Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp tinh luyện bằng điện xỉ

Được đăng lên bởi vipbachkhoa
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 3361 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Ch­¬ng 7
Ph­¬ng ph¸p tinh luyÖn b»ng ®iÖn xØ
7.1. Kh¸i qu¸t
Ph­¬ng ph¸p luyÖn l¹i b»ng tinh luyÖn ®iÖn xØ (Electro Slag Refining - ESR) lµ mét
trong nh÷ng ph­¬ng ph¸p luyÖn kim tiªn tiÕn. Kim lo¹i ®­îc tinh luyÖn chñ yÕu lµ thÐp hîp
kim ®Æc biÖt, ®«i khi còng ®­îc øng dông ®Ó tinh luyÖn c¸c kim lo¹i mµu. C«ng nghÖ nµy
®­îc nghiªn cøu ®Çu tiªn t¹i ViÖn Hµn ®iÖn Kiep vµ ViÖn Hµn ®iÖn Pat«n (Liªn X« cò). So víi
c¸c c«ng nghÖ tinh luyÖn kh¸c, ph­¬ng ph¸p ®iÖn xØ cã nhiÒu t¸c dông næi bËt nh­ sau:
- T¸c dông lµm s¹ch kim lo¹i.
Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ ®iÖn xØ bao gåm 3 c«ng ®o¹n: nãng ch¶y, rãt ®óc vµ kÕt tinh cña
kim lo¹i láng ®Òu diÔn ra trong b×nh kÕt tinh. Nh­ vËy kim lo¹i láng kh«ng hÒ tiÕp xóc víi
kh«ng khÝ vµ vËt liÖu chÞu löa nªn tr¸nh ®­îc sù nhiÔm bÈn.
- T¸c dông läc röa cña xØ.
C¶ kim lo¹i ®­îc tinh luyÖn vµ xØ ®Òu ë nhiÖt ®é t­¬ng ®èi cao nªn c¸c ph¶n øng luyÖn
kim ®­îc xóc tiÕn nhanh. Sau khi kim lo¹i nãng ch¶y, tõng giät h×nh thµnh sÏ r¬i xuèng xuyªn
qua líp xØ vµo bÓ kim lo¹i láng. DiÖn tÝch tiÕp xóc gi÷a thÐp láng vµ xØ láng cã thÓ lªn tíi
300m2/tÊn. Ph¶n øng luyÖn kim tiÕn hµnh rÊt triÖt ®Ó ®ång thêi l¹i do t¸c dông khuÊy trén cña
lùc ®iÖn tõ lµm cho bÓ xØ bÞ khuÊy trén m·nh liÖt, kh«ng ngõng thay ®æi mÆt tiÕp xóc gi÷a
thÐp-xØ, c­êng ho¸ c¸c ph¶n øng tinh luyÖn t¨ng nhanh qu¸ tr×nh hÊp thô t¹p chÊt phi kim cña
xØ vµ lo¹i bá c¸c thÓ khÝ cã h¹i ra khái thÐp.
- T¸c dông kÕt tinh c­ìng bøc.
ThÐp láng tinh luyÖn l¹i ®­îc lµm nguéi rÊt nhanh trong thïng kÕt tinh, nªn tèc ®é kÕt
tinh rÊt lín, c¶i thiÖn ®­îc sù ph©n bè vÒ thµnh phÇn ho¸ häc còng nh­ thiªn tÝch vÒ tæ chøc
kim t­¬ng cña thái thÐp.
- T¸c dông bï ngãt rÊt tèt.
PhÝa trªn thái thÐp lu«n lu«n cã bÓ kim lo¹i láng vµ bÓ xØ nhiÖt ®é cao, tøc lµ cã mò gi÷
nhiÖt, kim lo¹i láng phÝa trªn lu«n bï vµo lâm co do kim lo¹i phÝa d­íi kÕt tinh co ngãt. Nh­
vËy hoµn toµn cã thÓ lo¹i bá mét c¸ch cã hiÖu qu¶ lâm co vµ xèp th­êng gÆp ë thái thÐp vµ ®é
®Æc ch¾c cña thái thÐp ®­îc n©ng cao.
