Ktl-icon-tai-lieu

phương pháp quan trắc lún trong trắc đạc nhà cao tầng

Được đăng lên bởi vongocquy-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1210 lần   |   Lượt tải: 1 lần
QUAN TRẮC LÚN CÔNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY CHUẨN HÌNH HỌC
CHÍNH XÁC KHOẢNG CÁCH NGẮN
Nguyễn Thị Trang Huyền – Phạm Tuấn Anh (*)
Tóm tắt: Bài báo đề xuất phương pháp đo lún và các phương pháp tính toán xử lý số
liệu, đánh giá ổn định mốc gốc từ đó đánh giá quá trình lún của công trình theo thời gian.
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong thời đại công nghiệp

dẫn đến mực nước ngầm cũng bị thay đổi

hóa, hiện đại hóa phát triển và hội nhập

đột ngột kéo theo tình trạng sụp lún đất và

kinh tế quốc tế của Việt nam hiện nay,

gây sập đổ các nhà ở các khu vực xây dựng.

chúng ta đã tiến được những bước dài và đã

Ngoài ra, còn do sự phức tạp của môi

đạt được những thành công và kết quả

trường địa chất và sự tham gia tác động con

tương đối khích lệ trong nhiều lĩnh vực kinh

người vào công trình xây dựng đã làm cho

tế khác nhau. Sự phát triển đó yêu cầu cần

biến dạng xảy ra và có khả năng vượt quá

phải có một cơ sở vật chất phát triển để

các giới hạn cho phép khi tính toán thiết kế

phục vụ cho nhu cầu ngày càng cao của xã

làm ảnh hưởng đến sự ổn định của công

hội, trong đó ngành xây dựng là một ngành

trình. Các loại biến dạng đó là lún, nghiêng,

quan trọng trong việc tạo ra cơ sở vật chất

chuyển dịch toàn bộ hay một phần công

cho các ngành kinh tế khác. Vì vậy, hàng

trình gây nguy hiểm và thiệt hại lớn cho xã

loạt các công trình kiến trúc nhà cao tầng,

hội.

chung cư được xây dựng đã làm đẹp cho
mỹ quan của các thành phố và phát triển
kinh tế của Việt nam.

Trước những nguy cơ gây nguy
hiểm và thiệt hại cao như vậy thì vấn đề đặt
ra là cần phải làm gì để có thể chủ động

Từ Hà Nội đến thành phố Hồ

được với những thay đổi và tác động trên

Chí Minh, từ Móng Cái đến Cà Mau các tòa

trong suốt quá trình xây dựng, cũng như

nhà cao tầng mọc lên rất nhanh thể hiện cho

quan sát được những chuyển biến của công

sự thành công về mặt kinh tế và đời sống

trình khi có sự thay đổi hoạt tải trong quá

của cả nước.

trình đưa công trình vào sử dụng cho đến

Tuy nhiên, cũng như thế giới

khi đảm bảo công trình hoàn toàn ổn định

nước ta đang đứng trước nguy cơ biến đổi

Để đảm bảo được chất lượng

khí hậu nghiêm trọng, thiên nhiên có nhiều

công trình, ngoài công tác khảo sát địa chất,

biến động, như trong thời gian gần đây mực

bản vẽ thiết kế, chất lượng thi công công

nước ở vùng khu vực phía Bắc đã giảm

trình, thì việc theo dõi được những chuyển

đáng kể, tình trạng mưa lũ ở miền Trung

biến của địa chất bên dưới nền móng trong

liên tục diễn ra... Với sự thay đổi ...
QUAN TRC LÚN CÔNG TRÌNH BNG PHƯƠNG PHÁP THY CHUN HÌNH HC
CHÍNH XÁC KHONG CÁCH NGN
Nguyn Th Trang Huyn – Phm Tun Anh (*)
Tóm tt: Bài báo đề xut phương pháp đo lún và các phương pháp tính toán x lý s
liu, đánh giá n định mc gc t đó đánh giá quá trình lún ca công trình theo thi gian.
1. ĐẶT VN ĐỀ
Trong thi đại công nghip
hóa, hin đại hóa phát trin và hi nhp
kinh tế quc tế ca Vit nam hin nay,
chúng ta đã tiến được nhng bước dài và đã
đạt được nhng thành công và kết qu
tương đối khích l trong nhiu lĩnh vc kinh
tế khác nhau. S phát trin đó yêu cu cn
phi có mt cơ s vt cht phát trin để
phc v
cho nhu cu ngày càng cao ca xã
hi, trong đó ngành xây dng là mt ngành
quan trng trong vic to ra cơ s vt cht
cho các ngành kinh tế khác. Vì vy, hàng
lot các công trình kiến trúc nhà cao tng,
chung cư được xây dng đã làm đẹp cho
m quan ca các thành ph và phát trin
kinh tế ca Vit nam.
T Hà Ni đến thành ph H
Chí Minh, t Móng Cái đến Cà Mau các tòa
nhà cao tng mc lên rt nhanh th hin cho
s thành công v
mt kinh tếđời sng
ca c nước.
Tuy nhiên, cũng như thế gii
nước ta đang đứng trước nguy cơ biến đổi
khí hu nghiêm trng, thiên nhiên có nhiu
biến động, như trong thi gian gn đây mc
nước vùng khu vc phía Bc đã gim
đáng k, tình trng mưa lũ min Trung
liên tc din ra... Vi s thay đổi như
vy
dn đến mc nước ngm cũng b thay đổi
đột ngt kéo theo tình trng sp lún đất và
gây sp đổ các nhà các khu vc xây dng.
Ngoài ra, còn do s phc tp ca môi
trường địa cht và s tham gia tác động con
người vào công trình xây dng đã làm cho
biến dng xy ra và có kh năng vượt quá
các gii hn cho phép khi tính toán thiết kế
làm nh hưởng đến s n
định ca công
trình. Các loi biến dng đó là lún, nghiêng,
chuyn dch toàn b hay mt phn công
trình gây nguy him và thit hi ln cho xã
hi.
Trước nhng nguy cơ gây nguy
him và thit hi cao như vy thì vn đề đặt
ra là cn phi làm gì để có th ch động
được vi nhng thay đổi và tác động trên
trong sut quá trình xây dng, cũng như
quan sát được nhng chuyn biến c
a công
trình khi có s thay đổi hot ti trong quá
trình đưa công trình vào s dng cho đến
khi đảm bo công trình hoàn toàn n định
Để đảm bo được cht lượng
công trình, ngoài công tác kho sát địa cht,
bn v thiết kế, cht lượng thi công công
trình, thì vic theo dõi được nhng chuyn
biến ca địa cht bên dưới nn móng trong
sut quá trình chu s thay đổi ti trng bên
phương pháp quan trắc lún trong trắc đạc nhà cao tầng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phương pháp quan trắc lún trong trắc đạc nhà cao tầng - Người đăng: vongocquy-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
phương pháp quan trắc lún trong trắc đạc nhà cao tầng 9 10 857