Ktl-icon-tai-lieu

Pro engineer cơ bản

Được đăng lên bởi darkdevil_hp
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 4091 lần   |   Lượt tải: 35 lần
Baøi 3: Caùc chöùc naêng thieát keá 3D cô baûn

37

Baøi 3

CAÙC CHÖÙC NAÊNG THIEÁT KEÁ 3D CÔ BAÛN

Baøi naøy giôùi thieäu veà caùc chöùc naêng veõ 3D cuûa phaàn meàm Pro/E, qua caùc ví duï seõ
giuùp chuùng ta hieåu roõ hôn veà caùc leänh naøy.
Khi tìm hieåu caùc leänh 3D chuùng ta löu yù phaûi naém thaät kyõ ñaëc ñieåm, chöùc naêng
cuûa töøng leänh vaø caùc yeáu toá caàn phaûi ñònh nghóa khi duøng leänh ñoù. Phaûi thaáy roõ ñöôïc söï
khaùc bieät cô baûn giöõa caùc leänh, vì ñieàu naøy seõ giuùp chuùng ta nhaän daïng ñöôïc moät caùch
nhanh choùng neân duøng leänh gì tröôùc moät ñoái tuôïng thieát keá cuï theå.

Höôùng daãn söû duïng Pro/E Wildfire 5.0

Nguyeãn Vaên Thaønh

Baøi 3: Caùc chöùc naêng thieát keá 3D cô baûn

3.1

38

Giôùi thieäu caùc leänh veõ 3D cô baûn:
Tröôùc tieân xin giôùi thieäu sô löôïc qua caùc leänh thieát keá 3D cô baûn ñeå chuùng ta coù
caùi nhìn toång quaùt veà noù, caùc phaàn tieáp theo seõ trình baøy cuï theå töøng leänh.
Töø menu leänh choïn Insert,
seõ xuaát hieän caùc chöùc naêng
thieát keá cuûa Pro/E, trong ñoù
chuùng ta chuù yù ñeán 4 leänh
thieát keá cô baûn sau:
Extrude, Revolve, Sweep,
Blend.
Chöùc naêng cuûa moãi leänh:
Extrude

Taïo khoái/ maët queùt hình thaúng (khoái ñuøn)

Revolve

Taïo khoái/ maët queùt hình troøn xoay

Sweep

Taïo khoái/ maët queùt hình daãn höôùng

Blend

Taïo khoái/ maët queùt hình qua nhieàu tieát dieän (khoái truøm)

Höôùng daãn söû duïng Pro/E Wildfire 5.0

Nguyeãn Vaên Thaønh

Baøi 3: Caùc chöùc naêng thieát keá 3D cô baûn

39

Löu yù :
Caùc leänh treân coù theå thieát keá ñoái töôïng ôû daïng khoái ñaëc (solid), beà maët (surface)
hay thaønh moûng (thicken) vaø coù theå taïo theâm vaät lieäu hay laáy bôùt vaät lieäu ñi.
3.2
Tìm hieåu töøng leänh cuï theå
3.2.1 Leänh Extrude :
a) Chöùc naêng :
• Duøng ñeå taïo ñoái töôïng baèng caùch queùt tieát dieän theo ñöôøng thaúng coù
phöông vuoâng goùc vôùi maët phaúng veõ.
b) Thoâng soá caàn ñònh nghóa :

Phaàn naøy ñaõ ñöôïc trình baøy ôû muïc 1.3 cuûa baøi 1, ôû ñaây chæ nhaéc laïi caùc thoâng
soá chính:
-

Choïn bieåu töôïng

neáu muoán taïo khoái ñaëc (solid).

-

Choïn bieåu töôïng

neáu muoán taïo maët (surface).

-

Choïn bieåu töôïng

neáu muoán taïo thaønh moûng (thin), sau ñoù nhaäp giaù trò

thaønh moûng
-

vaø höôùng phaùt trieån

.

Choïn bieåu töôïng
ñeå choïn caùch phaùt trieån ñoái töôïng, khi veõ ñoái töôïng
ñaàu tieân thì chæ coù caùc caùch sau:
Blind: phaùt trieån theo chieàu cao hay chieàu saâu ñöôïc nhaäp vaøo.
Symmetric: phaùt ...
Baøi 3: Caùc chöùc naêng thieát keá 3D cô baûn
Höôùng daãn söû duïng Pro/E Wildfire 5.0 Nguyeãn Vaên Thaønh
37
Baøi 3
CAÙC CHÖÙC NAÊNG THIEÁT KEÁ 3D CÔ BAÛN
Baøi naøy giôùi thieäu veà caùc chöùc naêng veõ 3D cuûa phaàn meàm Pro/E, qua caùc ví duï seõ
giuùp chuùng ta hieåu roõ hôn veà caùc leänh naøy.
Khi tìm hieåu caùc leänh 3D chuùng ta löu yù phaûi naém thaät kyõ ñaëc ñieåm, chöùc naêng
cuûa töøng leänh vaø caùc yeáu toá caàn phaûi ñònh nghóa khi duøng leänh ñoù. Phaûi thaáy roõ ñöôïc söï
khaùc bieät cô baûn giöõa caùc leänh, vì ñieàu naøy seõ giuùp chuùng ta nhaän daïng ñöôïc moät caùch
nhanh choùng neân duøng leänh gì tröôùc moät ñoái tuôïng thieát keá cuï theå.
Pro engineer cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Pro engineer cơ bản - Người đăng: darkdevil_hp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Pro engineer cơ bản 9 10 44