Ktl-icon-tai-lieu

PLC

Được đăng lên bởi Nguyen van Kien
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1437 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tín hiệu hóa và lý thuyết chung về tối −u luật điều khiển thang máy

Huy Mạnh

ứng dụng PLC
cho hệ thống
khống chế điều khiển thang máy

Chuyên ngành Tự động hoá XNCN

1

Tín hiệu hóa và lý thuyết chung về tối −u luật điều khiển thang máy

Huy Mạnh

2

Ch−ơng I
tín hiệu hoá và lý thuyết chung
về tối −u luật điều khiển thang máy
1.1

Tối −u hoá ch−ơng trình điều khiển thang máy

1.1.1 Vấn đề tối −u hoá trong điều khiển thang máy :
Nh− đã biết, trong các thang máy các nút ấn gọi thang đ−ợc bố trí ở các
tầng, tuỳ theo thiết kế mạch mà mỗi tầng sẽ có 1 hoặc 2 nút gọi thang. ở ph−ơng
án này, tất cả các tầng ( trừ tầng th−ợng chỉ có nút gọi xuống và tầng 1 chỉ có nút
gọi lên ) đều bố trí 2 nút ấn gọi thang, một nút gọi lên và một nút gọi xuống.
Trong buồng thang cũng có một bàn phím gồm các nút ấn đến tầng, đóng mở
cửa nhanh, dừng khẩn cấp, báo chuông khi cần thiết.
Các tín hiệu đó tác động vào hệ điều khiển thang máy không theo một quy
luật nào cả. Do đó vấn đề đặt ra là : thang máy phải có một luật điều khiển sao
cho vừa thoả mãn đ−ợc các yêu cầu công nghệ, vừa đáp ứng đ−ợc sự tối −u về
quãng đ−ờng mà buồng thang phải dịch chuyển, thời gian phục vụ cũng nh−
năng l−ợng tiêu tốn, đồng thời mọi hành khách cảm thấy thoải mái khi sử dụng
thang máy.
Nh− vậy, một vấn đề đặt ra là làm thế nào để có thể phục vụ đ−ợc tất cả
hành khách một cách tối −u nhất, có thể nhớ đ−ợc nhiều tín hiệu gọi Cabin và xử
lý các tín hiệu nhớ này theo một luật tối −u. Trong tr−ờng hợp này ta sử dụng lý
thuyết hàng đợi.

1.1.2 Lý thuyết hàng đợi :
a. Khái niệm chung về hệ thống hàng đợi
Hệ thống hàng đợi (Queueing System) là hệ thống có các bộ phận phục vụ
(Services) và các khách hàng đi đến hệ thống (Arriving Customers) để đ−ợc phục
vụ. Nếu khi khách hàng đến mà các bộ phận phục vụ đều bận thì các khách hàng

Chuyên ngành Tự động hoá XNCN

Tín hiệu hóa và lý thuyết chung về tối −u luật điều khiển thang máy

Huy Mạnh

3

phải sắp hàng để đợi đ−ợc phục vụ. Chính vì vậy mà hệ thống này có tên là hệ
thống hàng đợi. Lý thuyết toán học để khảo sát các hệ thống hàng đợi đ−ợc gọi
là lý thuyết phục vụ đám đông (các khách hàng đ−ợc coi là một đám đông đ−ợc
phục vụ).

b. Các đặc tr−ng cho hàng đợi
* Chiều dài hàng đợi
Là số khách hàng có trong hàng đợi (hạn chế hoặc không hạn chế ).
* Thời gian đợi
Là khoảng thời gian từ khi khách hàng đến hệ thống cho đến khi bắt đầu
đ−ợc phục vụ. Thời gian đợi có thể hạn chế hoặc không hạn chế.
* Luật sắp hàng
Là ph−ơng thức chọn khách hàng trong hàng đợi. Thông t...
TÝn hiÖu hãa vµ lý thuyÕt chung vÒ tèi u luËt ®iÒu khiÓn thang m¸y Huy M¹nh
Chuyªn ngµnh Tù ®éng ho¸ XNCN
1
øng dông PLC
cho hÖ thèng
khèng chÕ ®iÒu khiÓn thang m¸y
PLC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PLC - Người đăng: Nguyen van Kien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
PLC 9 10 352