔØI RAÏC.........................................................30
1. Chuoãi Fourier rôøi raïc cuûa tín hieäu rôøi raïc tuaàn hoaøn.........................30
2. Bieán ñoåi Fourier rôøi raïc cuûa tín hieäu coù ñoä daøi höõu haïn...............................31
3. Pheùp bieán ñoåi nhanh Fourier (FFT).................................................................32
CHÖÔNG 4. GIÔÙI THIEÄU VEÀ MPEG.................................................................33
I. GIÔÙI THIEÄU........................................................................................................33
1. MPEG laø gì?...............................................................................................33
2. So saùnh caùc chuaån MPEG........................................................................33
3. Aâm thanh MPEG......................................................................................34
4. Caùc khaùi nieäm cô baûn...............................................................................35
5. Hoaït ñoäng...................................................................................................38
II. CAÙC KHAÙI NIEÄM TRONG AÂM THANH MPEG........................................40
1. Löôïc ñoà maõ hoùa Perceptual Sub-band...................................................40
2. Giaûi thích hieäu quûa che (masking efficiency)........................................41
Trang 1
Phương pháp mã hoá và nén âm thanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp mã hoá và nén âm thanh - Người đăng: thang-nguyen-manh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
Phương pháp mã hoá và nén âm thanh 9 10 369