Ktl-icon-tai-lieu

PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN 1 LIFERAY PORTLET

Được đăng lên bởi nguyenngocthat-2009
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 949 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN 1 LIFERAY PORTLET

I.









II.




Các yếu tố cần thiết
Liferay chạy trên nền Java nên các portlet của nó được phát triển dựa trên nền tảng Java2EE, cần
cài đặt JDK, plugin và công cụ Ant để triển khai các portlet. Tuy nhiên, việc phát triển sẽ trở nên
đơn giản nếu ta sử dụng 1 IDE có khả năng tích hợp Liferay ở dạng plugin, tự thực thi các portlet
qua việc chạy các server từ IDE, ở đây ta sử dụng Eclipse đã được cài đặt sẵn plugin Liferay,
server, máy tính đã được cài đặt JDK.
Để có thể phát triển 1 Liferay portlet, người lập trình cần hiểu được một số khái niệm cơ bản
cũng như nguyên tắt hoạt động thực thi của 1 portlet.

Các đặc điểm cơ bản của portlet:
 Portlet và dòng đời của nó được quản lý bởi một
 container chuyên biệt (Portlet container)
 Portlet tương tác với web client thông qua một
 request/response cơ chế
 Portlet chỉ tạo ra một phần của tài liệu HTML, không
 phải toàn bộ
Dòng đời của portlet
 Khởi tạo: khởi tạo portlet và đưa portlet vào phục vụ
 Xử lý yêu cầu: xử lý các loại yêu cầu khác nhau, có 2 loại yêu cầu:
o Yêu cầu hành động (action request)
o Yêu cầu vẽ lại (render request)
 Kết thúc: Đưa portlet về trạng thái không phục vụ
Tất cả các portlet phải cài đặt giao diện hoặc kế thừa từ một lớp đã cài đặt giao diện portlet
javax.portlet.Portlet.
Phương pháp phát triển các bảng dữ liệu bằng Service Builder
1. Tóm tắt
Chi tiết từ các tài liệu trên Internet, xin được tóm tắt qua các bước như sau:
Tạo dự án Liferay Plugin Portlet với Plugin Type: Service Builder Portlet
Tạo 1 Liferay Service Builder, trong Serivice này, tạo các Entity tương đương là các Table trong cơ
sở dữ liệu. Ở mỗi Entity có thể tạo các cột trường dữ liệu với các kiểu dữ liệu tương tự ngôn ngữ








SQL, kèm theo khóa chính (Primary Key) của mỗi Entity , có thể thêm các Order để sắp xếp dữ
liệu, các Finder dùng để lấy dữ liệu bằng các phương thức trong quá trình truy xuất dữ liệu.
Sau khi cài đặt xong các bản trong cơ sở dữ liệu, tiến hành Build Service, quá trình này sẽ tạo class
với đầy đủ các chức năng cơ bản để tương tác cơ sở dữ liệu bao gồm: add, update, delete,
findAll, findByPrimaryKey. Ở portlet phải gọi service thông qua các class Util của nó (ví dụ:
ProductLocalServiceUtil).
Tiến hành chỉnh sửa các file JSP View, Edit để tạo ra các giao diện xuất nhập. Có sử dụng trực tiếp
các phương thức bằng cách để vào giữa cặp dấu <%__%>.
Triển khai/thực thi portlet lên server, sửa lỗi và hoàn thiện portlet.
2. Các bước xây ...
PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN 1 LIFERAY PORTLET
 
 !"#$%&'(()
*+,-)&*.&/0""12)3"456
7&%48#/&9,(1%:&;!6#&&)$$
<34=,()6>48#/&(4? !*+4@&)
4)A;? !*+,-
B"""9)& CDE" !AF413A7G%
H& &IF&$9
+"A7G%J
K*#L&C !<%MG6AF
G3NKO
K 7&PQG.&<AF
<4R447
KSAF*3T2U)1.&
%*GF
,L&C
-6J16* *//
V8MJW8M1)'J
o X*F&NY<4O
o X5N#<4O
-ZJB &1.&//
2[%%*+&#3+1==AFP?*+&#3
\WK
 K 7&"G%&#]3G^&_`#
9 2AI
Y=*3)W !AI<G P 4J
2#$K&KPK&2J_`#K
29_`#)&_*)(Y 7& 7&*2G&7
46#]3aAb(Y"F C&#]3P1"#]3 7&$&.&]
PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN 1 LIFERAY PORTLET - Trang 2
PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN 1 LIFERAY PORTLET - Người đăng: nguyenngocthat-2009
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN 1 LIFERAY PORTLET 9 10 891