Ktl-icon-tai-lieu

Plaxis

Được đăng lên bởi nguyen-tam
Số trang: 147 trang   |   Lượt xem: 558 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phoøng Tính Toaùn Cô Hoïc – Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng – ÑH Baùch Khoa TP HCM
PLAXIS 8.2

PLAXIS V8.2
PLAXIS DYNAMICS
PLAXIS 3D TUYNEN
PLAXIS 3D FOUNDATION

GVC-ThS Buøi Vaên Chuùng

1

Phoøng Tính Toaùn Cô Hoïc – Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng – ÑH Baùch Khoa TP HCM
PLAXIS 8.2

GVC-ThS Buøi Vaên Chuùng

2

Phoøng Tính Toaùn Cô Hoïc – Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng – ÑH Baùch Khoa TP HCM
PLAXIS 8.2

GVC-ThS Buøi Vaên Chuùng

3

Phoøng Tính Toaùn Cô Hoïc – Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng – ÑH Baùch Khoa TP HCM
PLAXIS 8.2

GVC-ThS Buøi Vaên Chuùng

4

Phoøng Tính Toaùn Cô Hoïc – Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng – ÑH Baùch Khoa TP HCM
PLAXIS 8.2

GVC-ThS Buøi Vaên Chuùng

5

Phoøng Tính Toaùn Cô Hoïc – Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng – ÑH Baùch Khoa TP HCM
PLAXIS 8.2

GVC-ThS Buøi Vaên Chuùng

6

Phoøng Tính Toaùn Cô Hoïc – Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng – ÑH Baùch Khoa TP HCM
PLAXIS 8.2

GVC-ThS Buøi Vaên Chuùng

7

Phoøng Tính Toaùn Cô Hoïc – Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng – ÑH Baùch Khoa TP HCM
PLAXIS 8.2

GVC-ThS Buøi Vaên Chuùng

8

Phoøng Tính Toaùn Cô Hoïc – Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng – ÑH Baùch Khoa TP HCM
PLAXIS 8.2

GVC-ThS Buøi Vaên Chuùng

9

Phoøng Tính Toaùn Cô Hoïc – Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng – ÑH Baùch Khoa TP HCM
PLAXIS 8.2

INPUT
§Ó thùc hiÖn mét sù ph©n tÝch phÇn tö h÷u h¹n sö dông Plaxis, ng−êi dïng ph¶i t¹o ra
mét m« h×nh phÇn tö h÷u h¹n, vµ chØ râ nh÷ng thuéc tÝnh vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn biªn. ViÖc
nµy ®−îc lµm trong ch−¬ng tr×nh vµo. ThiÕt lËp mét m« h×nh phÇn tö h÷u h¹n, ng−êi dïng
ph¶i t¹o ra mét m« h×nh h×nh häc hai chiÒu bao gåm nh÷ng ®iÓm, nh÷ng hµng vµ nh÷ng
thµnh phÇn kh¸c. Sù sinh ra m¾t l−íi phÇn tö h÷u h¹n thÝch hîp vµ nh÷ng thuéc tÝnh vµ
nh÷ng ®iÒu kiÖn biªn trªn mét phÇn tö ®−îc tù ®éng thùc hiÖn bëi Plaxis dùa vµo m« h×nh
h×nh häc nhËp vµo. Ng−êi dïng cã thÓ còng tïy biÕn m¾t l−íi phÇn tö h÷u h¹n ®Ó kiÕm
®−îc sù thùc hiÖn tèi −u. PhÇn cuèi cña ®Çu vµo gåm cã ¸p lùc n−íc vµ øng suÊt nÒn ban
®Çu ®Ó ®Æt tr¹ng th¸i ban ®Çu.
Khi mét m« h×nh h×nh häc ®−îc t¹o ra trong ch−¬ng tr×nh vµo ®−îc gîi ý r»ng nh÷ng
môc nhËp vµo kh¸c nhau ®−îc lùa chän trong thanh c«ng cô thø hai ®−a ra (tõ tr¸i sang
ph¶i). Theo nguyªn t¾c, tr−íc hÕt vÏ ®−êng viÒn h×nh häc, råi thªm nh÷ng líp ®Êt, råi
nh÷ng ®èi t−îng cÊu tróc, råi nh÷ng líp x©y dùng, nh÷ng ®iÒu kiÖn biªn vµ råi t¶i träng.
Sö dông thñ tôc nµy, thanh c«ng cô ®ãng vai mét h−íng dÉn xuyªn qua ch−¬ng tr×nh vµo
vµ b¶o ®¶m r»ng tÊt c¶ c¸c môc ®−îc nhËp vµo cÇn thiÕt ®Òu ®−îc gi¶i quyÕt. DÜ nhiªn,
kh«ng ph¶i lµ tÊt c¶ c¸c t...
Phoøng Tính Toaùn Cô Hoïc – Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng – ÑH Baùch Khoa TP HCM
PLAXIS 8.2
PLAXIS V8.2
PLAXIS DYNAMICS
PLAXIS 3D TUYNEN
PLAXIS 3D FOUNDATION
GVC-ThS Buøi Vaên Chuùng
1
Plaxis - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Plaxis - Người đăng: nguyen-tam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
147 Vietnamese
Plaxis 9 10 39