- T¸c dông cña líp vá xØ.
Gi÷a bÒ mÆt thái vµ b×nh vµ b×nh kÕt tinh cã mét líp xØ máng t¹o thµnh líp vá xØ bao
quanh thái thÐp, lµm cho chÊt l­îng bÒ mÆt cña thái nh½n bãng, ®ång thêi cã t¸c dông c¸ch
nhiÖt lµm cho thái thÐp to¶ nhiÖt cã ®Þnh h­íng h×nh thµnh vïng tinh thÓ h×nh trô gÇn nh­ ®Þnh
h­íng, c¶i thiÖn cÊu tróc vi m« cña thái thÐp.
Nh÷ng ­u viÖt cña ph­¬ng ph¸p luyÖn b»ng ®iÖn xØ:
- ChÕ t¹o ®­îc nh÷ng thái thÐp ®Æc ch¾c, kh«ng cã lâm co vµ rç xèp, nh÷ng thái thÐp
nh­ vËy ®· cã träng l­îng tíi 200 tÊn;
- S¶n phÈm rÊt s¹ch...
Ch¬ng 7
Ph¬ng ph¸p tinh luyÖn b»ng ®iÖn xØ
7.1. Kh¸i qu¸t
Ph¬ng ph¸p luyÖn l¹i b»ng tinh luyÖn ®iÖn (Electro Slag Refining - ESR) mét
trong nh÷ng ph¬ng ph¸p luyÖn kim tiªn tiÕn. Kim lo¹i ®îc tinh luyÖn cyÕu thÐp hîp
kim ®Æc biÖt, ®«i khi còng ®îc øng dông ®Ó tinh luyÖn c¸c kim lo¹i mµu. C«ng nghÖ nµy
®îc nghiªn cøu ®Çu tiªn t¹i ViÖn Hµn ®iÖn Kiep vµ ViÖn Hµn ®iÖn Pat«n (Liªn X« cò). So víi
c¸c c«ng nghÖ tinh luyÖn kh¸c, ph¬ng ph¸p ®iÖn xØ cã nhiÒu c dông næi bËt nh sau:
- T¸c dông lµm s¹ch kim lo¹i.
Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ ®iÖn xØ bao gåm 3 c«ng ®o¹n: nãng ch¶y, rãt ®óc kÕt tinh a
kim lo¹i láng ®Òu diÔn ra trong b×nh kÕt tinh. Nh y kim lo¹i láng kh«ng tiÕp xóc víi
kh«ng khÝ vµ vËt liÖu chÞua nªn tnh ®îc sù nhiÔm bÈn.
- T¸c dông läc röa cña xØ.
C¶ kim lo¹i ®îc tinh luyÖn vµ xØ ®Òu ë nhiÖt ®é t¬ng ®èi cao nªn c¸c ph¶n øng luyÖn
kim ®îc xóc tiÕn nhanh. Sau khi kim lo¹i nãng ch¶y, tõng giät h×nh thµnh sÏ r¬i xuèng xuyªn
qua líp o kim lo¹i ng. DiÖn tÝch tiÕp xóc gi÷a thÐp láng láng thÓ lªn tíi
300m
2
/tÊn. Ph¶n øng luyÖn kim tiÕn hµnh rÊt triÖt ®Ó ®ång thêi l¹i do c dông khuÊy trén cña
lùc ®iÖn lµm cho khuÊy trén m·nh liÖt, kh«ng ngõng thay ®æi mÆt tiÕp c gi÷a
thÐp-xØ, cêng h c¸c ph¶n øng tinh luyÖn t¨ng nhanh qu¸ tr×nh hÊp thô t¹p chÊt phi kim a
vµ lo¹i bá c¸c thÓ khÝ cã h¹i ra khái thÐp.
