Ktl-icon-tai-lieu

PHƯƠNG PHÁP TÁI SINH VẢ THU HỒI TÀI NGUYÊN TƯ CHẤT THẢI RẮN

Được đăng lên bởi thoinguyen
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 2075 lần   |   Lượt tải: 6 lần
LOGO

KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
TP.HCM

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

ĐỀ TÀI:PHƯƠNG PHÁP TÁI SINH VÀ THU HỒI TÀI
NGUYÊN TỪ CHẤT THẢI RẮN

Môn: Quản Lí Chất Thải Rắn
GVHD:LêTấn Thanh Lâm
Nhóm Thực Hiện: 10, Thứ 3, Tiết 10
1

LOGO

Biểu tượng tái chế, tái sinh

2

Nội Dung

NỘI DUNG

A. TỔNG QUAN VỀ CTR VÀ PP TÁI SINH, THU HỒI

B.CÔNGNGHỆ TÁI CHẾ CÁC PHẾ THẢI THÔNG THƯỜNG

C. TÁI CHẾ CHẤTTHẢIRẮN CÔNG NGHIỆP

D. TÌNH HÌNH TÁI CHẾ CTR

3

TỔNG QUAN VỀ CTR VÀ PP TÁI SINH, THU HỒI TÀI NGUYÊN

4

I.KHÁINIỆM CHUNG VỀ TÁI CHẾ VÀ TÁI SỬ DỤNGCTR

Tái chế: hoạt động thu hồi
lại từ các thành phần có
thể sử dụng để chế thành
các sản phẩm mới sử
dụng lại cho hoạt động
sinh hoạt và sản xuất

Tái chế vật liệu: thu gom
vật liệu tái chế và sử
dụng để tái sản xuất các
sản phẩm mới hoặc sản
phẩm khác

Tái chế nhiệt: bao gồm
các hoạt động khôi
phục năng lượng từ rác
thải

5

Cóthể coi hoạt động tái chế như hoạt động tái sinhlạichất thải thôngqua:

Tái sinh sp chuyển

Tái sinh sp chuyển

hóa sinh học

hóa hóa học

Tái sinh năng lượng
từ các sp chuyển
hóa

Tái sinh
6

Khái niệm về một xã hội kinh tế tuần hoàn

7

Tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên bởi việc sử dụng vật
liệu được tái chế thay cho vật liệu gốc

giảm tác động môi trường do đổ thải gây ra, tiết kiệm
diện tích chôn lấp

Lợ
i íc
h từ

hoạ
t độ

ng
tá

i ch
ế

Giảm lượng rác thông qua việc giảm chi phí đổ thải,

Thu lợi nhuận từ hoạt động tái chế, hoạt động tái
chế lúc này mang tính kinh doanh

8

II. CÁC HOẠT ĐỘNG TÁI CHẾ VÀ THU HỒI CHẤT THẢI

Hoạtđộng tái chế và thu hồi chấtthải được thực hiện thông qua hệ thống thu gom chất thải rắn theo mạng lưới 3
cấpchia làm 6 nhómnghề:

Cấp1: + người đồng nát
+ người nhặt rác

Cấp2: + người thu mua đồng nát
+ người thu mua phế liệu tại bãi

Cấp 3: + người buôn bán hoạt động kinh doanh
+ điểm trung gian giữa ngành cn và người bán lại

9

Hình 1: Sơ đồ hệ thống thu hồi các chất thải rắn

10

11

Tiết kiệm ngoại tệ đề nhập nhôm thương phẩm

•

Giảm nhu cầu cầu năng lượng cần thiết để sản xuất lon nhôm

•

- Việcthu hồi nhôm sạch từ nhôm phế liệu có ý nghĩa về mặt kinh tế và môi trường rất lớn

•

Giảm giá thành nguyên liệu đầu vào sản xuất

TÁI CHẾ NHÔM

CÔNG NGHỆ TÁI CHẾ CÁC PHẾ THẢI THÔNG THƯỜNG

1. Nguồn nguyên liệu
Căn cứ vào nguồn gốc phátsinh:

Nhóm a

Nhóm b

Phát sinh từ quá trình sản xuất, gia công

Chi tiết, phụ tùng và các thiết bị hư hỏng

kim loại, luyện kim, quá trình mạ, phủ
tráng bề mặt,…

+ Phế liệu công nghiệp
+ Phế liệu dân dụng
+ Phế li...
LOGO
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
TP.HCM
BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
ĐỀ TÀI:PHƯƠNG PHÁP TÁI SINH VÀ THU HỒI TÀI
NGUYÊN TỪ CHẤT THẢI RẮN
Môn: Quản Lí Chất Thải Rắn
GVHD:LêTấn Thanh Lâm
Nhóm Thực Hiện: 10, Thứ 3, Tiết 10
1
PHƯƠNG PHÁP TÁI SINH VẢ THU HỒI TÀI NGUYÊN TƯ CHẤT THẢI RẮN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHƯƠNG PHÁP TÁI SINH VẢ THU HỒI TÀI NGUYÊN TƯ CHẤT THẢI RẮN - Người đăng: thoinguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
PHƯƠNG PHÁP TÁI SINH VẢ THU HỒI TÀI NGUYÊN TƯ CHẤT THẢI RẮN 9 10 972