Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp nhận biết và tách các cation trong dung dịch

Được đăng lên bởi soul-die-baby
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1841 lần   |   Lượt tải: 6 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
----------------------&&&---------------------

TIỂU LUẬN
MÔN HỌC: HÓA PHÂN TÍCH 1
ĐỀ TÀI 16 :

THIẾT KẾ PHƯƠNG PHÁP NHẬN BIẾT VÀ TÁCH
CÁC CATION Ag+, Ba+, Cu2+, Al3+, Fe3+ TRONG
DUNG DỊCH

GVHD: Th.s. Trương Bách Chiến
Nhóm: 16
Sinh viên thực hiện:
1. Nguyễn Phương Giang ....04DHDB1_MSSV:2022130023
2. Hoàng Nguyễn Nga .........04DHDB1_MSSV:2022130015
3. Dương Lý Kiều ................04DHDB1_MSSV:2022130014
4. Lê Thị Bé Thảo................ 04DHDB1_MSSV:2022130016
5. Trần Đức Sơn ..................04DHDB1_MSSV:2022130079
6. Nguyễn Hữu Hiền............ 04DHDB1_MSSV:2022130074
7. Nguyễn Thị Thu Thảo .....04DHDB1_MSSV:2022130043
Tp Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 10 năm 2014.

Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp.Hồ Chí Minh
Khoa Công Nghệ Thực Phẩm

A. MỞ ĐẦU
Hoá học phân tích là khoa học về các phương pháp xác định thành phần định tính và
thành phần định lượng của các chất và hỗn hợp của chúng.
Hoá học phân tích nghiên cứu lí thuyết về các vấn đề chung của phân tích, về các
phương pháp phân tích hoá học, phát triển các phương pháp phân tích đã có, hoàn thiện
chúng và xây dựng các phương pháp mới nhằm đáp ứng các yêu cầu phát triển của các
khoa học và các ngành khoa học khác.
Sự phân tích các chất được tiến hành với mục đích xác định thành phần định tính hoặc
định lượng chúng.
Phân tích định tính, ta xác định được chất hay mẫu phân tích gồm những nguyên tố
hoá học nào, những ion, những nhóm nguyên tử hoặc phân tử nào hoặc các phần tử nào
tham gia vào thành phần phân tích.
Phân tích định tính thường dựa vào sự chuyển chất phân tích thành một chất mới nào đó
có những tính chất đặc trưng như có màu, có trạng thái vật lí xác định, có cấu trúc tinh
thể hoặc vô định hình, có mùi đặc trưng... khi đó chuyển biến hoá học xảy ra gọi là phản
ứng phân tích định tính và các chất gây ra sự chuyển hoá đó gọi là thuốc thử.
Trang 2
GVHD: Th.s Trương Bách Chiến

Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp.Hồ Chí Minh
Khoa Công Nghệ Thực Phẩm
Với mục đích nhằm phục vụ cho việc học bộ môn Hóa phân tích 1 và các môn chuyên
ngành sau này, nhóm chúng em đã chọn đề tài “Thiết kế phương pháp nhận biết và tách
các ion trong hỗn hợp Ag, Cu(II), Ba, Al, Fe(III) theo 2 dạng sơ đồ khối và bảng” để
nghiên cứu.
Trong quá trình làm đề tài chúng em còn gặp nhiều khó khăn về việc tìm kiếm thông
tin, tư liệu phục vụ cho việc nghiên cứu, thiếu thốn về thời gian. Do đó, trong đề tài này
không tránh khỏi những...
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
----------------------&&&---------------------
TIỂU LUẬN
MÔN HỌC: HÓA PHÂN TÍCH 1
ĐỀ TÀI 16 :
THIẾT KẾ PHƯƠNG PHÁP NHẬN BIẾT VÀ TÁCH
CÁC CATION Ag
+
, Ba
+
, Cu
2+
, Al
3+
, Fe
3+
TRONG
DUNG DỊCH
GVHD: Th.s. Trương Bách Chiến
Nhóm: 16
Sinh viên thực hiện:
1. Nguyễn Phương Giang ....04DHDB1_MSSV:2022130023
2. Hoàng Nguyễn Nga .........04DHDB1_MSSV:2022130015
3. Dương Lý Kiều ................04DHDB1_MSSV:2022130014
4. Lê Thị Bé Thảo................ 04DHDB1_MSSV:2022130016
5. Trần Đức Sơn ..................04DHDB1_MSSV:2022130079
6. Nguyễn Hữu Hiền............ 04DHDB1_MSSV:2022130074
7. Nguyễn Thị Thu Thảo .....04DHDB1_MSSV:2022130043
Tp Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 10 năm 2014.
Phương pháp nhận biết và tách các cation trong dung dịch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp nhận biết và tách các cation trong dung dịch - Người đăng: soul-die-baby
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Phương pháp nhận biết và tách các cation trong dung dịch 9 10 10