Ktl-icon-tai-lieu

Pro engineer

Được đăng lên bởi ks-luonghung
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 447 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Baøi 3: Caùc chöùc naêng thieát keá 3D cô baûn
Höôùng daãn söû duïng Pro/E Wildfire 5.0 Nguyeãn Vaên Thaønh
37
Baøi 3
CAÙC CHÖÙC NAÊNG THIEÁT KEÁ 3D CÔ BAÛN
Baøi naøy giôùi thieäu veà caùc chöùc naêng veõ 3D cuûa phaàn meàm Pro/E, qua caùc ví duï seõ
giuùp chuùng ta hieåu roõ hôn veà caùc leänh naøy.
Khi tìm hieåu caùc leänh 3D chuùng ta löu yù phaûi naém thaät kyõ ñaëc ñieåm, chöùc naêng
cuûa töøng leänh vaø caùc yeáu toá caàn phaûi ñònh nghóa khi duøng leänh ñoù. Phaûi thaáy roõ ñöôïc söï
khaùc bieät cô baûn giöõa caùc leänh, vì ñieàu naøy seõ giuùp chuùng ta nhaän daïng ñöôïc moät caùch
nhanh choùng neân duøng leänh gì tröôùc moät ñoái tuôïng thieát keá cuï theå.
Pro engineer - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Pro engineer - Người đăng: ks-luonghung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Pro engineer 9 10 444