- T¸c dông kÕt tinh cìng bøc.
ThÐp láng tinh luyÖn l¹i ®îc lµm nguéi rÊt nhanh trong thïng kÕt tinh, nªn tèc ®é kÕt
tinh rÊt lín, c¶i thiÖn ®îc ph©n vÒ thµnh phÇn hhäc còng nh thiªn tÝch chøc
kim t¬ng cña ti thÐp.
- T¸c dông bï ngãt rÊt tèt.
PhÝa trªn thái thÐp lu«n lu«n cã bÓ kim lo¹i láng vµ bÓ xØ nhiÖt ®é cao, tøc lµ cã mò gi÷
nhiÖt, kim lo¹i láng phÝa trªn lu«n bï vµo m co do kim lo¹i phÝa díi kÕt tinh co ngãt. Nh
vËy hoµn toµn cã thÓ lo¹i mét c¸ch cã hiÖu qulâm co vµ xèp thêng gÆp ë thái thÐp vµ ®é
®Æc ch¾c cña thái thÐp ®îc n©ng cao.
- T¸c dông cña líp vá xØ.
Gi÷a bÒ mÆt thái b×nh b×nh kÕt tinh cã mét p máng o thµnh líp bao
quanh thái thÐp, lµm cho chÊt lîng mÆt a thái nh½n bãng, ®ång thêi c dông ch
nhiÖt lµm cho thái thÐp to¶ nhiÖt cã ®Þnh híng h×nh thµnh vïng tinh thÓ h×nh trô gÇn nh ®Þnh
híng, c¶i thiÖn cÊu tróc vi m« cña thái thÐp.
Nh÷ng u viÖt cña ph¬ng ph¸p luyÖn b»ng ®iÖn xØ:
- ChÕ t¹o ®îc nh÷ng thái thÐp ®Æc ch¾c, kh«ng lâm co rç xèp, nh÷ng thái thÐp
nh vËy ®· cã träng lîng tíi 200 n;
- S¶n phÈm rÊt s¹ch, Ýt t¹p chÊt, t¹p chÊt l¹i nmÞn vµ ph©n bè ®ång ®Òu.
- TÝnh ®ång nhÊt cña tæ chøc vµ thµnh phÇn h häc tèt;
- Tr¸nh ®îc thiªn tÝch gi¶i vµ thiªn tÝch vïng;
- HÖ sè thu håi kim lo¹i rÊt cao;
- Khö s©u lu huúnh vµ c¸c t¹p chÊt phi kim kh¸c;
- Gi÷ ®îc c¸c nguyªn tèt hîp kim, kÓ c¶ nh÷ng nguyªn tè dÔ bÞ oxy ho¸;
- kh¶ n¨ng hiÖu chØnh ®îc thµnh phÇn khi chän thÝch p, nÕu thµnh phÇn ®iÖn
cùc kh«ng ®óng nh thµnh phÇn x¸c ®Þnh;
- Lµm t¨ng kh¶ n¨ng biÕn d¹ng ®é dai va ®Ëp;
- Nh÷ng tÝnh chÊt theo chiÒu ngang ®îc c¶i thn rÊt m¹nh;
- C¶i thiÖn nh÷ng tÝnh chÊt ë nhiÖt ®é cao;
- i thiÖn ®îc tÝnh hµn;
- §Æt ®îc bÒ mÆt ph¼ng tr¬n, kh«ng cÇn gia c«ng bÒ mÆt tr¬c khi biÕn d¹ng nãng;
- TÝnh chÊt biÕn d¹ng nãng tèt h¬n;
Phương pháp tinh luyện bằng điện xỉ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp tinh luyện bằng điện xỉ - Người đăng: vipbachkhoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Phương pháp tinh luyện bằng điện xỉ 9 10 809