Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp nổ mìn an toàn hiệu quả trên mỏ lộ thiên, mỏ đá và công trình xây dựng - Phần 1

Được đăng lên bởi Bùi Minh Hòa
Số trang: 250 trang   |   Lượt xem: 6569 lần   |   Lượt tải: 48 lần
ICI Explosives

Ph−¬ng ph¸p næ m×n
an toµn hiÖu qu¶
trªn má lé thiªn, má ®¸
vµ c«ng tr×nh x©y dùng

HiÖu ®Ýnh: Nick Elith

Th− viÖn quèc gia Australia ISBN 0 646 03502 9
© B¶n quyÒn cña ICI Australia Operations A.C.N. 004 177 828
§iÒu kiÖn xuÊt b¶n: NÕu kh«ng ®−îc ICI Australia Operations Pty Ltd ®ång
ý th× kh«ng ®−îc sao chÐp mét phÇn hoÆc toµn bé cuèn h−íng dÉn nµy

1

Néi dung

Ch−¬ng

Tiªu ®Ò

1

Thuèc næ

2

Dông cô kÝch næ

3

Phô kiÖn næ

4

B¾n m×n b»ng kÝp næ “primadet”

5

B¾n m×n b»ng d©y næ

6

B¾n m×n b»ng kÝp næ ®iÖn

7

B¾n m×n b»ng d©y ch¸y chËm
L−u gi÷, vËn chuyÓn vµ sö dông thuèc næ,

8
dông cô kÝch næ vµ nitrat am«n
9

T−¬ng t¸c gi÷a thuèc næ vµ ®¸

10

Måi næ hiÖu qu¶

11

H×nh häc b∙i næ

12

Lùa chän vµ n¹p thuèc næ

13

ThiÕt kÕ b∙i næ, l−u gi÷ sè liÖu vµ ®¸nh gi¸

3

14

C¸c kü thuËt næ m×n ®Æc biÖt
ChÊn ®éng, tiÕng ån, sãng ®Ëp kh«ng khÝ

15
vµ ®¸ bay
16

Phßng ngõa tai n¹n

17

Tai n¹n tö vong vµ th−¬ng vong

Phô lôc A

Ch÷ viÕt t¾t

Phô lôc B

Th−¬ng hiÖu

Phô lôc C

Næ m×n d−íi n−íc

Phô lôc D

Næ m×n ®µo hÇm

Phô lôc E

ThuËt ng÷

4

Ch−¬ng 1
Thuèc næ
1.1.

§Æc tÝnh cña thuèc næ

1.1.1

§é kh¸ng n−íc

1.1.2

Søc c«ng ph¸/N¨ng l−îng

1.1.3

TØ träng

1.1.4

§é nhËy vµ §−êng kÝnh tíi h¹n

1.1.5

Tèc ®é næ (VOD)

1.1.6

Khãi

1.1.7

§Æc tÝnh l−u gi÷

1.1.8

Lý tÝnh

1.1.9

§Æc tÝnh gi¶m nhËy cña thuèc næ

1.1.10

HiÖu øng nhiÖt

1.1.11

Kh¶ n¨ng bèc ch¸y

1.2. thuèc næ yÕu (T¸c nh©n næ)
1.2.1

Thuèc næ ANFO

1.2.2

Thuèc næ ANFO/Hçn hîp víi Polystyrene

1.2.3

Thuèc næ ENERGAN

1.2.4

Thuèc næ nhò t−¬ng POWERGEL

1.2.5

Thuèc næ huyÒn phï Watergel

5

1.3.

Thuèc næ m¹nh (nhËy víi kÝp næ)

1.3.1

Måi næ “ANZOMEX”

1.3.2

Måi næ “PROTECTARPRIME”

1.3.3

Thuèc næ bao gãi POWERGEL

1.3.4

Thuèc næ b¬m trùc tiÕp POWERGEL

1.3.5

Thuèc næ gèc Nitroglycerine

.

6

Ch−¬ng 1

Thuèc næ

Khi ®−îc kÝch næ ®óng c¸ch thuèc næ m¹nh mÏ vµ nhanh chãng biÕn
®æi thµnh c¸c chÊt khÝ ë nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt cao. Qu¸ tr×nh biÕn ®æi thµnh
khÝ rÊt nhanh nµy ®−îc gäi lµ sù næ. HiÖu qu¶ cña thuèc næ trong næ m×n
phô thuéc vµo tèc ®é h×nh thµnh ¸p lùc cña khÝ ®−îc t¹o ra. MÆc dï n¨ng
l−îng gi¶i tho¸t trong qu¸ tr×nh næ t¸c ®éng theo mäi h−íng nh− cã thÓ dù
®o¸n, nh−ng nã lu«n lu«n cã xu h−íng tho¸t ra ë n¬i cã søc c¶n nhá nhÊt.
ChÝnh v× vËy lç m×n ph¶i ®−îc n¹p bua nh− thÕ nµo ®ã lµm cho khÝ næ bÞ
k×m gi÷ vµ dån Ðp t¹o ra søc c«ng ph¸ tèt nhÊt ®Ó cã ®−îc ®é ph¸ vì,
chuyÓn dÞch vµ t¬i xèp tèi −u ®èi víi ®¸ bao quanh.
Khi ®−îc k×m gi÷ mét c¸ch thÝch hîp h...
ICI Explosives
Ph¬ng ph¸p næ m×n
an toµn hiÖu qu¶
trªn má lé thiªn, má ®¸
vµ c«ng tr×nh x©y dùng
HiÖu ®Ýnh: Nick Elith
Th viÖn quèc gia Australia ISBN 0 646 03502 9
© B¶n quyÒn cña ICI Australia Operations A.C.N. 004 177 828
§iÒu kiÖn xuÊt b¶n: NÕu kh«ng ®îc ICI Australia Operations Pty Ltd ®ång
ý th× kh«ng ®îc sao chÐp mét phÇn hoÆc toµn bé cuèn híng dÉn nµy
1
Phương pháp nổ mìn an toàn hiệu quả trên mỏ lộ thiên, mỏ đá và công trình xây dựng - Phần 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp nổ mìn an toàn hiệu quả trên mỏ lộ thiên, mỏ đá và công trình xây dựng - Phần 1 - Người đăng: Bùi Minh Hòa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
250 Vietnamese
Phương pháp nổ mìn an toàn hiệu quả trên mỏ lộ thiên, mỏ đá và công trình xây dựng - Phần 1 9 10 107