Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp thiết kế sàn từ Safe 12

Được đăng lên bởi Tiệp Nguyễn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 125 lần   |   Lượt tải: 13 lần
M· hp đồng
25- t¹ quang böu- b¸ch khoa- néi
H
ng m
c
Sµn thiÕt tõ phÇn mÒm SAFE 12 ® îcnh to¸n dùa trªn viÖc ph©n ra c¸c i ®Çu t ( column strip) i gi÷a nhÞp
(middle strip). Sau khi ph©n thµnh c¸c i, i lùc sµn ® îcnh to¸n ph©n phèi theo t ®Ó biÓu ®å i lùc theo
chiÒu i i sµn. Sau khi i lùc, SAFE 12 nh to¸n thÐp nh vâng.
i. C¬ së tÝnh vâng sµn BTCT:
§é vâng sµn ® îcnh to¸n lÇn l ît c¸c tr êng hîp sau:
1. Vâng ®µn i khi ch a xuÊt hiÖn t t d íi t¸c dông tøc ti cña ti träng.
2. Vâng khi cho phÐp xuÊt hiÖn t t ( ®å dÎo) d íi t¸c dông tøc ti cña ti träng.
3. Vâng d íi t¸c dông cña ti träng i h¹n cho phÐp xuÊt hiÖn t t ®Õn tõ biÕn co ngãt.
PhÇn mÒm nh to¸n lÆp hiÖu chØnh ®é cøng th«ng qua c¸c cho ®Õn khi t qu¶ c¸c b ícnh lÆp kh«ng
ii. C¸c giai ®o¹n tÝnh vâng sµn cho phÐp xuÊt hiÖn vÕt nøt
1. Giai ®o¹n ng¾n h¹n ( tøc ti) : ti träng ng¾n h¹n toµn phÇn, kh«ng ®Õn tõ biÕn co ngãt.
2. Giai ®o¹n i h¹n ( i h¹n) : ti träng i h¹n ®Õn tõ biÕn co ngãt.
iii. C¸c b íc tÝnh to¸n vâng trong SAFE 12
1. §Þnh nghÜa c¸c tr êng hîp t¶i
1.1. Load Patern :
- DEAD : ti b¶n th©n, =1.
- LIVE L : ho¹t ti, =0.
- SDEAD : tÜnh ti phô tm, =0.
Sau khi ®Þnh nghÜa ti, tiÕn hµnh g¸n ti vµo ®å trong SAFE,
ti g¸n lµ ti träng tiªu chuÈn.
1.2. C¸c tr êng hîp ti :
- DEAD : li ti ph©nch tuyÕnnh- linear ;
- LIVE : li ti ph©nch tuyÕnnh- linear ;
- SDEAD : li ti ph©nch tuyÕnnh- linear ;
- VONGTUCTHOI: li ti g©y nªn vâng tøc ti ph©nch cho phÐp nøt
Chän Ad Load case, sau ®ã lùa chän tÊt c¸c tr êng hîp ti ®· khai b¸o vµo sµn nªu trªn:
+ DEAD : =1 ; chän li ti ph©nch Nonlinear- phi tuyÕn ®Õn t;
VONGTUCTHOI =
+ SDEAD : =1 ; chän li ti ph©nch Nonlinear- phi tuyÕn ®Õn t;
[ I ]
+ LIVE : =1 ; chän li ti ph©nch Nonlinear- phi tuyÕn ®Õn t;
2. LËp c¸c tæ hîp t¶i trängnh vâng
2.1. TÝnh vâng ®µn i- VONGDANHOI
Chän Ad combination, sau ®ã lùa chän vµo tæ hîp c¸c tr êng hîp ti sau:
+ DEAD : =1 ;
VONGDANHOI =
+ SDEAD : =1 ;
[ II ]
+ LIVE : =1 ;
3 tr êng hîp trªn ®Òu chän d¹ng ph©nch tuyÕnnh - linear type;
Sau khi t¹o tæ hîp trªn, vµo Analysis option, chän reinforcing analysis option ®Ó chÕ ®é phÇn mÒm tÝnh to¸n
hoÆc thay c¸c gi¸ trÞ m l îngnh to¸n líp trªn, d íi vµo;
2.2. TÝnh vâng i h¹n - VONGDAIHAN
V× giai ®o¹nnh vâng tøc ti cho phÐp t, t¸c dông cña tõ biÕn co ngãt ®· nªn giai ®o¹n nµy cÇn li
t¸c dông cña ti träng i h¹n vµonh vâng. §é vâng i h¹n khi ®Õn tõ biÕn co ngãt lµ hiÖu cña
vâng ( ti träng toµn phÇn) - vâng ( ti träng i h¹n).
2.2.1. T¹o tr êng hîp ti tÝnh vâng do tõ biÕn co ngãt i h¹n - VONGDAIHAN TAIDAIHAN
Add load case, lùa chän c¸c tr êng hîp ti ®· khai b¸o tr íc nh sau:
+ DEAD, =1 ;
+ SDEAD; =1 ;
[ III ]
+ LIVE; = ho¹t ti thµnh phÇn i h¹n/ ho¹t ti toµn phÇn, tra theo tiªu chuÈn ti träng;
3 tr êng hîp trªn ®Òu chän d¹ng ph©nch phi tuyÕn tõ biÕn co ngãt
- nonlinear type; nhËp C shrinkage strain
+ DEAD, =1 ;
+ SDEAD; =1 ;
[ IV ]
+ LIVE; = ho¹t ti thµnh phÇn i h¹n/ ho¹t ti toµn phÇn, tra theo tiªu chuÈn ti träng;
3 tr êng hîp trªn ®Òu chän d¹ng ph©nch phi tuyÕn nh ng kh«ng tõ biÕn co ngãt
- nonlinear type;
2.2.2. T¹o tæ hîpnh vâng i h¹n tæng t - VONGDAIHAN
VONGDAIHAN
TAIDAIHAN =
VONGTUCTHOI
TAIDAIHAN =
c«ng ty kiÕn tróc a3
Tel: 04-8683515-Fax: 04-8683514- Http://www.a3office.vn
Ph ¬ng pp tht kÕ sµn safe 12
h íng dÉn tÝnh vâng sµn b»ng safe 12
Phương pháp thiết kế sàn từ Safe 12 - Trang 2
Phương pháp thiết kế sàn từ Safe 12 - Người đăng: Tiệp Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Phương pháp thiết kế sàn từ Safe 12 9 10 223