Ktl-icon-tai-lieu

PIC 16f877a

Được đăng lên bởi Hieu Like
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 2573 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Bài 4: CCP

Nội dung
 Capture
 Compare
 PWM
 Ứng dụng của bộ CCP

Giới thiệu

 PIC16F877A có 2 modul CCP(Capture/Compare/PWM )
giống hệt nhau về hoạt động
 Các module này có nguồn là các Timer

Giới thiệu
 Sự ảnh hưởng qua lại giữa 2 CCP

 Các thanh ghi

Giới thiệu
 Thanh ghi CCP1CON /CCP2CON (ADDRESS 17h/1Dh):

Bit 5,4 CCPxX:CCPxY: PWM least Significant bits (chỉ
tác dụng ở chế độ PWM)
2 bit MSB chứa giá trị tính độ rộng xung (duty
cycle) của khối PWM ( 8 bit còn lại được chứa trong
thanh ghi CCPRxL).
Bit 3-0 CCPxM3:CCPxM0 CCPx Mode Select bit
Các bit dùng để xác lập các chế độ hoạt động
của khối CCPx

Chế độ Capture

 Khi có một “hiện tượng” xảy ra tại pin RC2/CCP1( hoặc
RC1/T1OSI/CCP2), giá trị của thanh ghi TMR1 sẽ được đưa vào
thanh ghi CCPR1( CCPR2).
 “Hiện tượng”:
Mỗi khi có cạnh xuống tại các pin CCP
Mỗi khi có cạnh lên
Mỗi cạnh lên thứ 4
Mỗi cạnh lên thứ 16

Capture

 Chân CCPx phải cấu hình là đầu vào
 Sau khi giá trị của thanh ghi TMR1 được đưa vào
thanh ghi CCPRx, cờ ngắt CCPxIF được set
 Cờ ngắt CCPxIF nên được xóa bằng phần mềm mỗi
khi được set
 CCP còn được tích hợp bộ chia tần số prescaler được
điều khiển bởi các bit CCPxM3:CCPxM0

Chế độ Compare

 Khi hai thanh ghi chứa giá trị bằng nhau, các pin của
CCP được thay đổi trạng thái (được đưa lên mức cao,
đưa xuống mức thấp hoặc giữ nguyên trạng thái)
 Cờ ngắt CCPIF cũng sẽ được set
 Sự thay đổi trạng thái của pin có thể được điều khiển
bởi các bit CCPxM3:CCPxM0 (CCPxCON <3:0>)

Compare
 Cấu hình chân CCPx là đầu ra
 Sự kiện đặc biệt làm reset giá trị cặp thanh ghi TMR1

Chế độ PWM

PWM

 chu kỳ(period):
PWM Period = [(PR2) + 1] .4 . TOSC .( TMR2 Prescale Value1,4,16)
 Khi giá trị thanh ghi PR2 bằng với giá trị thanh ghi TMR2 thì :
Thanh ghi TMR2 tự động được xóa.
Pin của khối CCP được set.
Giá trị thanh ghi CCPRxL được đưa vào thanh ghi CCPRxH.

PWM
 duty:
PWM Duty Cycle =(CCPRxL:CCPxCON<5:4>) .TOSC.
(TMR2 Prescale Value)
 Duty Cycle được xác đinh bởi thanh ghi CCPRxL và 2
bit CCPxCON<5:4>. 2 bit CCPxCON<5:4> sẽ chứa 2 bit
LSB
 Khi giá trị trong thanh ghi CCPRxH bằng với giá trị trong
thanh ghi TMR2 và hai bit CCPxCON<5:4> bằng với giá
trị 2 bit của bộ chia tần số prescaler, pin của khối CCP
lại được đưa về mức thấp.

PWM

Xác định các thông số để tạo ra 1 sóng vuông có
tần số 40Khz, duty=50%, thạch anh sử dụng
4Mhz, prescale=1
+ Chu kỳ T = 1/40e3 = 2.5e-5 sec
+ XTAL Tosc = 1/4e6 = 2.5e-7 sec
+ PR2= (2.5e-5 / (4*2.5e-7 * 1)) - 1 = 24
+ Dpwm = (50* 2.5e-...
Bài 4: CCP
Nội dung
Capture
Compare
PWM
Ứng dụng của bộ CCP
PIC 16f877a - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PIC 16f877a - Người đăng: Hieu Like
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
PIC 16f877a 9 10 534