Ktl-icon-tai-lieu

PIn năng lượng mặt trời hữu cơ

Được đăng lên bởi lee-jing-bang
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1567 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

●

Điện PIN MẶT TRỜI HỮU CƠ
Màng
KTính
ẾT ch
QU
GIÁ
ĐiệĐÁNH
n cực truy
ền qua ITO
ấtẢ VÀ

Tính
Sự
●
● Sự
Điện
Hệ

quang
Màng hoạt quang MEHPin
M
ặ
t Trời PPV
VL
1 số
kq
thực
nghiệm

Điện cực Al

Sự suy
hao Q
lớp quang
1 số ho
kqạt
thực
nghiệm

Đặc tính I-V
của pin

Hệ số hấp thụ và phản xạ của pin
Sự suy hao Q bên trong lớp MEHPPV

1 số thông
số của pin

● Điện
Điện

Tính chất quang VL
Đicệtruy
n cựềcn qua ITO
Điện cự
truyền qua
ITO

Điện trở

Phổ truyền
qua

Hình thái học
mang ITO

Điện trở
Tiêu chí đánh giá điện cực ITO
Điện trở tổng:

Đv:Ω

Điện trở:

Ω, Ω/m2

Loại ITO

Điện trở
màng, Rs,
(Ω/□)

ITO-1

10,1

Độ dầy, C, Điện trở suất, ρ
(nm)
(10-6 Ωm)
105

1,06

Phổ truyền qua
• Yêu cầu điện cực truyền qua tốt

λ= 350 – 750 nm. Màng ITO cho phép ánh sáng truyền
qua trên 70% phù hợp làm điện cực truyền qua vì dải
hấp thụ mạnh nhất của màng hoạt quang MEH-PPV là
từ khoảng 450nm tới 590nm

Hình thái học bề mặt
Chất lượng vật liệu tạo linh kiện
( điện trở, xác suất ngắn mạch v.v…)

2.Màng hoạt quang MEH-PPV
Hình
thái học bề mặt

Phổ truyền qua, phổ hấp thụ
508n
m

Độ dày màng
•

Phải nhỏ để đảm bảo các exiton sinh ra tại mọi điểm
bên trong màng có thể di chuyển đến vị trí phân tách,bề
mặt biên giữa lớp hoạt quang và lớp điện cực

•

Є tốc độ quay của đế, độ nhớt của dung dịch polymer,
tốc độ bay hơi của dung môi, v.v

• Al phản xạ tốt as trong dải sóng từ 350 – 750 nm ( 75%)
phù hợp chọn điện cực PMT

Điện cực Nhôm

75

2 Mô phỏng suy hao năng lượng và phân
bố mật độ exiton trong lớp hoạt quang

Hệ số hấp thụ(α) và phản xạ của pin
495 nm (2,5eV)

Lớp ITO (120nm)/MEHPPV (35nm)/Al (110nm)
Vùng hấp thụ:hiệu suất cao nhất khoảng 32% khi λ=490 nm
587  365 nm(2,52 eV)

Sự suy hao năng lượng lớp quan hoạt

18

3 Đường đặc tính I-V của pin
•

Chỉ số quan trọng để đánh giá các thiết b ị
như pin mặt trời hay OLED

Đặc trưng IV của các linh kiện được đo trong bóng tối
bằng cách cấp điện thế thay đổi và đo dòng điện xuất
hiện

3 Đường đặc tính I-V của pin

Dòng điện cực đại có thể đạt được sẽ lớn hơn
khi chiều dày của màng MEH-PPV giảm xuống dưới

??? Si là vật liệu tốt nhất để sản xuất pin
Đánh
giá
m
ộ
t
s
ố
thông
s
ố
Pin
mặt trời? Why hơn 90% là pin mặt trời Si ?
Eg
(eV)

• Vật liệu làm pin:
Độ rộng vùng cấm. H
> 8% thì độ rộng vùng cấm của vật liệu phải
nằm trong khoảng 1,0 eV đến 1,6 eV

Vật liệu hữu cơ có đặc tính nhẹ, trong suốt, có khả năng
uốn dẻo, lại hoạt động tốt trong điều kiện ánh sáng yếu.
%H cao, dễ chế tạo, chi phí rẻ, thân thiện môi trư...
1 s
kq
th c
nghi m
Tính ch t
quang
VL
Đi n c c truy n qua ITO
Màng ho t quang MEH-
PPV
Đi n c c Al
S suy
hao Q
l p quang
ho t
H s h p th và ph n x c a pin
S suy hao Q bên trong l p MEH-
PPV
PIN M T TR I H U C Ơ
K T QU VÀ ĐÁNH GIÁ
1
Tính
Điện
Màng
Điện
Sự
Hệ
Sự
Đ c tính I-V
c a pin
1 s kq
th c
nghi m
1 s thông
s c a pin
Pin M t Tr i
PIn năng lượng mặt trời hữu cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PIn năng lượng mặt trời hữu cơ - Người đăng: lee-jing-bang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
PIn năng lượng mặt trời hữu cơ 9 10 701