Ktl-icon-tai-lieu

Pro engineer cơ bản

Được đăng lên bởi darkdevil_hp
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 3151 lần   |   Lượt tải: 24 lần
Baøi 2: Caùc chöùc naêng thieát keá 2D

21

Baøi 2

CAÙC CHÖÙC NAÊNG THIEÁT KEÁ 2D

Baøi naøy giôùi thieäu veà caùc leänh veõ 2D cuûa phaàn meàm Pro/E, qua caùc ví duï seõ giuùp
chuùng ta hieåu roõ hôn veà caùc leänh naøy.
Chuùng ta phaûi naém thaät vöõng caùc leänh 2D, coù nhö theá môùi coù theå veõ nhanh caùc
tieát dieän 2D theo yù muoán.
Vì caùc ñoái töôïng 3D ñöôïc xaây döïng töø caùc tieát dieän 2D theo moät phöông phaùp
queùt hình naøo ñoù, cho neân, phaûi naém ñöôïc caùc leänh 2D thì môùi veõ toát ñöôïc ñoái töôïng 3D.
Caùc ñieàu kieän raøng buoäc hình hoïc (Constraints), giuùp khoáng cheá caùc thoâng soá
theo yù muoán.
Ñaëc bieät veà moái quan heä (Relations), giuùp hieäu chænh kích thöôùc moâ hình moät
caùch nhanh choùng.

Höôùng daãn söû duïng Pro/E Wildfire 5.0

Nguyeãn Vaên Thaønh

Baøi 2: Caùc chöùc naêng thieát keá 2D

2.1

22

Giôùi thieäu caùc chöùc naêng 2D :
Töø menu File ôû phía treân cuûa cöûa soå chính choïn New > Sketch (hình 2-1).

Hình 2-1

Hình 2-3
Hình 2-2
Goõ vaøo teân môùi trong oâ Name hoaëc laáy teân maëc ñònh, sau ñoù choïn OK > xuaát
hieän thanh coâng cuï Sketch (hình 2-2) : Duøng ñeå veõ ñieåm, ñöôøng thaúng, hình chöõ
nhaät, cung troøn, ñöôøng troøn, ellipse, v.v…
Khi thao taùc coù theå choïn töø thanh coâng cuï doïc hay choïn töø leänh Sketch treân menu
chính (hình 2-3), rieâng caùc leänh hieäu chænh (Modify), caét (Trim), laáy ñoái xöùng
(Mirror), di chuyeån (Move & Resize), Copy choïn töø leänh Edit treân menu chính
(hình 2-3).
One-byChoïn ñoái töôïng hoaëc keát thuùc
One
leänh veõ
Line
Veõ ñöôøng thaúng lieân tuïc qua caùc
ñieåm choïn baèng phím traùi chuoät
Line
Veõ ñöôøng thaúng tieáp tuyeán vôùi
Tangent
hai ñoái töôïng
Centerline Veõ ñöôøng centerline ñeå laøm truïc
ñoái xöùng, khoâng laøm truïc xoay
Geometry Veõ ñöôøng centerline duøng ñeå
Centerline laøm truïc xoay

Höôùng daãn söû duïng Pro/E Wildfire 5.0

Nguyeãn Vaên Thaønh

Baøi 2: Caùc chöùc naêng thieát keá 2D

23

Rectangle

Veõ hình chöõ nhaät

Slant
Veõ hình chöõ nhaät nghieâng
Rectangle
Parallelogram Veõ hình bình haønh
Circle
Center and
Point
Circle
Concentric
3 Point
3 Tangent

Veõ ñöôøng troøn vôùi taâm vaø
moät ñieåm xaùc ñònh baùn
kính
Veõ ñöôøng troøn ñoàng taâm
vôùi ñöôøng troøn hoaëc cung
troøn cho tröôùc
Veõ ñöôøng troøn qua 3 ñieåm

Arc : Conic

Veõ ñöôøng troøn tieáp tuyeán
vôùi 3 ñoái töôïng
Veõ ñöôøng Ellipse baèng
caùch xaùc ñònh 2 ñieåm cuoái
cuûa truïc
Veõ ñöôøng Ellipse vôùi taâm
vaø 1 ñieåm cuoái cuûa truïc
Veõ cung troøn qua 3 ñieåm,...
Baøi 2: Caùc chöùc naêng thieát keá 2D
Höôùng daãn söû duïng Pro/E Wildfire 5.0 Nguyeãn Vaên Thaønh
2
1
Baøi 2
CAÙC CHÖÙC NAÊNG THIEÁT KEÁ 2D
Baøi naøy giôùi thieäu veà caùc leänh veõ 2D cuûa phaàn meàm Pro/E, qua caùc ví duï seõ giuùp
chuùng ta hieåu roõ hôn veà caùc leänh naøy.
Chuùng ta phaûi naém thaät vöõng caùc leänh 2D, coù nhö theá môùi coù theå veõ nhanh caùc
tieát dieän 2D theo yù muoán.
Vì caùc ñoái töôïng 3D ñöôïc xaây döïng töø caùc tieát dieän 2D theo moät phöông phaùp
queùt hình naøo ñoù, cho neân, phaûi naém ñöôïc caùc leänh 2D thì môùi veõ toát ñöôïc ñoái töôïng 3D.
Caùc ñieàu kieän raøng buoäc hình hoïc (Constraints), giuùp khoáng cheá caùc thoâng soá
theo yù muoán.
Ñaëc bieät veà moái quan heä (Relations), giuùp hieäu chænh kích thöôùc moâ hình moät
caùch nhanh choùng.
Pro engineer cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Pro engineer cơ bản - Người đăng: darkdevil_hp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Pro engineer cơ bản 9 10 945