Ktl-icon-tai-lieu

PID chống bão hòa

Được đăng lên bởi mrbecodon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 378 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nguyễn Văn Chí

Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

59(11): 46 - 50

MỘT SỐ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG BÃO HÒA TÍCH PHÂN CHO
CÁC BỘ ĐIỀU KHIỂN PID THỰC TRONG CÔNG NGHIỆP

Nguyễn Văn Chí
Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp – Đại học Thái Nguyên

TÓM TẮT
Trong công nghiệp, hiện tượng bão hòa tích phân trong các bộ điều khiển PID làm cho hệ kín có
độ quá điều chỉnh lớn, thời gian điều chỉnh tăng lên và có thể gây ra mất ổn định.Bài báo giới thiệu
về hiện tượng bão hòa tích phân trong các bộ điều khiển PID thực trong công nghiệp và các ảnh
hưởng của hiện tượng này. Dựa trên cơ sở đó bài báo đưa ra các biện pháp khắc phục, trình bày
kết quả so sánh và nhận xét chất lượng các biện pháp nhờ sử dụng công cụ mô phỏng
Matlab/Simulink.

Từ khóa: Bão hòa tích phân, PID, chống bão hòa tích phân.


MỞ ĐẦU
Giới thiệu về hiện tượng bão hòa tích
phân trong các bộ điều khiển PID thực
Trong lĩnh vực điều khiển tự động bộ
điều khiển PID được dùng rất phổ biến
và hiệu quả trong các hệ thống điều
khiển công nghiệp vì tính đơn giản, tin
cậy và dễ dàng cài đặt trên các thiết bị
phần cứng. Hiện nay các thuật toán điều
khiển PID được rất nhiều hãng chế tạo
bộ điều khiển đã cài. Tuy nhiên để thực
thi được trên các thiết bị phần cứng thì
thành phần vi phân đòi hỏi phải được xấp
xỉ theo một số cách khác nhau bởi vì
thành phần vi phân TdS là một khâu
không có tính nhân quả. Mặt khác khâu vi
phân đáp ứng quá nhanh với thay đổi tín
hiệu sai lệch nên cũng rất nhạy cảm với
nhiễu đo. Để khắc phục hai vấn đề này ta
có thể xấp xỉ khâu vi phân như sau
ud ( s )  kc

TD S
 r (s)  y(s) 
TD S
1
N

Hình 1. Bộ điều khiển PID với thành phần vi
phân theo cấu trúc (1)

Khi đó N trở thành một tham số bộ điều
khiển thường được chọn trong khoảng 330. Giá trị N càng lớn thì khâu xấp xỉ
càng giống khâu vi phân thực, nhưng ảnh
hưởng của nhiễu đo cũng sẽ tăng theo.
Khâu vi phân đáp ứng nhanh với thay đổi
giá trị đặt cho nên trong thực tế giá trị đặt
thay đổi nhanh làm cho thành phần vi
phân quá lớn, gây thay đổi đột ngột trong
tín hiệu điều khiển. Để tránh điều này ta
có thể đưa thêm một trọng số c cho giá trị
đặt:

(1)

ud ( s )  kc

TD S
 cr ( s)  y ( s) 
TD S
1
N



Nguyen Van Chi, Tel: 0912450170,
Email: ngchi@tnut.edu.vn

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên(2)

Nguyễn Văn Chí

Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

59(11): 46 - 50

Hình 2. Bộ điều khiển PID với thành phần vi
phân theo cấu trúc (2)

Trong trường hợp đặc biệt c = 0, thành
phần vi phân chỉ có t...
Nguyễn Văn Chí Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGH 59(11): 46 - 50
S hóa bi Trung tâm Hc liu Đại hc Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
MỘT SỐ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG BÃO HÒA TÍCH PHÂN CHO
C BỘ ĐIỀU KHIỂN PID THỰC TRONG CÔNG NGHIỆP
Nguyễn Văn Chí
Trường Đại hc K thut công nghip Đại hc Thái Nguyên
TÓM TT
Trong công nghip, hiện tượng bão hòa tích phân trong các b điều khin PID m cho h kín
độ quá điều chnh ln, thời gian điều chỉnh tăng lên và có thể gây ra mt ổn đnh.Bài báo gii thiu
v hiện tượng bão hòa tích phân trong các b điu khin PID thc trong công nghip các nh
hưởng ca hiện tượng này. Da trên sở đó bài báo đưa ra các biện pháp khc phc, trình bày
kết qu so sánh và nhn xét chất lượng các bin pháp nh s dng công c phng
Matlab/Simulink.
T khóa: Bão hòa tích phân, PID, chng bão hòa tích phân.
M ĐẦU
Gii thiu v hiện tượng o hòa tích
phân trong các b điều khin PID thc
Trong lĩnh vực điều khin t động b
điu khiển PID được dùng rt ph biến
hiu qu trong các h thống điều
khin công nghiệp tính đơn gin, tin
cy d dàng cài đặt trên các thiết b
phn cng. Hin nay các thuật toán điều
khin PID đưc rt nhiu hãng chế to
b điu khiển đã cài. Tuy nhiên đ thc
thi được trên các thiết b phn cng thì
thành phần vi phân đòi hỏi phải được xp
x theo mt sch khác nhau bi vì
thành phn vi phân T
d
S mt khâu
không có tính nhân qu. Mt khác khâu vi
phân đáp ng quá nhanh với thay đi n
hiu sai lch nên cũng rất nhy cm vi
nhiu đo. Để khc phc hai vấn đề này ta
có th xp x khâu vi phân như sau
( ) ( ) ( )
1
D
dc
D
TS
u s k r s y s
TS
N

(1)
Nguyen Van Chi, Tel: 0912450170,
Email: ngchi@tnut.edu.vn
Hình 1. B điu khin PID vi thành phn vi
phân theo cu tc (1)
Khi đó N tr thành mt tham s b điu
khiển thường đưc chn trong khong 3-
30. Giá tr N càng ln thì khâu xp x
càng ging khâu vi phân thực, nhưng ảnh
ng ca nhiễu đo cũng sẽ tăng theo.
Khâu vi phân đáp ng nhanh với thay đổi
giá tr đặt cho nên trong thc tế giá tr đặt
thay đổi nhanh làm cho thành phn vi
phân quá lớn, gây thay đi đột ngt trong
tín hiệu điu khin. Để tránh điều này ta
có th đưa thêm một trng s c cho giá tr
đặt:
( ) ( ) ( )
1
D
dc
D
TS
u s k cr s y s
TS
N

(2)
PID chống bão hòa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PID chống bão hòa - Người đăng: mrbecodon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
PID chống bão hòa 9 10 682