Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp nổ mìn hiệu quả

Được đăng lên bởi sonsct
Số trang: 250 trang   |   Lượt xem: 2761 lần   |   Lượt tải: 32 lần
ICI Explosives
Ph¬ng ph¸p næ m×n
an toµn hiÖu qu¶
trªn má lé thiªn, má ®¸
vµ c«ng tr×nh x©y dùng
HiÖu ®Ýnh: Nick Elith
Th viÖn quèc gia Australia ISBN 0 646 03502 9
© B¶n quyÒn cña ICI Australia Operations A.C.N. 004 177 828
§iÒu kiÖn xuÊt b¶n: NÕu kh«ng ®îc ICI Australia Operations Pty Ltd ®ång
ý th× kh«ng ®îc sao chÐp mét phÇn hoÆc toµn bé cuèn híng dÉn nµy
1
Phương pháp nổ mìn hiệu quả - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp nổ mìn hiệu quả - Người đăng: sonsct
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
250 Vietnamese
Phương pháp nổ mìn hiệu quả 9 10 869