Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp nghiên cứu định tính

Được đăng lên bởi trinhmy123
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 536 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phương pháp nghiên cứu định tính

Tại sao nghiên cứu định tính?
Nghiên cứu là một quá trình tìm kiếm các tri thức được khái
quát hóa để có thể áp dụng vào việc giải thích cho một loạt các
hiện tượng. Để làm được điều đó nhà nghiên cứu phải xác định
“nguồn” nơi có thể thu thập được số liệu thích hợp. Một khi
nguồn đã được xác định, nhà nghiên cứu phải lựa chọn kỹ thuật
thu thập số liệu cho phép thu hoạch được số liệu tốt nhất.
Trong trường hợp lý tưởng, nhà nghiên cứu phải sử dụng bất
kỳ phương pháp thích hợp mà nhờ đó thu thập được số liệu
đáng tin cậy. Tuy nhiên, trong thực tế, việc sử dụng loại phương pháp thực nghiệm nào lại phụ
thuộc vào loại số liệu cần được thu thập. Khi nào cần thông tin định lượng thì các phương
pháp định lượng là thích hợp nhất. Nếu số liệu cần thu thập là định tính thì nhà nghiên cứu cần
phải sử dụng các phương pháp định tính.
Nghiên cứu định tính là gì?
Nghiên cứu định tính là một phương pháp tiếp cận nhằm tìm cách mô tả và phân tích đặc điểm
văn hóa và hành vi của con người và của nhóm người từ quan điểm của nhà nghiên cứu.
Nghiên cứu định tính cung cấp thông tin toàn diện về các đặc điểm của môi trường xã hội nơi
nghiên cứu được tiến hành. Đời sống xã hội được nhìn nhận như một chuỗi các sự kiện liên
kết chặt chẽ với nhau mà cần được mô tả một cách đầy đủ để phản ánh được cuộc sống thực tế
hàng ngày.
Nghiên cứu định tính dựa trên một chiến lược nghiên cứu linh hoạt và có tính biện chứng.
Phương pháp này cho phép phát hiện những chủ đề quan trọng mà các nhà nghiên cứu có thể
chưa bao quát được trước đó. Trong nghiên cứu định tính, một số câu hỏi nghiên cứu và
phương pháp thu thập thông tin được chuẩn bị trước, nhưng chúng có thể được điều chỉnh cho
phù hợp khi những thông tin mới xuất hiện trong quá trình thu thập. Đó là một trong những
khác biệt cơ bản giữa phương pháp định tính và phương pháp định lượng
Nguồn gốc của các phương pháp nghiên cứu định tính

Các phương pháp nghiên cứu định tính được phát triển và sử dụng đầu tiên trong các nghiên
cứu nhân chủng học, một bộ môn khoa học xã hội. Các nhà nhân chủng học đi đến các cộng
đồng mà họ muốn nghiên cứu và sống ở đó một thời gian dài để quan sát người dân và tìm
hiểu những nguyên nhân chi phối hành vi ứng xử của họ. Để có được những thông tin sâu, các
nhà nhân chủng học thường sử dụng các kỹ thuật như phỏng vấn phi cấu trúc, thu thập lịch sử
đời sống, thảo luận nhóm và nghiên cứu trường hợp. Thoạt tiên, những kỹ thuật này được phát
minh nhằm thu thập những thông tin mô tả, ...
Phương pháp nghiên cu định tính
Ti sao nghiên cu định tính?
Nghiên cu là mt quá trình tìm kiếm các tri thc được khái
quát hóa để có th áp dng vào vic gii thích cho mt lot các
hin tượng. Để làm được điu đó nhà nghiên cu phi xác định
“ngun” nơi có th thu thp được s liu thích hp. Mt khi
ngun đã được xác định, nhà nghiên cu phi la chn k thut
thu thp s liu cho phép thu hoch được s liu tt nht.
Trong trường hp lý tưởng, nhà nghiên cu phi s dng bt
k phương pháp thích hp mà nh đó thu thp được s liu
đáng tin cy. Tuy nhiên, trong thc tế, vic s dng loi phương pháp thc nghim nào li ph
thuc vào loi s liu cn được thu thp. Khi nào cn thông tin định lượng thì các phương
pháp định lượng là thích hp nht. Nếu s liu cn thu thp là định tính thì nhà nghiên cu cn
phi s dng các phương pháp định tính.
Nghiên cu định tính là gì?
Nghiên cu định tính là mt phương pháp tiếp cn nhm tìm cách mô t và phân tích đặc đim
văn hóa và hành vi ca con người và ca nhóm người t quan đim ca nhà nghiên cu.
Nghiên cu định tính cung cp thông tin toàn din v các đặc đim ca môi trường xã hi nơi
nghiên cu được tiến hành. Đời sng xã hi đưc nhìn nhn như mt chui các s kin liên
kết cht ch vi nhau mà cn được mô t mt cách đầy đủ để phn ánh được cuc sng thc tế
hàng ngày.
Nghiên cu định tính da trên mt chiến lược nghiên cu linh hot và có tính bin chng.
Phương pháp này cho phép phát hin nhng ch đề quan trng mà các nhà nghiên cu có th
chưa bao quát được trước đó. Trong nghiên cu định tính, mt s câu hi nghiên cu và
phương pháp thu thp thông tin được chun b trước, nhưng chúng có th được điu chnh cho
phù hp khi nhng thông tin mi xut hin trong quá trình thu thp. Đó là mt trong nhng
khác bit cơ bn gia phương pháp định tính và phương pháp định lượng
Ngun gc ca các phương pháp nghiên cu định tính
Phương pháp nghiên cứu định tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp nghiên cứu định tính - Người đăng: trinhmy123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Phương pháp nghiên cứu định tính 9 10 635