Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp số

Được đăng lên bởi thuy-nhung-dang
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 856 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Km10 Đường Nguyễn Trãi, Hà Đông-Hà Tây
Tel: (04).5541221; Fax: (04).5540587
Website:  E-mail: dhtx@e-ptit.edu.vn

NGÂN HÀNG ĐỀ THI
Môn: PHƯƠNG PHÁP SỐ
Dùng cho hệ ĐHTX, ngành Công nghệ thông tin
Số tín chỉ: 3

(Đề thi gồm 4 câu, mỗi loại 1 câu làm trong 90 phút)
A. CÂU HỎI LOẠI 1 (LÝ THUYẾT - 25’)
1. Hãy mô tả phương pháp chia đôi để tìm nghiệm gần đúng của phương trình phi tuyến. Nêu sai
số của phương pháp.
2. Hãy mô tả phương pháp dây cung để tìm nghiệm gần đúng của phương trình phi tuyến. Nêu sai
số của phương pháp.
3. Hãy mô tả phương pháp tiếp tuyến để tìm nghiệm gần đúng của phương trình phi tuyến. Nêu
sai số của phương pháp.
4. Hãy mô tả phương pháp lặp đơn để tìm nghiệm gần đúng của phương trình phi tuyến. Nêu điều
kiện hội tụ và đánh giá sai số của phương pháp.
5. Hãy mô tả phương pháp hình thang để tính gần đúng tích phân xác định. Nêu sai số của
phương pháp.
6. Hãy mô tả phương pháp SimSon để tính gần đúng tích phân xác định. Nêu sai số của phương
pháp.
7. Hãy trình bày phương pháp khử Gauss để tìm nghiệm của hệ phương trình tuyến tính.
8. Hãy trình bày phương pháp khử Gauss-Jordan để tìm nghiệm của hệ phương trình tuyến tính.
9. Hãy trình bày phương pháp lặp Jacobi để tìm nghiệm gần đúng của hệ phương trình tuyến
tính.Nêu điều kiện hội tụ của phương pháp.
10. Hãy trình bày phương pháp nội suy Lagrange để tìm đa thức nội suy đI qua n+1 điểm cho
trước. Nêu sai số của đa thức nội suy.
11. Hãy trình bày phương pháp sai phân tiến Newton với các khoảng chia đều để tìm đa thức nội
suy đI qua n+1 điểm cho trước. Nêu sai số của đa thức nội suy.
12. Hãy trình bày phương pháp sai phân tiến Newton với các khoảng chia không đều để tìm đa
thức nội suy đI qua n+1 điểm cho trước. Nêu sai số của đa thức nội suy.
B. CÂU HỎI LOẠI 2 (20’)
1.Giải gần đúng phương trình: x-1/2sinx = 0,25 bằng phương pháp lặp qua 4 bước lặp. Đánh
giá sai số |x4-α | với khoảng phân ly nghiệm là [0; 1].
2. Dùng phương pháp chia đôi tính nghiệm gần đúng của phương trình: x3-x-1 qua 4 bước lặp.
Đánh giá sai số |x4-α |
3. Dùng phương pháp dây cung tính nghiệm gần đúng của phương trình: x3-x-1 qua 4 bước lặp.
Đánh giá sai số |x4-α |
1

5 qua 4 bước lặp. Đánh giá sai số |x4- 5 |

4. Dùng phương pháp chia đôi tính gần đúng
1

5. Cho tích phân:

I=

dx

∫ 3+ x

Hãy chia đoạn [0,1] thành n = 10 đoạn con bằng nhau rồi

0

tính gần đúng I bằng công thức hình thang. Hãy đánh giá sai số (|I-I*|≤
1

6. Cho tích phân:

I=

dx

∫ 3+ x

...
1
NGÂN HÀNG ĐỀ THI
Môn: PHƯƠNG PHÁP S
Dùng cho h ĐHTX, ngành Công ngh thông tin
S tín ch: 3
(Đề thi gm 4 câu, mi loi 1 câu làm trong 90 phút)
A. CÂU HI LOI 1 (LÝ THUYT - 25’)
1. Hãy mô t phương pháp chia đôi để tìm nghim gn đúng ca phương trình phi tuyến. Nêu sai
s ca phương pháp.
2. Hãy mô t phương pháp dây cung để tìm nghim gn đúng ca phương trình phi tuyến. Nêu sai
s ca phương pháp.
3. Hãy mô t phương pháp tiếp tuyến để tìm nghim gn đúng ca phương trình phi tuyến. Nêu
sai s ca ph
ương pháp.
4. Hãy mô t phương pháp lp đơn đểm nghim gn đúng ca phương trình phi tuyến. Nêu điu
kin hi tđánh giá sai s ca phương pháp.
5. Hãy mô t phương pháp hình thang để tính gn đúng tích phân xác định. Nêu sai s ca
phương pháp.
6. Hãy mô t phương pháp SimSon để tính gn đúng tích phân xác định. Nêu sai s ca phương
pháp.
7. Hãy trình bày phương pháp kh Gauss để tìm nghim ca h phương trình tuyến tính.
8. Hãy trình bày phương pháp kh Gauss-Jordan để tìm nghim ca h phương trình tuyến tính.
9. Hãy trình bày phương pháp lp Jacobi để tìm nghim gn đúng ca h phương trình tuyến
tính.Nêu điu kin hi t ca phương pháp.
10. Hãy trình bày phương pháp ni suy Lagrange để tìm đa thc ni suy đI qua n+1 đim cho
trước. Nêu sai s ca đa thc ni suy.
11. Hãy trình bày phương pháp sai phân tiến Newton vi các khong chia đều để tìm đa th
c ni
suy đI qua n+1 đim cho trước. Nêu sai s ca đa thc ni suy.
12. Hãy trình bày phương pháp sai phân tiến Newton vi các khong chia không đều để tìm đa
thc ni suy đI qua n+1 đim cho trước. Nêu sai s ca đa thc ni suy.
B. CÂU HI LOI 2 (20’)
1.Gii gn đúng phương trình: x-1/2sinx = 0,25 bng phương pháp lp qua 4 bước lp. Đánh
giá sai s |x
4
-α | vi khong phân ly nghim là [0; 1].
2. Dùng phương pháp chia đôi tính nghim gn đúng ca phương trình: x
3
-x-1 qua 4 bước lp.
Đánh giá sai s |x
4
-α |
3. Dùng phương pháp dây cung tính nghim gn đúng ca phương trình: x
3
-x-1 qua 4 bước lp.
Đánh giá sai s |x
4
-α |
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
Km10 Đường Nguyn Trãi, Hà Đông-Hà Tây
Tel: (04).5541221; Fax: (04).5540587
Website: http://www.e-ptit.edu.vn
; E-mail: dhtx@e-ptit.edu.vn
Phương pháp số - Trang 2
Phương pháp số - Người đăng: thuy-nhung-dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Phương pháp số 9 10 130