Ktl-icon-tai-lieu

Pro Engineer Wildfire 5

Được đăng lên bởi haivd
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 8325 lần   |   Lượt tải: 53 lần
PTC

Creo Parametric
Bài 1: Giao diện Creo Parametric
và môi trường vẽ phác – Sketcher
I. Giao diện làm việc của Creo Parametric

Hình 1

Hình 2

Ks.Thái Văn Hùng

Page 1

PTC

Creo Parametric
II.
Môi trường vẽ phác – Sketcher
Sketcher là môi trường đồ hoạ để thiết kế các đối tường hình học 2D trong
Creo Parametric . Các đối tượng này có thể được sử dụng để tạo ra các đối tượng
khác (mặt, khối) hoặc sử dụng trong môi trường NC. Sketcher rất mạnh, các công cụ
thiết kế giúp chúng ta có thể thiết kế, thay đổi trong mối quan hệ với nhau.
 Nội dung bài học


Quy trình dựng hình



Các công cụ thiết kế đối tượng hình học



Thiết kế các đối tượng hình học.



Định nghĩa kích thước đối tượng (Dimension).



Thay đổi đối tượng.



Thêm các rằng buộc với đối tượng.



Ghi các đối tượng hình học bạn đã tạo ra (Export).



Tải các đối tượng hình học đã ghi (Import).



Quy trình dựng hình



Các công cụ thiết kế đối tượng hình học

1. Quy trình dựng hình

Chọn mặt phẳng vẽ


Lựa chọn trục tọa độ hoặc gốc tọa độ tham chiếu



Tạo các đối tượng hình học



Thay đổi, hiệu chỉnh kích thước và các quan hệ ràng buộc
Sketche Toolbar
Lựa chọn
Tạo đường thẳng qua hai điểm.
Tạo đường thẳng tiếp tuyến với hai đối tượng
Tạo đường tâm ( để lấy đối xứng )
Tạo hình hộp
Tạo đường tròn từ tâm và một điểm trên đường tròn

Ks.Thái Văn Hùng

Page 2

PTC

Creo Parametric
Tạo đường tròn đồng tâm
Tạo đường tròn qua ba điểm
Tạo đường tròn tiếp tuyến với ba đối tượng khác
Tạo Ellipse
Tạo cung tròn
Tạo cung tròn đồng tâm với một cung tròn cho trước
Tạo cung tròn bởi tâm và hai điểm trên cung
Tạo cung tròn tiếp tuyến với ba đối tượng
Tạo đường cong qua hai điểm
Vê tròn góc hai đối tượng bằng cung tròn
Vê tròn góc hai đối tượng bằng cung elíp
Tạo đường cong Spline
Tạo điểm
Tạo gốc tọa độ
Tạo đối tượng từ các cạnh bao của khối hoặc bề mặt
Tạo đối tượng đồng dạng từ các cạnh khối
Ghi kích thước đối tượng
Hiệu chỉnh kích thước đối tượng
Tạo các quan hệ ràng buộc
Tạo đối tượng chữ
Cắt tỉa một nhánh của đối tượng
Cắt tỉa cả hai nhánh của đối tượng
Chia đối tượng thành hai phần tại điểm lựa chọn
Lấy đối xứng đối tượng

Ks.Thái Văn Hùng

Page 3

PTC

Creo Parametric
Quay đối tượng
Sao chép đối tượng
Thoát khỏi Sketch
Bỏ qua Sketch

Truy cập từ menu Sketch, sẽ có thêm một số chức năng mở rộng:


Data from File : Nhận file sketch được lưu sẵn trong máy vào trong

môi trường đang thiết kế làm đối tượng thiết kế


Constraints : Bảng tạo các quan hệ ràng buộc



Dimension Reference : G...
PTC Creo Parametric
Ks.Thái Văn Hùng Page 1
Bài 1: Giao din Creo Parametric
môi trường vẽ phác Sketcher
I. Giao diện làm việc của Creo Parametric
Hình 1
Hình 2
Pro Engineer Wildfire 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Pro Engineer Wildfire 5 - Người đăng: haivd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Pro Engineer Wildfire 5 9 10 960