Ktl-icon-tai-lieu

Phương trình đặc tính cơ

Được đăng lên bởi duc-vu
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 4517 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Câu 4: Phương trình đặc tính cơ và các ảnh hưởng của các thông số điện
với đặc tính cơ của động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp:
*Phương trình đặc tính cơ của động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp:

ω =

U
kk ' M

−

RuΣ
kk '

(1)

Trong đó:

ω : Tốc độ góc của rotor

 Rad 


 s 

U: Điện áp lưới (V)
K: Hệ số phụ thuộc vào kết cấu của động cơ.
pN

K = 2πa
Với p: Số đôi cực từ chính.
N: Số thanh dẫn tác dụng của cuộn ứng.
a: số mạch nhánh song song của cuộn ứng.
M: Mô men quay
M= k Φ Iư
Ru Σ: Điện trở toàn mạch phần ứng ( Ω)
Ru Σ= Rư+Rp
*Các ảnh hưởng của các thông số điện với đặc tính cơ:
Từ phương trình (1) cho thấy: Đặc tính ω =f(M) của động cơ điện một
chiều kích từ nối tiếp bị ảnh hưởng bởi điện trở mạch động cơ ( mạch phần ứng
và cũng là mạch kích từ )
Đặc tính cơ tự nhiên cao nhất ứng với điện trở phụ Rp =0. Các đặc tính cơ
nhân tạo ứng với Rp càng lớn.
Ở động cơ một chiều kích từ nối tiếp, dòng điện phần ứng cũng là dòng
điện kích từ nên khả năng tải của động cơ hầu như không bị ảnh hưởng bởi điện
áp.

Câu 5: Phương trình đặc tính cơ và các ảnh hưởng của các thông số điện
với đặc tính cơ của động cơ điện xoay chiều 3 pha không đồng bộ:
Phương trình đặc tính cơ của động cơ điện xoay chiều 3 pha không đồng
bộ:
2

3U 1 ph R2

M=

2


R
sw0  R1 + s 2  +



Trong đó:


X nm

2

U1ph: Điện áp pha đặt vào cuộn dây phần cảm. (V)
R2: Điện trở một pha cuộn dây phần ứng quy đổi về stator ( Ω)
S: Độ trượt
W: tốc độ quay
R1: Điện trở một pha cuộn dây phần cảm ( Ω)
Xnm=X1+X2

Là điện kháng ngắn mạch.

X1: Điện kháng 1 pha cuộn dây phần cảm( Ω)
X2: Điện kháng 1 pha cuộn dây phần ứng quy đổi về stator ( Ω)

Các ảnh hưởng của các thông số điện với đặc tính cơ của động cơ điện
xoay chiều 3 pha không đồng bộ:
Động cơ điện xoay chiều 3 pha không đồng bộ chịu ảnh hưởng của
nhiều thông số điện: Điện áp lưới U1ph, điện trở mạch rotor R2, điện trở và
điện kháng X1 ở mạch stator, tần số lưới f1, số đôi cực p của động cơ.

Khi các thông số này thay đổi sẽ gây ra biến động các đại lượng:
- Tốc độ động bộ:

w

0

=

2πf
p

- Độ trượt tới hạn:

S

th

R

=

'
2

2

2

1

nm

R +X

- Momen tới hạn
2

M

th

=

3U 1 ph
2 w0 


2

2

1

nm

R +X




Trường hợp thay đổi điện áp lưới U1ph:

Đặc tính cơ của động cơ KĐB khi giảm điện áp
Điện áp U1ph đặt vào stator động cơ chỉ có thể giảm. Khi U 1ph giảm thì Mth
giảm theo bình phương U1ph còn tốc độ đồng bộ W0và độ trượt Sth không thay
đổi.

Trường hợp thay đổi R2
Trường hợp này chỉ có đối với động c...
Câu 4: Phương trình đặc tính cơ và các ảnh hưởng của các thông số điện
với đặc tính cơ của động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp:
*Phương trình đặc tính cơ của động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp:
ω
=
'
'
kk
R
Mkk
U
u
Σ
(1)
Trong đó:
ω
: Tốc độ góc của rotor
s
Rad
U: Điện áp lưới (V)
K: Hệ số phụ thuộc vào kết cấu của động cơ.
K =
a
pN
π
2
Với p: Số đôi cực từ chính.
N: Số thanh dẫn tác dụng của cuộn ứng.
a: số mạch nhánh song song của cuộn ứng.
M: Mô men quay
M= k
Φ
I
ư
R
u
Σ
:
Điện trở toàn mạch phần ứng (
)
R
u
Σ
= R
ư
+R
p
*Các ảnh hưởng của các thông số điện với đặc tính cơ:
Từ phương trình (1) cho thấy: Đặc tính
ω
=f(M) của động cơ điện một
chiều kích từ nối tiếp bị ảnh hưởng bởi điện trở mạch động cơ ( mạch phần ứng
và cũng là mạch kích từ )
Đặc tính cơ tự nhiên cao nhất ứng với điện trở phụ R
p
=0. Các đặc tính cơ
nhân tạo ứng với R
p
càng lớn.
Ở động cơ một chiều kích từ nối tiếp, dòng điện phần ứng cũng là dòng
điện kích từ nên khả năng tải của động cơ hầu như không bị ảnh hưởng bởi điện
áp.
Phương trình đặc tính cơ - Trang 2
Phương trình đặc tính cơ - Người đăng: duc-vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Phương trình đặc tính cơ 9 10 278