Ktl-icon-tai-lieu

POLYSACCCHARIT CÓ NGUỒN GỐC TỪ RONG BIỂN

Được đăng lên bởi Thảo Dung
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 332 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
TP HỒ CHÍ MINH

MÔN: HÓA SINH THỰC PHẨM 1

POLYSACCCHARIT CÓ NGUỒN GỐC TỪ RONG BIỂN –
AGAR

GVHD: NGUYỄN THỊ TRANG
NHÓM: 4
LỚP: ĐHTP10B

DANH SÁCH NHÓM 4
STT

HỌVÀ TÊN

MSSV

1

TrầnThịThụcChinh

14050481

2

TháiThịThảoDung

14026491

3

NguyễnThịHoa

14070211

4

NguyễnThịBảoHà

14062711

AGAR - AGAR

N

NGUỒN GỐC

C

CẤU TRÚC

T

TÍNH CHẤT

D

U

ĐẶCĐIỂM TẠO GEL

ỨNG DỤNG

CẤU TRÚC CỦA AGAR – AGAR

•
•

Làmộtphứcchấtphứchợppollysaccharitcủaagarosevàa
garopectin
Thànhphầnchínhcủamạchβ-D-galactopyranosevà3,6
-anhydro-α-Lgalactopyranoseliênkếtvớinhaubởiliênkếtβ-1,4vàα-1,3

CẤU TRÚC AGAR – AGAR

•
•

Mạchpollysaccharitđượcestehóaởmứcđộthấpvớiacid sulfuric
Trongmạchagarosecứsau9đườnggalactosethìđườngthứ10lạibịestehóa

•Trongmạchagarppectin,
tỷlệestehóacaohơn,
ngoàiracòncómặtacid
pyruvitđểtạothànhcácgốc
4,6-(1-carboxythylidene)-D-galactose.

AGAROSE

•
•

Doβ-D-galactopiranozavà3,6-anhidro-αLgalactopiranozaluânphiêntạonênbằngliênkếtβ1,4vàliênkếtα-1,3
Khithủyphânnhẹbằngaxitthìthuđượcagarobioza,khithủ
yphânbằngenzimthìthuđượcneoagarobioza

Agarosecócấutạonhưsau

AGAROSE

•
•
•

Cấutrúccủaagarosekhôngđồngnhất:vừatíchđiệnvừatrunghòađiện

•

Làmộtpolymertrungtínhtạonêntínhđôngtụcủaagara

Trongphântửcóchứanhómsunfat,matoxyl,cacboxyl.
Hàmlượngsulfattrongagaroseđượccoilàchỉsốsạchcủaagarose.Chỉsốnàycàngthấ
pchấtlượngcàngcao.Thườngkhoảng0,04%sulfat.

AGAROPECTIN

•
•
•

Cấutạocủaagaropectinđếnnayvẫnchưachắcchắn.
TheonhiềunghiêncứuthìagaropectincólẽdocácgốcD-galacto2-sulfatvàDgalacto-2,6-disulfattạonên.
Làmộtpolymertíchđiệnâm,làmchoagarcótínhnhầy.Vìchúngcókhảnăngđẩy
lẫnnhaulàmgiãnmạchvàtăngđộnhơtcủadungdịch.
Trongagaropectinchứakhoảng6%sulfat

Agaropectincócấutạonhưsau:

TÍNH CHẤT

A

B

TÍNH TAN

TẠO GEL

01
01
02
02


TÍNH TAN

•

Agarkhôngtantrongnướclạnh,
tannhẹtrongethanolaminvàtantốttrongformamide.

•

Agarnhậnđượckếttủanhờcồn,
o
ởtrạngtháiẩmcóthểtantốttrongnướcởnhiệtđộbằng25 C ,
ởtrạngtháisấykhôlạichỉtantrongnướcnóng

TẠO GEL

•

Gel
agarđượctạothànhsaukhiđunnóngvàlàmlạnh.Cácphântửbiếnđổitừcuộnsangxoắn,v
àtổhợpcácchuỗixoắntạothanhmạnglướikhônggianbachiềunhốtcácchấtkhôbêntrong
nênsốlượngliênkếthidrorấtlớn

•

Agarlàchấttạogeltốtnhất,nócóthểhấpthụnhiềunướcvàtạogelnhờliênkếthidroởnồngđ
ộthấp(khoảng0,04%)

TẠO GEL

•
•
•

Gel agarcótínhthuậnnghịchvàđànhồi.
Dungdịchagarsẽđônglạikhilàmnguộiđến4050oCvànóngchảykhinhiệtđộgần80-85oC.
Khảnăngtạogelvàđộbềnphụthuộcvàonồngđộagarvàphântửlượngcủanó.Phân
tửlượngtrungbìn...
POLYSACCCHARIT CÓ NGUỒN GỐC TỪ RONG BIỂN –
AGAR

TRƯNG
ĐI HC CÔNG NGHIP
TP H CHÍ MINH
GVHD: NGUYỄN THỊ TRANG
NHÓM: 4
LỚP: ĐHTP10B
POLYSACCCHARIT CÓ NGUỒN GỐC TỪ RONG BIỂN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
POLYSACCCHARIT CÓ NGUỒN GỐC TỪ RONG BIỂN - Người đăng: Thảo Dung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
POLYSACCCHARIT CÓ NGUỒN GỐC TỪ RONG BIỂN 9 10 388