Ktl-icon-tai-lieu

plc s7 200

Được đăng lên bởi Thanh Pham Trung
Số trang: 120 trang   |   Lượt xem: 1670 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA TP HOÀ CHÍ MINH
KHOA ÑIEÄN – ÑIEÄN TÖÛ
PHOØNG THÍ NGHIEÄM KYÕ THUAÄT ÑIEÄN 1

Taøi Lieäu:

HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP

Baøi 1: Ñieàu khieån quaù trình phaân loaïi vaø ñeám saûn phaåm
Baøi 2: Ñieàu khieån ñoäng cô khoâng ñoàng boä ba pha duøng boä
bieán taàn
Baøi 3: Ñieàu khieån ñoäng cô khoâng ñoàng boä ba pha duøng boä
bieán taàn vaø PLC S7-200
Baøi 4: Ñieàu khieån ñoäng cô khoâng ñoàng boä ba pha duøng boä
khôûi ñoäng meàm sikostart vaø PLC S7-200

Bieân soaïn: Phoøng TN Kyõ Thuaät Ñieän 1

TP. HOÀ CHÍ MINH, THAÙNG 6 NAÊM 2007

Taøi lieäu thöïc taäp toát nghieäp

BAØI 1: ÑIEÀU KHIEÅN QUAÙ TRÌNH PHAÂN LOAÏI VAØ ÑEÁM SAÛN PHAÅM
I. MUÏC ÑÍCH:
-

-

Tìm hieåu veà boä PLC S7 – 200, CPU 212; taäp leänh vaø phaàn meàm laäp
trình STEP7 MICROWIN 32 (chuù yù ñoïc tröôùc caùc leänh veà xöû lyù Bit,
Set, Reset, Timer (TON), Counter (CTU)).
Tìm hieåu veà caùch söû duïng PLC ñeå ñieàu khieån caùc ñoái töôïng nhö ñoäng
cô, contactor, ….
Thöïc taäp vôùi caùc thieát bò coâng nghieäp vaø khaùi nieäm ñieàu khieån meàm
baèng vieäc laäp trình cho PLC.

II. ÑAËT VAÁN ÑEÀ:
Cho moät daây chuyeàn coâng nghieäp
vaän chuyeån caùc saûn phaåm coù chieàu
daøi L. Caùc saûn phaåm naøy caàn
ñöôïc phaân loaïi vaø ñeám theo tieâu
chuaån sau:
Neáu L ≥ d2 ta ñöôïc saûn phaåm loaïi daøi.
Neáu L < d1 ta ñöôïc saûn phaåm ngaén.
Neáu d1 ≤ L < d2 ta ñöôïc saûn phaåm vöøa.
Giaû söû raèng khoaûng caùch giöõa 2 saûn phaåm lieân tieáp lôùn hôn d2 .
-

L

X1

X2

d1

Caùc caûm bieán X1, X2, vaø
X3 ñaët döôùi baêng chuyeàn
duøng ñeå phaân bieät chieàu daøi
cuûa saûn phaåm (coâng taéc
haønh trình).

X3

d2

III. NOÄI DUNG THÖÏC TAÄP:
III.1. SINH VIEÂN THÖÏC HIEÄN CAÙC PHAÀN THÖÏC TAÄP SAU:
*Löu yù: T1, T2, C1, C2 coù giaù trò ñöôïc tính döïa treân maõ soá sinh vieân nhö phaàn IV.

1) Phaân loaïi vaø ñeám saûn phaåm vöøa:
-

Baøi 1

Xaùc ñònh vaø nhaäp soá saûn phaåm vöøa caàn ñeám cho moãi thuøng haøng.
Nhaán nuùt START (NO) ñeå khôûi ñoäng daây chuyeàn (Motor: M = 1).

I.1

Taøi lieäu thöïc taäp toát nghieäp
-

Chôø T1 giaây ñeå baêng chuyeàn chaïy oån ñònh. Sau ñoù cho pheùp ñöa saûn phaåm
vaøo (Enable: EN=1).
Baét ñaàu quaù trình phaân loaïi vaø ñeám saûn phaåm loaïi vöøa (d1 ≤ L < d2,
R=0). Neáu khoâng phaûi saûn phaåm vöøa (pheá phaåm) thì xuaát tín hieäu loaïi
boû (Remove: R=1 - ñeå ñieàu khieån caàn gaït saûn phaåm ra ngoaøi). Tín
hieäu naøy ñöôïc giöõ (R = 1) cho ñeán khi coù saûn phaåm keá tieáp vaøo.

OUTPUT

PLC S7
INPUT

X1

X2

X3

Saûn phaåm
R

Pheá...
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA TP HOÀ CHÍ MINH
KHOA ÑIEÄN – ÑIEÄN TÖÛ
PHOØNG THÍ NGHIEÄM KYÕ THUAÄT ÑIEÄN 1
Taøi Lieäu:
HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP
Baøi 1: Ñieàu khieån quaù trình phaân loaïi vaø ñeám saûn phaåm
Baøi 2: Ñieàu khieån ñoäng cô khoâng ñoàng boä ba pha duøng boä
bieán taàn
Baøi 3: Ñieàu khieån ñoäng cô khoâng ñoàng boä ba pha duøng boä
bieán taàn vaø PLC S7-200
Baøi 4: Ñieàu khieån ñoäng cô khoâng ñoàng boä ba pha duøng boä
khôûi ñoäng meàm sikostart vaø PLC S7-200
Bieân soaïn: Phoøng TN Kyõ Thuaät Ñieän 1
TP. HOÀ CHÍ MINH, THAÙNG 6 NAÊM 2007
plc s7 200 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
plc s7 200 - Người đăng: Thanh Pham Trung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
120 Vietnamese
plc s7 200 9 10 148