Ktl-icon-tai-lieu

plc omron

Được đăng lên bởi Việt Quang
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 1196 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Prepared by:
Huỳnh Hà Vĩnh Phúc
( Training Devision)

2

Caù
Caùc hoï
hoï saû
saûn phaå
phaåm PLC cuû
cuûa Omron
Kích thöôùc I/O

5120 pts

Duøng cho heä thoáng ñieàu
khieån quan troïng caàn caùc
chöùc naêng cao caáp
Duøng cho heä thoáng côõ lôùn caàn
chöùc naêng cao caáp
640 pts

5120 pts

CS1D

2560 pts

CS1
CJ1

512 pts
362 pts

CJ1M
CQM1H
320 pts

180 pts

CPM2C

160 pts

CPM2A
CPM1A

CP1H

CPM2C-S

180 pts

CP1L

Duøng cho heä
thoáng côõ vöøa
caàn 1 soá chöùc
naêng ñaët bieät

Duøng cho heä thoáng côõ nhoû
caàn 1 soá chöùc naêng ñôn
3
Ñaëc tính
giaûn

1. Các ứng dụng của PLC CP1L/1H
2. Giới thiệu các tính năng của PLC CP1L/CP1H
3. Các Khái niệm Cơ bản về PLC
4. Các ứng dụng của CP1L/1H
5. Cách đấu dây ngõ vào/ra trên PLC
6. Cấu Trúc và chức năng các vùng nhớ trong PLC CP1L.
7. Truyền thông giữa PLC với các thiết bị khác
8. Giới thiệu về bộ training Kit CP1L & HMI
9. Các tập Lệnh cơ Bản
10.Bài tập ứng dụng (Exercises)
4

Giới thiệu về PLC CP1L/1H

PLC CP1L/CP1H

5

Giới thiệu về PLC CP1L/1H

CP1L

Định vị

6

Giới thiệu về PLC CP1L/1H

Tính năng nổi bật

CP1L

Số lượng I/O & dung lượng bộ nhớ nhiều hơn
Kích thước I/O
Chương trình
Tốc độ lệnh
Số unit mở rộng

: 10,14, 20
: 5 K steps
: 0.55 µs
:1

Nhiều ngôn ngữ lập trình

CP1L-L
Khối chức năng (FB)

Sơ đồ thang (LD)
CP1L-M
Kích thước I/O
Chương trình
Tốc độ lệnh
Số unit mở rộng

: 30, 40, 60
: 10 K steps
: 0.55 µs
:3

Ngôn ngữ cấu trúc (ST)
Giảm thời gian lập trình &
khắc phục sự cố
7

Giới thiệu về PLC CP1L/1H

Tính năng nổi bật

CP1L

Điều khiển truyền động với độ chính xác cao
Ngõ ra phát xung

Bộ đếm tốc độ cao

ModBus-RTU

- 4 bộ đếm 1 pha 50kHz
- 2 bộ đếm sai pha
100kHz
- Ngõ vào interupt
nhanh 5kHz

Truyền thông ModBusRTU không cần lập trình
Ứng dụng truyền thông
với biến tần

CP1L hỗ trợ điều khiển ngõ ra phát xung
2 trục với tốc độ tối đa 100kHz. Nhiều
chức năng: Tìm điểm gốc, gia tốc &
giảm tốc hình thang, …

8

Giới thiệu về PLC CP1L/1H

Tính năng nổi bật

CP1L

Truyền thông nối tiếp
Serial PLC Link chia sẻ dữ liệu
giữa các PLC qua RS-485/RS422.
Giao tiếp qua cổng USB

Thích hợp cho laptop
không có cổng COM
9

Giới thiệu về PLC CP1L/1H

PLC CP1H

10

Giới thiệu về PLC CP1L/1H

Định vị

CP1H

11

Giới thiệu về PLC CP1L/1H

Tính năng nổi bật

CP1H

Khả năng mở rộng

Có thể mở rộng tối đa thêm 7 unit CP1W hoặc CPM1A
Có thể kết nối 2 module CPU Bus Unit hoặc
Special I/O Unit của PLC CJ1

12

Giới thiệu về PLC CP1L/1H

Tính năng nổi bật

CP1H

Ngõ ra phát xung
CP1H-Y

- 2 trục: 1MHz & 2 trục:...
2
Prepared by:
Hunh Hà Vĩnh Phúc
( Training Devision)
3
Ñaëc tính
Kích thöôùc I/O
CPM1A
CPM2A
CPM2C
CPM2C-S
CQM1H
CS1
160 pts
180 pts
180 pts
362 pts
512 pts
5120 pts
CJ1
CJ1M
2560 pts
640 pts
CS1D
5120 pts
Ca
Ca
ù
ù
c ho
c ho
ï
ï
sa
sa
û
û
n pha
n pha
å
å
m PLC cu
m PLC cu
û
û
a Omron
a Omron
Duøng cho heä thoáng ñieàu
khieån quan troïng caàn caùc
chöùc naêng cao caáp
Duøng cho heä thoáng côõ lôùn caàn
chöùc naêng cao caáp
Duøng cho heä
thoáng côõ vöøa
caàn 1 soá chöùc
naêng ñaët bieät
Duøng cho heä thoáng côõ nhoû
caàn 1 soá chöùc naêng ñôn
giaûn
320 pts
CP1H
CP1L
plc omron - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
plc omron - Người đăng: Việt Quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
plc omron 9 10 391