Ktl-icon-tai-lieu

PLC S7-200

Được đăng lên bởi Tai Lieu
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 1443 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Công ty TNHH TM&DVKT TỐI ƯU - Optimize
50 Ngô Thì Nhậm – Q. Liên Chiểu - TP. Đà Nẵng
Tel: 05113.735766; Fax: 05113.739967;
Email: optimize@optimize.com.vn ; website: 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PLC S7-200 ............................................................................................. 3
I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PLC S7-200:........................................................................................... 3
II. CẤU TRÚC PHẦN CỨNG CỦA S7-200: ........................................................................................ 4
1. Hình dáng và cấu trúc bên ngoài: .................................................................................................. 4
1.1. Các đầu vào/ra số:................................................................................................................... 4
1.2. Đèn trạng thái:......................................................................................................................... 5
1.3. Port truyền thông:.................................................................................................................... 5
1.4. Công tắc chuyển chế độ:.......................................................................................................... 5
1.5. Vít chỉnh tương tự: ................................................................................................................... 5
2. Cấu trúc phần cứng:....................................................................................................................... 6
2.1. Đơn vị xử lý trung tâm (CPU Central Processing Unit): ........................................................ 6
2.2. Bộ nhớ:..................................................................................................................................... 6
2.3. Khối vào/ra: ............................................................................................................................. 7
2.4. Bộ nguồn:................................................................................................................................. 7
2.5. Khối quản lý ghép nối:............................................................................................................. 7
III. CẤU TRÚC BỘ NHỚ:.................................................................................................................... 7
1. Phân chia bộ nhớ: ...................................................................................
Công ty TNHH TM&DVKT TỐI ƯU - Optimize
50 Ngô Thì Nh
m – Q. Liên Chiu - TP. Đà Nng
Tel: 05113.735766; Fax: 05113.739967;
Email: optimize@optimize.com.vn
; website: http://optimize.com.vn
http://www.optimize.com.vn Optimizing your system optimizing your money
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PLC S7-200 ............................................................................................. 3
I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PLC S7-200:........................................................................................... 3
II. CẤU TRÚC PHẦN CỨNG CỦA S7-200:........................................................................................ 4
1. Hình dáng và cấu trúc bên ngoài:.................................................................................................. 4
1.1. Các đầu vào/ra số:...................................................................................................................4
1.2. Đèn trạng thái:......................................................................................................................... 5
1.3. Port truyền thông:....................................................................................................................5
1.4. Công tắc chuyển chế độ:..........................................................................................................5
1.5. Vít chỉnh tương tự:................................................................................................................... 5
2. Cấu trúc phần cứng:....................................................................................................................... 6
2.1. Đơn vị xử lý trung tâm (CPU Central Processing Unit): ........................................................ 6
2.2. Bộ nhớ:..................................................................................................................................... 6
2.3. Khối vào/ra: ............................................................................................................................. 7
2.4. Bộ nguồn:.................................................................................................................................7
2.5. Khối quản lý ghép nối:............................................................................................................. 7
III. CẤU TRÚC BỘ NHỚ:.................................................................................................................... 7
1. Phân chia bộ nhớ: ..........................................................................................................................7
2. Vùng nhớ chương trình: ................................................................................................................ 8
3. Vùng nhớ dữ liệu:..........................................................................................................................8
3.1. Truy cập trực tiếp: ................................................................................................................... 8
3.2. Truy cập gián tiếp:...................................................................................................................9
4. Vùng đối tượng:............................................................................................................................. 9
IV. MỞ RỘNG CỔNG VÀO RA: ...................................................................................................... 10
V. THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: ................................................................................................... 11
VI. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH: .................................................................................................. 11
VII. KIỂU DỮ LIỆU: ........................................................................................................................... 12
VIII. THIẾT BỊ LẬP TRÌNH:............................................................................................................12
1. Giao din làm việc:...................................................................................................................... 12
2. Các khối sử dụng trong giao diện lập trình: ................................................................................ 14
2.1. Khối Programe Block: ........................................................................................................... 14
2.2. Khối Data Block: ................................................................................................................... 15
2.3. Khối System Block: ................................................................................................................ 15
2.4. Khối Symbol Table:................................................................................................................ 16
2.5. Khối Status Chart: ................................................................................................................. 17
2.6. Khối Cross Reference: ........................................................................................................... 17
PLC S7-200 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PLC S7-200 - Người đăng: Tai Lieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
PLC S7-200 9 10 848