Ktl-icon-tai-lieu

pro 200i

Được đăng lên bởi trong-tran
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1124 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch¬ng 1. Tæng quan vÒ c«ng nghÖ tham sè vµ híng ®èi tîng trong
cad/CAM hiÖn ®¹i.............................................................................................................................1
1.1. c¸c chøc n¨ng cña CAD hiÖn ®¹i ..................................................................................2
1.1.1. Chøc n¨ng m« h×nh ho¸ ..............................................................................................2
1.1.2. Chøc n¨ng vÏ ..............................................................................................................3
1.1.3. Chøc n¨ng ph©n tÝch ...................................................................................................4
1.1.4. Chøc n¨ng CAM .........................................................................................................4
1.2. Nh÷ng c«ng nghÖ míi trong CAD.................................................................................5
1.2.1. ThiÕt kÕ theo tham sè (Parametric Design)................................................................5
1.2.2. ThiÕt kÕ híng ®èi tîng (Feature Based Design).....................................................6
1.2.3. ThiÕt kÕ thÝch nghi (Adaptive Design)........................................................................6
1.3. C¸c thuËt ng÷ c¬ b¶n cña CAD hiÖn ®¹i ...................................................................7
1.4. Kh¸i qu¸t vÒ c¸c hÖ CAD/CAM cã mÆt ë ViÖt Nam ................................................8
Ch¬ng 1.Tæng quan vÒ c«ng nghÖ tham sè vµ híng ®èi tîng trong CAD/CAM hiÖn ®¹i 1
pro 200i - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
pro 200i - Người đăng: trong-tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
pro 200i 9 10 582