Ktl-icon-tai-lieu

Plumbing in revit

Được đăng lên bởi Vipdhmt Phu Yen
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 407 lần   |   Lượt tải: 0 lần
WC

WC

WC

WC

B

940

2210

530

B

920

940

2210

B

975

925

3180

3180

3501

920

3501

530

735

B
735

WC

1

590

590

WC

300

300

1

920

1780

WC

WC

WC

WC

925

920

1780

WC

WC

WC

WC

WC

WC

9000

WC

9000

WC

975

975

925

1140

920

755

UR

900

804

660

B

UR

WC
880

751

B

975

490

925

1140

B

920

755

UR

900

804

660

B

UR

WC
880

751

B

490

B

2

2

4500

N

2

Mặt bằng cấp nước tầng trệt
1 : 50

4500

M

N

M

Mặt bằng thoát nước tầng
1 sàn
1 : 50

TRƯỜNG

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH
CÔNG TRÌNH

GVHD

SV

MSSV
KIỂM TRA

Văn phòng chính

TKMEP

Th.S CAO THU THỦY

SỐ BẢN VẼ

TRANG PHÚ YÊN

11032261

HỒ SƠ THIẾT KẾ

TÊN BẢN VẼ

Mặt Bằng Cấp Thoát Nước Sàn

P.01.01
NGÀY HT

Th.S KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

TỔNG SỐ BV

Issue Date

A

371 mm

1784 mm
388 mm

B
3148 mm

J
718 mm

C

788 mm

60 mm

593 mm

155 mm
409 mm
539 mm
67 mm

D

K
2899 mm

G

663 mm

486 mm

Q

I

342 mm

H

603 mm
4032 mm

4158 mm

L

811 mm

O
175 mm
255 mm329 mm

554 mm

E

61 mm

2318 mm

M

2800 mm

P

866 mm

600 mm
3812 mm

5000 mm

3

F

Sơ Đồ Nguyên Lý Cấp Nước

TRƯỜNG

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH
CÔNG TRÌNH

GVHD

SV

MSSV
KIỂM TRA

Văn phòng chính

TKMEP

Th.S CAO THU THỦY

SỐ BẢN VẼ

TRANG PHÚ YÊN

11032261

HỒ SƠ THIẾT KẾ

TÊN BẢN VẼ

Sơ Đồ Nguyên Lý Cấp Nước

P.01.02
NGÀY HT

Th.S KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

TỔNG SỐ BV

Issue Date

A

I
J

B
L

C
D

K

E
F

1

G

Sơ đồ nguyên lý thoát nước

TRƯỜNG

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH
CÔNG TRÌNH

GVHD

SV

MSSV
KIỂM TRA

Văn phòng chính

TKMEP

Th.S CAO THU THỦY

SỐ BẢN VẼ

Designer

Author

HỒ SƠ THIẾT KẾ

TÊN BẢN VẼ

Sơ Đồ Nguyên Lý Thoát Nước

P.02.01
NGÀY HT

Th.S KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

TỔNG SỐ BV

Issue Date

300

300

1
B

WC
530

960

830

925

B
830

1450

925

B

WC

925

530

850

WC

WC

WC

WC

WC

B
830

925

B
830

1450

925

925

850

WC

WC

WC

WC

WC

WC

9000

WC

960

975

9000

975

B

1

975

435

UR

925

735

925

720

UR

925

800

740

B

UR

850

670

B

975

500

435

B

925

735

UR

925

720

UR

925

800

740

B

UR

850

670

B

500

B

2

2

4500

N

1

4500

M

N

Cấp nước tầng 1
1 : 50

2

TRƯỜNG

M

Thoát nước tầng 1
1 : 50

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH
CÔNG TRÌNH

GVHD

SV

MSSV
KIỂM TRA

Văn phòng chính

TKMEP

Th.S CAO THU THỦY

SỐ BẢN VẼ

Designer

Author

HỒ SƠ THIẾT KẾ

TÊN BẢN VẼ

Mặt Bằng Cấp Thoát Nước Tầng 1

P.02.03
NGÀY HT

Th.S KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

TỔNG SỐ BV

Issue Date

...
1
2
MN
B
B
WCWC
WC
WC
WC WCWC
WC
WC
WC
UR UR
B B B
880900920925975
4907516608047551140
2210940920530
5907353180
3501
1780920925975
4500
3009000
1
2
MN
B
B
WCWC
WC
WC
WC WCWC
WC
WC
WC
UR UR
B B B
880900920925975
4907516608047551140
2210940920530
5907353180
3501
1780920925975
4500
3009000
SV
MSSV
KIM TRA
GVHD
ĐẠI HC CÔNG NGHIP TP H CHÍ MINH
TÊN BN V
TNG S BVS BN V
NGÀY HT
CÔNG TRÌNH
TKMEP
H SƠ THIT K
TRƯỜNG
Th.S CAO THU THY
Th.S KTS NGUYN PHƯỚC D
P.01.01
Mt Bng Cp Thoát Nưc Sàn
TRANG PHÚ YÊN
11032261
Văn phòng chính
Issue Date
1 : 50
Mt bng cp nước tng trt
2
1 : 50
Mt bng thoát nước tng
sàn
1
Plumbing in revit - Trang 2
Plumbing in revit - Người đăng: Vipdhmt Phu Yen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Plumbing in revit 9 10 379