Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp tính lực kẹp đồ gá

Được đăng lên bởi bapnop-ck-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1860 lần   |   Lượt tải: 9 lần
(3) Tênh læûc keûp khi khoan.
- Trong træåìng håüp læûc keûp nàòm theo phæång thàóng âæïng vaì cuìng chiãöu
våïi læûc P0, thç thæûc tãú læûc keûp P0 khäng cáön låïn làõm (hçnh 3-6a). Tuy nhiãn âãø gia
cäng âæåüc, læûc keûp phaíi thàõng âæåüc mä men càõt Mc.
Âiãöu kiãûn cán bàòng :
W ⋅ L ⋅ f ≥ K ⋅ Mc → W ≥

K ⋅ Mc
f ⋅L

Nãúu kãø troüng læåüng chi tiãút thç læûc keûp täøng cäüng WΣ:
WΣ = W + P0 + G

K ⋅ Mc
, thç coï thãø láúy: W=0.
f ⋅ R td

P0

F1

W
P0
d

H

Mc

W

F1

W

R

Khi P0+G>

F2

L

Mc

F2
N F2

a)

N
α

b
Hçnh 3-6 : Så âäö tênh læûc keûp khi khoan

- Khi khoan läù coï âæåìng tám song song våïi âæåìng tám chi tiãút truû, chi tiãút
gaï âàût trãn khäúi V, læûc keûp vuäng goïc våïi tám chi tiãút (hçnh 3-6b).
Læûc keûp phaíi âaím baío sao cho chi tiãút khäng bë xoay do taïc âäüng cuía mä
men Mc, âäöng thåìi khäng bë xã dëch doüc theo truûc do taïc duûng cuía læûc doüc P0.
Phæång tring cán bàòng âãø âaím baío khäng træåüt laì :
2 ⋅ f2 ⋅

W
sin

α
2

+ W ⋅ f1 ≥ K ⋅ P0

Suy ra :

W=

K ⋅ P0
f
2 ⋅ 2 + f2
α
sin
2

Phæång trçnh cán bàòng âãø âaím baío khäng bë xoay:

Suy ra :

⎞
⎛
⎟
⎜
2 ⋅ K ⋅ Mc
⎜ 2 ⋅ f 2 ⋅ W + W ⋅ f1 ⎟R ≥
⋅H
α
d
⎟
⎜
sin
⎟
⎜
2
⎠
⎝
2 ⋅ K ⋅ Mc
H
⋅
W=
⎞ d
⎛
⎟
⎜
f2
R⎜ 2 ⋅
+ f1 ⎟
⎟
⎜ sin α
⎟
⎜
2
⎠
⎝

b

a

Trong âoï: f1- hãû säú ma saït giæîa chi tiãút vaì moí keûp (f1=0,1÷0,15); f2- hãû säú
ma saït giæîa chi tiãút vaì khäúi V, (f2=0,2÷0,3 âäúi våïi màût thä, f2=0,1÷0,15 âäúi våïi
màût tinh) ; R- baïn kênh cuía chi tiãút (mm); d- âæåìng kênh cuía muîi khoan (mm); Hkêch thæåïc tæì tám chi tiãút âãún vë trê läù gia cäng; α- goïc khäúi V.
(4) Tênh læûc keûp khi phay.
Coï nhiãöu phæång phaïp phay, åí mäùi
Px
phæång phaïp læûc càõt coï giaï trë vaì hæåïng
W
S
W Py
khaïc nhau laìm cho læûc keûp khaïc nhau.
Tuìy theo så âäö cuû thãø maì phán têch, xem
2
1
xeït âãø tênh læûc keûp âaím baío keûp chàût
væîng vaìng.
- Khi phay màût phàóng bàòng dao
Pz
4
3
phay màût âáöu vaì chuáøn laì màût âaïy (hçnh
l
3-7).Theo hçnh veî, ta tháúy læûc Py coï taïc
duûng häø tråü cho læûc keûp W (vç cuìng chiãöu Hçnh 3-7: Så âäö tênh læûc keûp khi phay
våïi læûc keûp); Px coï taïc duûng laìm cho chi màût phàóng bàòng dao phay màût âáöu
tiãút quay xung quanh caûnh 2-4, caûnh 1-3
bë háút lãn; Pz laìm cho chi tiãút quay xung quanh caûnh 3-4, caûnh 1-2 bë háút lãn. Vç
váûy læûc keûp W åí goïc 1 phaíi coï khaí nàng chäúng laûi âæåüc táút caí caïc mä men do
caïc læûc càõt gáy ra.
Ta coï :

K ⋅ Px ⋅ a
2⋅l
K ⋅ Pz ⋅ a
K ⋅ Pz ⋅ a ≤ 2 ⋅ W ⋅ b → W =
2⋅b
K ⋅ Px ⋅ a ≤ 2 ⋅ W ⋅ l → W =

...
(3) Tênh læûc keûp khi khoan.
- Trong træåìng håüp læûc keûp nàòm theo phæång thàóng âæïng vaì cuìng chiãöu
våïi læûc P
0
, thç thæûc tãúûc keûp P
0
khäng cáön låïn làõm (hçnh 3-6a). Tuy nhiãn âãø gia
cäng âæåüc, læûc keûp phaíi thàõng âæåüc mä men càõt M
c
.
Âiãöu kiãûn cán bàòng :
Lf
MK
WMKfLW
c
c
úu kãø troüng læåüng chi tiãút thç læûc keûp täøng cäüng W
Σ
:
GPWW
0
++=
Σ
Khi P
0
+G>
td
c
Rf
MK
, thç coï thãøúy: W=0.
- Khi khoan läù coï âæåìng tám song song våïi âæåìng tám chi tiãút truû, chi tiãút
gaï âàût trãn khäúi V, læûc keûp vuäng goïc våïi tám chi tiãút (hçnh 3-6b).
Læûc keûp phaíi âaím baío sao cho chi tiãút khäng bë xoay do taïc âäüng cuía mä
men M
c
, âäöng thåìi khäng bë xã dëch doüc theo truûc do taïc duûng cuía læûc doüc P
0
.
Phæång tring cán bàòng âãø âaím baío khäng træåüt laì :
012
PKfW
2
sin
W
f2 +
α
H
çnh 3-6 : Så âäö tênh læûc keûp khi khoan
L
P
0
M
c
W
b
W W
F
1
F
1
F
2
F
2
F
2
N
N
M
c
d
H
P
0
R
α
a)
Phương pháp tính lực kẹp đồ gá - Trang 2
Phương pháp tính lực kẹp đồ gá - Người đăng: bapnop-ck-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Phương pháp tính lực kẹp đồ gá 9 10 263